R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om utkastet till statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VII till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

 

 

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

   Republikens President godkände den 27 juni 2014 ändringarna av bilaga VII till

1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (FördrS 2/2000, nedan "HELCOM-konventionen"). Ålands lagting godkände för sin del HELCOM-konventionen den 19 april 2000 (FördrS 58/2000).

            Bilaga VII till HELCOM-konventionen ålägger de fördragsslutande parterna att upprätthålla beredskap för att kunna genomföra insatser vid föroreningsolyckor som hotar Östersjöområdets marina miljö. De fördragsslutande parterna ska vidare underrätta varandra om föroreningsolyckor som inträffar och vid behov samarbeta kring övervakningen och bekämpningen av föroreningsolyckor till havs. Ordalydelsen i bilagan har hittills endast avsett myndighetssamarbete till havs. I praktiken har dock statliga myndigheter och andra sakkunniga också samarbetat kring saneringsinsatser och övningar som utförts på stränder. HELCOM-konventionens ministermöte beslutade den 6 oktober 2013 att precisera formuleringarna i bilagan så att de också avser samarbete kring bekämpning av oljeskador på stränder.

            Bestämmelserna i bilaga VII gäller förutom handelssjöfart även natur- och miljövård, vattenrätt och båttrafik på vilka områden landskapet har lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 10 och 21 punkten i självstyrelselagen.

Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till statsrådets förordning om sättande i kraft av bilaga VII för att sådana bestämmelser i denna som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

Med bifogande av utkastet till statsrådets förordning i saken och bilaga VII till HELCOM-konventionen föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bilaga VII faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 17 oktober 2014

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM 2014 08 35