R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

Syftet med konventionen är att garantera att alla har rätt att på begäran få ta del av myndigheternas handlingar. Det är fråga om det första internationella avtalet om offentlighet i myndigheternas verksamhet som är juridiskt bindande och som bygger på offentlighetsprincipen. Bestämmelserna i konventionen motsvarar lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och annan finländsk offentlighetslagstiftning.

Propositionen innehåller ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. I propositionen föreslås det också att riksdagen godkänner två förklaringar, av vilka den ena gäller tillämpningen av konventionen på fysiska och juridiska personer i den mån de har sådana lagstadgade uppgifter som innebär utövning av offentlig makt. Den andra förklaringen gäller det att ett beslut av republikens president i fråga om begäran av en handling inte kan överklagas.

Med stöd av 18 § 1 och 4 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar samt i fråga om kommunernas förvaltning. I den lagstiftningskontroll av landskapslagarna som avses i självstyrelselagens 19 § har det ansetts att landskapets lagstiftningsbehörighet också omfattar frågor som gäller offentligheten för myndigheternas handlingar, om de hör till området för den nämnda 18 § 1 och 4 punkten.

Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av Europarådets konvention för att sådana bestämmelser i den som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

Med bifogande av regeringens proposition (RP 116/2014 rd) i saken, som även innehåller konventionen, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att konventionen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 17 oktober 2014

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

JM 2014 08 3