PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2016-09-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 24/2015-2016

 

1

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 19 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 19 § 3 mom. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning, sådant det lyder i landskapslagen 2013/30, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

19 §

Landskapets årsredovisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Årsredovisningen fastställs av landskapsregeringen före utgången av påföljande februari månad och ställs samtidigt till Landskapsrevisionens förfogande. Årsredovisningen överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av mars månad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

19 §

Landskapets årsredovisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Årsredovisningen fastställs av landskapsregeringen före utgången av påföljande mars månad och ställs samtidigt till Landskapsrevisionens förfogande. Årsredovisningen överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av april månad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den        och tillämpas första gången vid fastställande och överlämnade av årsredovisningen för finansåret 2016.

__________________

 

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets fastighetsverk

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § landskapslagen (2015:110) om landskapets fastighetsverk som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

12 §

Bokföring och bokslut

     Fastighetsverket är bokföringsskyldigt. På fastighetsverkets bokföring tillämpas vad som i bokföringslagen (FFS 1997/1336) och aktiebolagslagen föreskrivs om aktiebolags bokföring och bokslut.

     Fastighetsverkets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fastighetsverket ska upprätta ett bokslut för varje räkenskapsperiod före utgången av februari månad. Fastighetsverkets styrelse och verkställande direktör undertecknar fastighetsverkets bokslut. Fastighetsverket ska lämna in bokslutshandlingarna till landskapsregeringen.

 

 

 

     Landskapsregeringen fastställer fastighetsverkets bokslut. Landskapsregeringen beslutar på basis av bokslutet hur fastighetsverkets vinst ska intäktsföras i landskapets budget samt om andra åtgärder som fastighetsverkets verksamhet och ekonomi föranleder.

 

 

 

12 §

Bokföring och bokslut

     Fastighetsverket är bokföringsskyldigt. På fastighetsverkets bokföring tillämpas vad som i bokföringslagen (FFS 1997/1336) och aktiebolagslagen föreskrivs om aktiebolags bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse.

     Fastighetsverkets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fastighetsverket ska upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse för varje räkenskapsperiod före utgången av mars månad. Fastighetsverkets styrelse och verkställande direktör undertecknar fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Fastighetsverket ska lämna in bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsen till landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen fastställer fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Landskapsregeringen beslutar på basis av bokslutet hur fastighetsverkets vinst ska intäktsföras i landskapets budget samt om andra åtgärder som fastighetsverkets verksamhet och ekonomi föranleder.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den        och tillämpas första gången på det bokslut och den verksamhetsberättelse som upprättas för år 2016.

 

__________________