R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

Överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kina innehåller bestämmelser om pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Kina samt betalning av pensioner över gränserna. Bestämmelserna om arbetsförsäkring innefattar det grundläggande och det inkomstbaserade utkomstskyddet för arbetslösa. Riksdagen har den 21 januari 2015 antagit lagen om sättande i kraft av överenskommelsen (RSv 253/2014 vp).

I samband med lagstiftningskontrollen av landskapslagar har man ansett att det grundläggande utkomstskyddet för arbetslösa är att anse som en förmån som enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen, som gäller socialvård, är att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet.

I artikel 14 i överenskommelsen föreskrivs om de språk myndigheterna ska använda. Bestämmelsen avviker från språkbestämmelserna i självstyrelselagen för Åland. Enligt 59 § 2 mom. i självstyrelselagen träder en bestämmelse i ett fördrag som står i strid med bestämmelserna i självstyrelselagen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall med ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Gäller bestämmelsen endast det språk på vilket landskapsmyndigheterna ska stå i förbindelse med utlänningar eller utländska myndigheter, behandlas lagförslaget enligt självstyrelselagen för Åland i vanlig lagstiftningsordning i riksdagen.

 

Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 2 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen för att sådana bestämmelser i den som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

Med bifogande av regeringens proposition (RP 322/2014 rd) i saken, som även innehåller överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kina, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 6 februari 2015

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

JM 2015  08