Adobe Systems                                                                                               BERÄTTELSE nr 3/2015-2016

                                                                                                                             

                                                                                               Datum                                   

                                                                                               28.09.2016                   

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015

 

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2015.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn, den 28 september 2016

 

 

 

 

Dan Bergman

Landskapsrevisor

 


Bakgrund

 

Landskapsrevisionens granskning sker i form av årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.

 

Landskapsrevisionen leds av landskapsrevisorn. En tjänst som revisor finns ytterligare vid myndigheten. Till tjänstens ansvarsområde hör i huvudsak revision av EU:s strukturfondsprogram i enlighet med EU-kommissionens bestämmelser.

 

Landskapsrevisorn beslutar självständigt vad som ska granskas och hurgranskningen ska bedrivas samt om slutsatserna av granskningen. Landskapsrevisorn fastställer årligen en granskningsplan för Landskapsrevisionens verksamhet.

 

 

 

Revision av årsredovisningen

 

Från och med finansåret 2014 gäller att landskapsregeringen avger en årsredovisning innehållande både bokslut och verksamhetsberättelse. Revisionsberättelsen för 2014 överlämnades till landskapsregeringen den 25.5.2015. Landskapets bokslut är uppgjort enligt bokföringslagen i tillämpliga delar. Inga väsentliga fel noterades vid granskningen. Från och med finansåret 2015 sker en förändring genom införande av en ny budgetstruktur och budgetering utgående från affärsbokföringens redovisningsprinciper. Därmed uppnås en mer förståelig ekonomirapportering.

 

Revisionsberättelsen finns publicerad på landskapsrevisionens webbplats www.revisionen.ax.

 

 

 

Effektivitetsrevision

 

Eftersom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) utgör en stor andel av landskapets budget bedöms det som viktigt att utföra årliga granskningar av organisationen.

 

För att erhålla kontinuitet i revisionsarbetet har ett flerårigt avtal ingåtts med ett utomstående revisionssamfund som kan tillhandahålla certifierade revisorer. Efter upphandling tecknades avtal med KPMG Oy Ab. Uppdragets omfattning uppskattas till 30 arbetsdagar per år. En revisionsplan föreslås av revisionssamfundet och överenskoms med Landskapsrevisionen årligen.

 

Granskningsplanen för ÅHS omfattade 2015 en granskning av hyrläkarverksamheten samt en IT-granskning med fokus på informationssäkerhet (patientinformation). IT har under ett flertal år identifierats som ett problemområde inom ÅHS. En granskning av IT-verksamheten utfördes i samband med revisionen av ÅHS 2011. Därtill har ÅHS själva initierat en granskning av vårdinformationssystemet 2013 och en informationssäkerhetsgranskning 2014. Slutresultaten från dessa granskningar har varit att informationshanteringen och informationssäkerheten bedömts vara på en låg nivå.

 

Utöver granskningen av ÅHS omfattade landskapsrevisionens granskningsplan för 2015 granskningar av museibyrån, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) samt upphandlingsprocesserna inom landskapets centralförvaltning.

 

I februari 2016 överlämnades en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Berättelsen innehåller en kortfattad redogörelse av granskningsresultaten samt de viktigaste slutsatserna i följande rapporter:

 

-          Granskning av hyrläkarverksamheten (ÅHS) – KPMG 3.12.2015

 

-          IT-granskning med fokus på informationssäkerheten (ÅHS) – KPMG 11.1.2016

 

-         Granskning av museibyrån – Landskapsrevisionen 30.12.2015

 

-         Granskning av upphandlingsprocesserna inom landskapets centralförvaltning – Landskapsrevisionen 17.2.2016

 

-         Granskning av ÅMHM – Landskapsrevisionen 18.2.2016

 

Granskningsresultaten i sin helhet framgår av rapporterna vilka publicerats på landskapsrevisionens webbplats www.revisionen.ax.

 

 

 

EU-revision

 

Landskapsrevisionen ansvarar för granskningen av EU:s strukturfondsprogram på Åland i enlighet med de bestämmelser som EU-kommissionen utfärdar. Granskningen omfattar programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska fiskerifonden (EFF). Ytterligare granskar Landskapsrevisionen projekt som bedrivs på Åland inom det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Central Baltic Interreg IV A.

 

EU-revisionen kan indelas i två delar, dels granskningen av stöd till enskilda insatser, dels systemgranskningar av respektive strukturfonds förvaltnings- och kontrollsystem. Under 2015 genomfördes inga systemgranskningar eftersom den nya programperioden 2014 – 2020 inte kommit igång ännu.

 

De under året utförda granskningarna av enskilda insatser berör den gamla programperioden 2007 – 2013. Granskningarna ligger till grund för årliga kontrollrapporter och yttranden till EU-kommissionen. Granskningsresultaten avhandlas året därpå vid ett samordningsmöte i Bryssel.

 

 

Under 2015 har följande granskningsrapporter avgivits:

 

-          6 st. granskningar av insatser inom ERUF

-          2 st. granskningar av insatser inom ESF

-         Årlig kontrollrapport 2015 – ERUF och ESF

-         Årligt yttrande 2015 – ERUF och ESF

 

-         8 st. granskningar av insatser inom EFF

-         Årlig kontrollrapport 2015 – EFF

-         Årligt yttrande 2015 – EFF

 

-         2 st. granskningar av insatser inom Central Baltic Interreg IV A

 

 

 

Valfinansieringen

 

Enligt Landskapslagen om valfinansiering (ÅFS 2011:17) ska redovisningsskyldiga lämna in redovisning över sin valfinansiering till Landskapsrevisionen. Redovisningarna ska lämnas in inom tre månader efter det att valresultatet har fastställts. För valen 2015 innebar detta att redovisningarna skulle vara inlämnade senast den 22.1.2016.

 

Inför valet tog Landskapsrevisionen fram anvisningar samt redovisningsblanketter vilka publicerades på webbplatsen www.val.ax. Inkomna redovisningar har efter hand publicerats på webbplatsen.