PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2016-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ny hälsoskyddslagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 9/2015-2016

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 6 och 13 §§ landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk  1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § plan- och bygglagen för landskapet Åland. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 kap. 10 § och 11 kap. 1 § vattenlagen för landskapet Åland  2

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 och 13 §§ landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 6 § 3 mom. landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk samt

     ändras 13 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2005/55 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Angående skyldighet att ansluta sig till allmänt vatten-och avloppsverks vattenledning och avlopp stadgas i landskapslagen (1967:36) om hälsovården.

 

 

 

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Momentet upphävs)

 

13 §

     Priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk mot betalning i enlighet med landskapslagen (1967:36) om hälsovården skall senast den 31 december 2010 bestämmas så att det täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgifter skall bestämmas förförbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Vid beräkningen beaktas miljö- och resurskostnader. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning inta särskilda bestämmelser om ekonomisk analys av verksamheters vattenanvändning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

13 §

     Priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk mot betalning i enlighet med landskapslagen (  :  ) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen ska (uteslutning) bestämmas så att det täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgifter ska bestämmas förförbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Vid beräkningen beaktas miljö- och resurskostnader. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning inta särskilda bestämmelser om ekonomisk analys av verksamheters vattenanvändning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Förhållandet till annan lagstiftning

     Vid planläggning och i bygglovs- och andra tillståndsärenden ska bestämmelserna i landskapslagen (1998:82) om naturvård, landskapslagen (1998:83) om skogsvård, landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning, landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, landskapslagen (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, landskapslagen (1965:9) om fornminnen, landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet, landskapslagen (1967:36) om hälsovården samt vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland iakttas.

 

 

 

3 §

Förhållandet till annan lagstiftning

     Vid planläggning och i bygglovs- och andra tillståndsärenden ska bestämmelserna i landskapslagen (1998:82) om naturvård, landskapslagen (1998:83) om skogsvård, landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning, landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, landskapslagen (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, landskapslagen (1965:9) om fornminnen, landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet, landskapslagen (  :  ) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen samt vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland iakttas.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 kap. 10 § och 11 kap. 1 § vattenlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 kap. 10 § 2 mom. och 11 kap. 1 § 2 mom. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland för landskapet Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet

 

 

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet

 

 

10 §

Kvalitetsnormer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För vattenkvaliteten i brunnar tillämpas utöver denna lag landskapslagen (1967:36) om hälsovården. Vatten i brunn skall dock uppfylla utfärdade kvalitetsnormer för grundvatten om inte annat särskilt stadgats. Om vid provtagning i brunn vattnet har sämre kvalitet än kvalitetsnormer föreskriver, skall grundvattnet i området anses vara motsvarande dåligt om inte annat förhållande påvisas genom särskild provtagning eller på annat betryggande sätt.

 

 

 

10 §

Kvalitetsnormer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För vattenkvaliteten i brunnar tillämpas utöver denna lag landskapslagen (  :  ) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen. Vatten i brunn ska dock uppfylla utfärdade kvalitetsnormer för grundvatten om inte annat särskilt stadgats. Om vid provtagning i brunn vattnet har sämre kvalitet än kvalitetsnormer föreskriver, ska grundvattnet i området anses vara motsvarande dåligt om inte annat förhållande påvisas genom särskild provtagning eller på annat betryggande sätt.

 

 

11 kap.
Avlopp

 

 

 

11 kap.
Avlopp

 

 

1 §

Avledande av avloppsvatten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beträffande behandling av avloppsvatten från hälso- och miljösynpunkt finns särskilda bestämmelser i landskapslagen om hälsovården. Likaså finns särskilda bestämmelser om avledande av avloppsvatten inom område med stads- eller byggnadsplan i byggnadslagen för landskapet Åland samt beträffande avloppsregleringen i samhällen, i landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk. Dessutom finns bestämmelser om bekostande av avloppsanläggningar i landskapslagen (1974:23) om avloppsvattenavgift och i landskapslagen (1983:31) om understöd för vatten- och avloppsprojekt.

 

 

 

1 §

Avledande av avloppsvatten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beträffande behandling av avloppsvatten från hälso- och miljösynpunkt finns särskilda bestämmelser i landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen. Likaså finns särskilda bestämmelser om avledande av avloppsvatten inom område med detaljplan i plan och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland samt beträffande avloppsregleringen i samhällen, i landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk. Dessutom finns bestämmelser om bekostande av avloppsanläggningar i landskapslagen (1974:23) om avloppsvattenavgift och i landskapslagen (1983:31) om understöd för vatten- och avloppsprojekt.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________