R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

 

 

 

 

 

 

           

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Konventionen om barnets rättigheter har satts i kraft även i landskapet Åland till den del i denna ingår bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet (FördrS 59-60/1991).

            Enligt protokollet har enskilda personer eller grupper av enskilda personer som står under en konventionsstats jurisdiktion rätt att anföra klagomål, om de anser sig ha utsatts

för en kränkning från denna stats sida av någon av de rättigheter som anges i konventionen, i det fakultativa protokollet till konventionen om försäljning av barn, barnprostitution

och barnpornografi, eller i det fakultativa protokollet till konventionen om indragning av barn i väpnade konflikter. Protokollet innehåller detaljerade bestämmelser om förutsättningarna för upptagande av klagomål till prövning och om den egentliga behandlingen av klagomålen.

            I protokollet föreskrivs det också om mellanstatligt klagomål där en protokollsstat påstår att en annan protokollsstat inte uppfyller sina förpliktelser enligt konventionen eller ovan nämnda protokoll. En protokollsstat får när som helst avge en förklaring där den erkänner kommitténs behörighet att ta emot och pröva sådana klagomål. Finland har för avsikt att avge en sådan förklaring.

           

 

 

           

            Bestämmelserna i protokollet om enskilda och mellanstatliga klagomål och behandlingen av dessa ska anses gälla principen om en rättvis rättegång, sådan denna utgör en i grundlagen angiven grundrättighet, jämte lagskipning och förhållandet till utländska makter, vilka enligt 27 § 2 mom., 4 och 23 punkten i självstyrelselagen hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

            Kommittén har också möjlighet att använda ett utredningsförfarande. Kommittén får pröva upplysningar om allvarliga eller systematiska kränkningar från en protokollsstats

sida av rättigheterna i konventionen eller i något av de protokoll som anges ovan. En protokollsstat får avge en förklaring att den inte erkänner behörighet för kommittén när det gäller utredningsförfarandet. Finland avser inte ge en sådan förklaring.

            Enligt 13 och 14 artikel i protokollet kan i utredningsförfarandet ingå bl.a. besök på fördragsstatens område. Dessa kan rikta sig även mot landskapets myndigheters främjande och förverkligande av barnets rättigheter på lagstiftningsområden som enligt 18 § i självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

            I samband med genomförandet av vissa andra människorättskonventioner, har det ansetts befogat att begära lagtingets bifall, om i konventionen ingått bestämmelser om ett motsvarande utomstatligt utredningsförfarande, som vid tillämpningen kan innebära besök hos landskapets myndigheter för granskning av frågor som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Genom att inhämta lagtingets bifall till sådana fördragsbestämmelser har man, i en situation där självstyrelselagen inte ger något uttryckligt svar på behörighetsfördelningen i det specifika fallet, velat försäkra sig om att konventionen även till denna del blir genomförd i landskapet.

Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter för att sådana bestämmelser i protokollet som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

 

 

 

 

 

 

 

Med bifogande av regeringens proposition (RP 285/2014 rd) i saken, som även innehåller det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 19 december 2014

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson