2015-2016 Lt-Rep-pres-framst nr 8

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Avtalet innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundande beskattningsrätt eller måste på annat sätt medge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning skall undvikas. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet och att det träder i kraft trettionde dagen efter den då de avtalsslutande staterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för deras ikraftträdande har uppfyllts.

            Enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet bland annat i fråga om kommunerna tillkommande skatter.

            Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet för att de bestämmelser som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

           

 

 

 

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 17/2016 rd) i saken, som även innehåller avtalet, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 18 mars 2016

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM 2016 08 6