2015-2016 – Lt – Rep.pres. framst. nr 5

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om utkastet till statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            De nordiska länderna ingick en överenskommelse om tillträde till högre utbildning den 3 september 1996. Överenskommelsen trädde i kraft i maj 1997 (FördrS 23/1997, och för Ålands vidkommande FördrS 52/1997).

            Enligt artikel 10 i den ursprungliga överenskommelsen gäller överenskommelsen till utgången av 1999 om inte något annat avtalas före det. I enlighet med beslut av Nordiska ministerrådet har överenskommelsens giltighetstid förlängts åren 2000—2001, 2002—2003, 2004—2006, 2007—2009, 2010—2012 och 2013—2015 (FördrS 23/2000, 90/2006, 89/2007, 22/2010, 94/2013). Ändringsavtalet träder i kraft 30 dagar efter den dag då samtliga parter har meddelat utrikesministeriet i Finland att de godkänner avtalet. För Ålands, Färöarnas och Grönlands vidkommande träder avtalet i kraft 30 dagar efter det att utrikesministeriet i Finland har underrättats om avtalets ikraftträdande för deras del.

            Syftet med överenskommelsen är att fördjupa det nordiska samarbetet och utöka studerandenas möjligheter att söka och få tillträde till högre utbildning i de andra nordiska länderna. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. urvalssystemet, tillgodoräknande av studieprestationer och givande av information. Till dessa delar innefattar avtalet bestämmelser om utbildning som enligt 18 § 14 mom. i självstyrelselagen hör till landskapets behörighet.

            Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till förordningen om sättande i kraft av avtalet för att de bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

            Med bifogande av utkastet till statsrådets ikraftträdelseförordning och regeringens proposition i saken (140/2015 rd), som även innehåller avtalet, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 8 januari 2016

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM 2015 08 94