2015-2016-Lt-Rep.pres.framst. nr 6

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryssland

om direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de

bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning

av överenskommelsen

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Den gällande överenskommelsen om järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland från 1996 (FördrS 47 och 48/1997) trädde i kraft i juli 1997. Den gällande överenskommelsen om järnvägssamtrafik med anslutande överenskommelser är till många delar föråldrad och strider delvis mot Finlands förpliktelser som medlem i Europeiska unionen. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en ny överenskommelse och att den gällande överenskommelsen med anslutande överenskommelser upphör att gälla den dag som den nya överenskommelsen träder i kraft.

            I den nya överenskommelsen har införts de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den gällande överenskommelsen om järnvägssamtrafik samt i de anslutande överenskommelserna. Den nya överenskommelsen innehåller också ett bemyndigande med stöd av vilket kommunikationsministeriet och Ryska federationens transportministerium får ingå en överenskommelse om vissa tekniska frågor som hänför sig till genomförandet av överenskommelsen.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om spårtrafik.

           

 

            Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen för att de bestämmelser som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

            Med bifogande av regeringens proposition  (RP 149/2015 rd) i saken, som även innehåller överenskommelsen, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 19 februari 2016

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner

 

 

 

 

 

 

 

JM 2016  08  1