PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2016-11-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Komplettering av lagförslaget om vattenfarkoster

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 15a/2015-2016

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om vattenfarkoster 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
vattenfarkoster

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 23 § 2 mom. i landskapsregeringens lagförslag till lagtinget (LF 15/2015-2016) med förslag till lagstiftning om vattenfarkoster samt

     ändras lagförslagets 2 § 2 punkt, 5 §, 7 § 1 mom. 4 punkten, 10 §, 12 § 1 mom., 15 § inledningssatsen 22 §§ och 27 § 3 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Tillämpning

     Denna lag är tillämplig på vattenfarkoster, med vilket avses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) vattenskotrar vars längd understiger 4 meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla, samt har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä snarare än befinner sig i vattenfarkosten som används för sport- eller fritidsändamål och som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Tillämpning

     Denna lag är tillämplig på vattenfarkoster, med vilket avses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) vattenskotrar vars längd understiger 4 meter och som har en motor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla, samt har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på snarare än befinner sig i vattenfarkosten som används för sport- eller fritidsändamål och som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5 §

Åldersgräns

     En registreringspliktig vattenfarkost får framföras av den som har fyllt 15 år.

 

 

 

5 §

Åldersgräns

     En vattenfarkost med utombordsmotor, vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 15 kilowatt, en vattenfarkost med inombordsmotor och en vattenfarkost med inombordsmotor med utombordsdrev, vars effekt överstiger 37 kilowatt får endast framföras av den som har fyllt 15 år.

 

 

7 §

Utrustning i en fritidsbåt

     I en fritidsbåt som är utrustad med motor eller i en över fem meter lång fritidsbåt försedd med segel, även om båten saknar motor, ska då den används finnas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) en ändamålsenlig och godkänd handbrandsläckare för vilken granskning och service utförts i enlighet med i riket gällande bestämmelser om granskning och service av handbrandsläckare, om båten är registreringspliktig i enlighet med 12 § 1 mom. eller om båten är överbyggd med fast installerad värmare eller pentry.

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

7 §

Utrustning i en fritidsbåt

     I en fritidsbåt som är utrustad med motor eller i en över fem meter lång fritidsbåt försedd med segel, även om båten saknar motor, ska då den används finnas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) en ändamålsenlig och godkänd handbrandsläckare för vilken granskning och service utförts i enlighet med i riket gällande bestämmelser om granskning och service av handbrandsläckare ska finnas i en fritidsbåt

     – med utombordsmotor vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 15 kilowatt,

     – med inombordsmotor vars effekt överstiger 37 kilowatt,

     – med inombordsmotor med utombordsdrev vars effekt överstiger 37 kilowatt samt

     – som är överbyggd med fast installerad värmare eller pentry.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

10 §

Giltighetstid för registrering

     En registrering i Ålands vattenfarkostregister görs tills vidare. Bestämmelser om ändringsregistrering och slutlig avregistrering finns i 13 och 14 §§.

 

 

 

10 §

Giltighetstid för registrering

     En registrering i Ålands vattenfarkostregister görs tills vidare. Bestämmelser om ändringsregistrering och slutlig avregistrering finns i 14 och 15 §§.

 

 

12 §

Registreringspliktiga vattenfarkoster

     En vattenfarkost vars ägare har sin hemkommun i landskapet, och vilken stadigvarande brukas i landskapet, ska på ägarens anmälan registreras i Ålands vattenfarkostregister om det är frågan om en vattenfarkost med

     1) utombordsmotor vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 15 kilowatt samt

     2) inombordsmotor, eller med inombordsmotor med utombordsdrev (inu-drev), vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 37 kilowatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

12 §

Registreringspliktiga vattenfarkoster

     En vattenfarkost vars ägare har sin hemkommun i landskapet, och vilken används i landskapet, ska på ägarens anmälan registreras i Ålands vattenfarkostregister om det är frågan om en vattenfarkost med

     1) utombordsmotor vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 115 kilowatt samt

     2) inombordsmotor, eller med inombordsmotor med utombordsdrev (inu-drev), vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 300 kilowatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

15 §

Slutlig avregistrering

     Slutlig avregistrering kan göras av motorfordonsbyrån om ägaren skriftligt anmäler om det eller om motorfordonsbyrån konstaterar att en vattenfarkost

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

15 §

Slutlig avregistrering

     Slutlig avregistrering av en vattenfarkost kan göras av motorfordonsbyrån om ägaren skriftligt anmäler om det eller om motorfordonsbyrån konstaterar att en vattenfarkost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

22 §

Vattenfarkostregistreringsförseelse

     En ägare till en vattenfarkost som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att innan vattenfarkosten tas i bruk göra registreringsanmälan, inom föreskriven tid göra ändringsregistrering eller inom föreskriven tid göra en anmälan om slutlig avregistrering som avses i 3 kap., ska för vattenfarkostregistreringsförseelse dömas till böter.

     Bestämmelser om ordningsbot som påföljd för vattenfarkostregistreringsförseelse finns i ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland och i en landskapsförordning som har utfärdats med stöd av den lagen.

 

 

 

 

 

 

22 §

Ordningsbot vid försummelse av registreringsplikt

     Som enda straff för en av uppsåt eller oaktsamhet begången försummelse att göra registreringsanmälan inom föreskriven tid, göra ändringsregistrering eller inom föreskriven tid göra en anmälan om slutlig avregistrering föreläggs ordningsbot på 35 euro för

     1) den som äger en vattenfarkost, för försummelse att göra en registreringsanmälan innan vattenfarkosten tas i bruk,

     2) ägaren eller innehavaren, för försummelse att göra en ändringsregistrering inom föreskriven tid eller

     3) ägaren, för försummelse att inom föreskriven tid göra en anmälan enligt om slutlig avregistrering.

 

 

23 §

Förseelse mot användningsförbud

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med bestämmelser i denna lag använder en vattenfarkost

     1) innan vattenfarkosten har förts in i Ålands vattenfarkostregister, eller

     2) utan att vattenfarkosten är försedd med registerbeteckning

ska för förseelse mot användningsförbud dömas till böter.

     Bestämmelser om ordningsbot som påföljd för förseelse mot användningsförbud finns i ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland och i en landskapsförordning som utfärdats har med stöd av den lagen.

 

 

 

23 §

Ordningsbot vid användning trots underlåten plikt att registrera eller att förse en vattenfarkost med registerbeteckning

     Som enda straff för en av uppsåt eller oaktsamhet använd registreringspliktig vattenfarkost föreläggs ordningsbot på 35 euro för

     1) den som använder en vattenfarkost innan den har förts in i Ålands vattenfarkostregister, eller

     2) den som använder en vattenfarkost utan att den är försedd med registerbeteckning.

 

 

 

27 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid ikraftträdandet av denna lag ändras benämningen fritidsbåtsregistret till Ålands vattenfarkostregister. Vattenfarkoster som när denna lag träder i kraft är registrerade i fritidsbåtsregistret är fortsatt registrerade i Ålands vattenfarkostregister.

 

 

27 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid ikraftträdandet av denna lag ändras benämningen fritidsbåtsregistret till Ålands vattenfarkostregister. Farkoster som när denna lag träder i kraft är registrerade i fritidsbåtsregistret och för vilka registreringsplikten då upphör, är fortsatt registrerade i Ålands vattenfarkostregister under längst 10 kalenderår efter lagens ikraftträdande. En icke registreringpliktig vattenfarkost kan dock avregistreras tidigare i enlighet med lagens 15 §.