R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s  

framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

 

 

 

 

 

Till riksdagen har den 30 oktober 2014 överlämnats regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland.

Enligt 69 § i självstyrelselagen kan lagen inte ändras annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Besluten ska i riksdagen fattas i grundlagsordning och i lagtinget med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Regeringens proposition (RP 217/2014 rd) överlämnas härmed till Lagtinget för att behandlas i den ordning som anges i 69 § i självstyrelselagen för Åland.

 

Helsingfors, i statsrådet den 7 november 2014

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

                            

 

 

                             Justitieminister Anna-Maja Henriksson