LAGFÖRSLAG nr 11/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Produktionsstöd för el

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor ska upphävas.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Nuläge. 4

3. Förslag. 4

4. Förslagets följder 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om upphävande av landskapslagen om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 5

Bilaga – återgivning av skrivelse från Finlands regering. 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Energiförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för landskapet såväl som för hela den Europeiska unionen, med direkt betydelse för näringslivets, det offentligas och hushållens ekonomi. Hur frågan om energiförsörjning hanteras är också viktigt för hur en hållbar utveckling ska uppnås. Med stigande energipriser och ökat importberoende kan energiförsörjningen bli mindre tillförlitlig, vilket kan hota ekonomin. Energipolitikens huvudsyfte är att ge förutsättningar för en trygg, säker och hållbar energi till rimligt pris, grundat på den Europeiska unionens 20-20-20-mål för år 2020:

-    20 procent lägre växthusgasutsläpp jämfört med 1990 års nivåer.

-    20 procent förnybara energikällor.

-    20 procent bättre energieffektivitet.

 

     År 2008 började landskapet och riket överlägga kring frågan om ett stödsystem för vindkraft i landskapet, i samband med att riket inledde arbetet med ett stödsystem för förnyelsebar energi. Riket gav klarsignal för att landskapets företag skulle omfattas av ett sådant stödsystem till den del det avsåg elenergi från vindkraft. År 2010 informerade så riket om att planerna för stödsystemet hade ändrats så att det nu betecknades vara näringsverksamhet, vilket hör till landskapets behörighet. Följaktligen borde landskapet på egen hand finansiera stöd till vindkraften. Trots ansträngningar att få till stånd en lösning som omfattade landskapets företag lämnades i september 2010 en proposition till riksdagen som inte omfattade landskapet.

     Efter fortsatta förhandlingar stod det i början av år 2013 klart att det inte vara möjligt att få med landskapet i rikets stödsystem. En framkomlig väg sågs vara att skapa ett eget stödsystem för Åland där riket fick ett begränsat ekonomiskt ekonomiska åtagande, och i gengäld som nationell minskning av växthusgasutsläpp skulle kunna tillgodoräkna sig elproduktion från landskapets vindkraft. Under våren och försommaren 2013 arbetades tillsammans med arbets- och näringsministeriet ett förslag fram till överenskommelse om rikets deltagande i kostnaderna för ett åländskt stödsystem för vindkraft. I enlighet med överenskommelsen skulle

-      landskapet lagstifta om ett stödsystem för vindkraft på Åland,

-      riket bidra till finansieringen av det landskapets stödsystem genom att finansiera större delen av tre projekt samt

-      riket och landskapet kunna avtala särskilt om rikets deltagande i finansieringen av ytterligare åländska vindprojekt.

 

     I enlighet med överenskommelsen antog lagtinget den 29 april 2015 landskapslagen om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (LTB 25/2015) efter landskapsregeringens förslag (LF 4/2014-2015 och LF 4a/2014-2015). Republikens president meddelade den 4 september 2015 att hinder inte fanns för landskapslagens ikraftträdande. I enlighet med landskapslagen skulle producenter av elenergi från vindkraftverk i landskapet från och med år 2016 ingå i produktionsstödsystemet för el enligt inmatningstariff.

     Stödsystemet är generellt och ger alla företag som uppfyller kriterierna en möjlighet att ansöka om stöd. Stödsystemet notifierades till den Europeiska unionen i december 2014, i syfte att inhämta kommissionens godkännande till att stödsystemet sätts i kraft. Finlands riksdag har i mars 2015 antagit en lag om statens deltagande i finansieringen av tre namngivna åländska projekt (se Finlands författningssamling nr 759/2015). Efter detta har Finlands regerings finanspolitiska ministerutskott den 18 november 2015 fattat ett nytt beslut enligt vilket riket frånträder den överenskommelse som ligger till grund för lagstiftningen. I beslutet framhölls bland annat att stödnivån var för högt satt och att vindkraftverken måste vara i kraft senast den 1 november 2017. Landskapsregeringen har informerat regeringen att man inte omfattar det beslutet. Efter ytterligare förhandlingar informerades så landskapet om att ”staten tyvärr inte har någon möjlighet att delta i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras i vindkraftverken i landskapet”. Innehållet i regeringens skrivelse bifogas detta lagförslag.

 

2. Nuläge

 

Förutsättningarna för regelverkets tillämpbarhet har i grunden ändrats efter att Finlands regering meddelat ändrade förutsättningar för rikets deltagande i systemet, samt därefter i skrivelse av den 5 februari 2016 har meddelat att riket inte kan delta i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras i vindkraftverken i landskapet. Efter att riket sålunda har frånträtt överenskommelsen saknas förutsättningar för att upprätthålla det aktuella stödsystemet.

 

3. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår med beaktande av detta att lagtinget antar en landskapslag som upphäver landskapslagen om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (LTB 25/2015), vars beslut om ikraftträdande har delegerats till landskapsregeringen. Lagteknisk kan den av lagtinget antagna landskapslagen sättas ikraft samtidigt med landskapslagen om dess upphävande.

 

4. Förslagets följder

 

Som en följd av att Finlands regering har frånträtt överenskommelsen om ett stödsystem för el från vindkraft producerad i landskapet kommer sannolikt inte ett antal planerade vindkraftverk att förverkligas. Hade dessa byggts och driftsatts hade de kunnat medföra en ökning av landskapets egenproducerade el från en tjugo- till en sextiofemprocentig nivå. Som helhet är detta på kort och medellång sikt en motgång för landskapsregeringens långsiktiga arbete med en hållbar utveckling avseende ökad energieffektivitet, hög egen energiförsörjning och ökad användning av energi utan bruk av fossila bränslen.

     Om investeringar i nya vindkraftverk uteblir får det marginell betydelse för sysselsättningen i samband med byggande och drift av anläggningar. Landskapsregeringens ambition är att inom ramen för de resurser som frigörs fortsatt söka hitta vägar att stöda utvecklandet av energieffektiva lösningar och produktion av energi utan användande av fossila bränslen.

     Förslaget bedöms inte ha någon direkt betydelse för landskapets organisation, jämställdheten eller barnperspektivet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av landskapslagen om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Med ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 24 mars 2016

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell

 


Bilaga – återgivning av skrivelse från Finlands regering

 

Dnr ÅLR 2013/8769

 

 

Lantrådet Katrin Sjögren

 

Ålands landskapsregering PB 1060

5.2.2016

AX-22111 MARIEHAMN

 

ÅLAND

 

 

 

 

STÖDET TILL VINDKRAFTSPRODUKTIONEN I LANDSKAPET ÅLAND

 

I enlighet med regeringsprogrammet ställer sig regeringen positiv till en ökning av andelen förnybar energi på ett teknikneutralt och kostnadseffektivt sätt. Avsikten är att man i en ny nationell energi- och klimatstrategi drar upp riktlinjer för bl.a. minskning av utsläppen, ökning av andelen förnybar energi, försörjningsberedskapen och andra energipolitiska mål. Enligt självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991) faller sådana frågor som gäller energipolitiken inom landskapets behörighet.

 

Landskapet har utomordentligt goda förhållanden för produktion av el med hjälp av vindkraft. Finanspolitiska ministerutskottet antog den 11 juni 2013 en riktlinje om deltagandet i kostnaderna för det produktionsstöd som ska betalas för el som produceras i de vindkraftverk som ska byggas i landskapet Åland. En lag om villkoren för statens deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som ska byggas i landskapet Åland (FFS 759/2015), som är förenlig med riktlinjen, godkändes av riksdagen våren 2015. Läget har dock förändrats väsentligt.

 

Finland har i praktiken redan nu uppnått det nationella mål för andelen förnybar energi som EU har uppställt för år 2020. Det nationella tariffsystemet med inmatningspris har varit en av de viktigaste politikåtgärder som bidragit till uppnåendet av målet.

 

Tariffsystemet håller på att upphöra för vindkraftverkens del, och enligt den lagändring (FFS 1274/2015) som trädde i kraft i oktober 2015 är det inte längre efter den 1 november 2017 möjligt att söka sig till systemet. Denna tidsfrist bör av jämlikhets- och konsekvensskäl beaktas när man bedömer statens möjligheter att delta i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras i de vindkraftverk som byggs i landskapet.

 

I statsbudgeten eller ramarna för statsfinanserna finns inget anslag reserverat för kostnader för produktionsstödet för el som produceras i vindkraftverken i landskapet. Det är inte möjligt att gå vidare utgående från de tillgängliga uppgifterna. Utvecklingen av marknadspriset på el är dessutom förenad med betydliga osäkerhetsfaktorer, varför det är ytterst svårt att göra någon tillförlitlig bedömning. På grund av det strama ekonomiska läget finns det inte heller någon marginal i statsfinanserna som skulle göra det möjligt att reservera anslag.

 

Regeringen har gjort allt som står i dess makt för att uppfylla landskapets förväntningar och ända in i sista stund försökt hitta en kompromisslösning på frågan. Regeringen konstaterar dock att staten tyvärr inte har någon möjlighet att delta i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras i vindkraftverken i landskapet.

 

 

Högaktningsfullt,

 

 

 

Anne Berner

Ålandsminister