2015-2016 – Lt – Rep.pres. framst. nr 3

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Nagoya­­protokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen om biologisk mångfald samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och till lag om genomförande av Nagoya­protokollet till konventionen om biologisk mångfald

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Syftet med Nagoyaprotokollet, som antogs vid partskonferensen till konventionen om biologisk mångfald (FördrS 78/1994) i Nagoya 2010, är att skapa en enhetlig internationell regleringsgrund för tillträde till genetiska resurser och till traditionell kunskap hos urfolken som rör resurserna samt för fördelning av den nytta som uppstår vid användning av dem. Genom protokollet främjar man tillträde till genetiska resurser och till traditionell kunskap för användning inom forskning och utveckling samt strävar efter att säkerställa bevarandet av genetiskt material för kommande generationer. Nagoyaprotokollet är ett s.k. blandat avtal där en del av bestämmelserna hör till Europeiska unionens behörighet och en del till medlemsstaternas behörighet.

            Protokollet innehåller bestämmelser som hänför sig till naturvård, vilka med stöd av 18 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland kan anses höra till landskapets lagstiftningsbehörighet. Till exempel i samband med lagstiftningskontrollen av landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter (Ålands författningssamling 39/2013) ansågs det ifrågavarande lagstiftningsområdet med stöd av 18 § 10 punkten i självstyrelselagen och 18 § 18 punkten, som gäller bland annat tillvaratagande av jordbruksmarks och skogsmarks produktionsförmåga, ingå i landskapets behörighet.

            Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen för att de bestämmelser som hör till kompetensen för EU:s medlemsstater och som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 126/2015) i saken, som även innehåller protokollet, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 17 december 2015

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM 2015 08 89