PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2016-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Konsumentsäkerhet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 6/2015-2016

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 §, 5 § 1 mom., samt 5a och 5b §§ landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet, av dessa lagrum 3 §, 5 § 1 mom. och 5b § sådana de lyder i landskapslagen 2012/46 samt 5a § sådan den lyder i landskapslagen  /  som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

     Landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övervakar att denna lag och bestämmelser och beslut som har utfärdats med stöd av den följs. De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 8 §§ ankommer på statens myndigheter med undantag för regionförvaltningsverket ska i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. De förvaltningsuppgifter som ankommer på regionförvaltningsverket, kommunerna och kommunala myndigheter ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

     Underrättelse enligt 8 § konsumentsäkerhetslagen till en tillsynsmyndighet om en farlig konsumtionsvara eller en vara som används i samband med en farlig konsumenttjänst ska lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

3 §

     Landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övervakar att denna lag och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den följs, i enlighet med vad som följer av denna lag och landskapslagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. 2 punkten och 8 § avsedda författningarna, 8 § till den del den avser i riket utfärdade bestämmelser med stöd av den i 1 § 1 mom. 2 punkten avsedda lagen, ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

     De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkterna samt 8 § avsedda författningarna, 8 § till den del den avser i riket utfärdade bestämmelser med stöd av de i 1 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkterna avsedda författningarna, ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

     Skyldigheten enligt 8 § i konsumentsäkerhetslagen för verksamhetsutövare att lämna underrättelse om farliga konsumtionsvaror eller konsumenttjänster till Säkerhets- och kemikalieverket ska i landskapet avse en skyldighet för verksamhetsutövare att lämna underrättelse om farliga konsumtionsvaror eller konsumenttjänster till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

5 §

     Bestämmelserna i 16, 51, 53 och 54 §§ i konsumentsäkerhetslagen ska inte tillämpas i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

     Bestämmelserna i (uteslutning) 53 och 54 §§ i konsumentsäkerhetslagen ska inte tillämpas i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5a §

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 32 och 33 §§ konsumentsäkerhetslagen tas för de prestationer som landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utför enligt denna lag avgifter till landskapet enligt de grunder som anges i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet och i enlighet med landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

5a §

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i bestämmelserna i (uteslutning) 33 § i konsumentsäkerhetslagen och i 19 § i lagen om kosmetiska produkter tas för de prestationer som landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utför enligt denna lag avgifter till landskapet enligt de grunder som anges i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet och i enlighet med landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet tar ut en avgift av verksamhetsutövaren för inspektioner som gäller iakttagandet av beslut som utfärdats med stöd av 34 – 42 §§ och 44 § i konsumentsäkerhetslagen.

 

 

5b §

     Regionförvaltningsverkets plan och kommunens tillsynsplan i 21 och 22 §§ konsumentsäkerhetslagen motsvaras i landskapet av den verksamhets- och resultatplan som framgår av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

5b §

     Säkerhets- och kemikalieverkets riksomfattande tillsynsplan i 20 § i konsumentsäkerhetslagen motsvaras i landskapet av den verksamhets- och resultatplan som framgår av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________