2015-2016 Lt-Rep-pres-framst nr 10

 

 

                                                                                        R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om förordningen om ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.            

            Konventionen om biologisk mångfald innehåller bestämmelser om bevarandet av biologisk mångfald, ett hållbart utnyttjande av dess beståndsdelar och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid utnyttjande av genetiska resurser.  Konventionen främjar skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållandet av livskraftiga populationer av arter i naturliga miljöer. Konventionen har satts i kraft i Finland genom förordning (FördrS 78/1994). Vid ikraftsättandet av konventionen har lagtingets samtycke till förordningen beklagligtvis inte begärts.

            Enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om bland annat natur- och miljövård och friluftsliv.

            Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till förordningen om ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald för att de bestämmelser i förordningen som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

            Med bifogande av förordningen om ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i lanskapet Åland till de delar bestämmelserna i konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 8 april 2016

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM 2016 _08_7