R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

Associeringsavtalen med Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien fördjupar ländernas politiska och ekonomiska samarbete med Europeiska unionen och dess medlemsstater. Avtalen syftar till att gradvis integrera länderna i Europeiska unionens inre marknad genom att skapa ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan Europeiska unionen och associeringsländerna. Avtalen stöder stabiliteten och demokratin i länderna och skapar en ram för fördjupande och utvecklande av de ekonomiska förbindelserna. Avtalen syftar också till att främja sektorsamarbete inom olika förvaltningssektorer.

Avtalen är till sin karaktär blandade avtal, med bestämmelser som delvis hör till medlemsstaternas behörighet och delvis till Europeiska unionens behörighet. Således är medlemsstaterna utöver Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen parter och avtalen kräver godkännande från både unionen och atomenergigemenskapen och från deras medlemsstater.

I avtalets handelspolitiska delar ingår bestämmelser med tangeringspunkter till protokoll nr 2 till avtalet om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994), som behandlar Ålands ställning. En del av dessa bestämmelser hör till Europeiska unionens exklusiva behörighet, vilket innebär att Ålands särställning redan beaktades i förhandlingarna om dessa avtalsbestämmelser. Finland har gjort ett förbehåll till avtalen i samband med Ålands ställning i fråga om artikeln om marknadstillträde (UA artikel 154, MD artikel 274, GE artikel 147).

 

Transporttjänsterna anses fortfarande åtminstone delvis höra till medlemsstaternas behörighet och transporttjänsterna som en fråga som hör till näringsverksamhet påverkar ärenden som enligt 18 § i självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Åtminstone i de artiklar som gäller beskattning, miljö och klimatförändringar, civilskydd, transporter, havspolitik, folkhälsa, utbildning, kultur samt idrott och fysisk aktivitet ingår bestämmelser som hör till den nationella behörigheten, vilka enligt 18 § i självstyrelselagen också delvis hör till Ålands lagstiftningsbehörighet.         

Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalen för att sådana bestämmelser i dem som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

Med bifogande av regeringens proposition (RP 355/2014 rd) i saken, som även innehåller associeringsavtalen med Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar associeringsavtalen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 6 februari 2015

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              JM 2015  08  3