2015-2016 – Lt – Rep.pres. framst. nr 2

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och fartygssäkerhetslagen

 

 

                     

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Syftet med den år 2004 ingångna konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment är att förhindra och begränsa överföring av skadliga organismer genom att reglera kontrollen och hanteringen av barlastvatten och sediment från fartyg som används i internationell sjöfart. Invasiva främmande arter och patogener kan överföras från ett havsområde till ett annat med barlastvatten, vilket kan orsaka betydande skador på den marina miljön, människors hälsa, egendom och resurser. Konventionen innehåller bestämmelser bland annat om hantering av barlastvatten på fartyg, om undantag och dispens från förbudet mot utsläpp av obehandlat barlastvatten och sediment samt om skifte av barlastvatten.

            Enligt 27 § 13 punkten i självstyrelselagen för Åland har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om handelssjöfart samt farleder för handelssjöfarten. Merparten av bestämmelserna i konventionen gäller dessa frågor och hör således till rikets lagstiftningsbehörighet. Enligt 18 § 10 punkten har dock landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om natur- och miljövård, friluftsliv och vattenrätt. Bestämmelserna i artikel 5 ska anses gälla frågor som hör till natur- och miljövård, varför de hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

            Eftersom konventionen innehåller bestämmelser som delvis hör till landskapets lagstiftningsbehörighet behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen för att de bestämmelser som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

Med bifogande av regeringens proposition (RP 122/2015) i saken, som även innehåller konventionen, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 17 december 2015

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner

 

 

 

 

 

 

JM 2015 08 90