R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lag om ändring av 1 kap. 11 § i strafflagen och lag om ändring av 54 § i utlänningslagen

 

           

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Europarådets konvention är den första juridiskt bindande överenskommelsen i Europa som syftar till att skydda kvinnor mot våld. I konventionen definieras statens omsorgsplikt i fråga om att förebygga och utreda våld, bestraffa dess förövare samt gottgöra brottsoffren. Konventionen innehåller bestämmelser om omfattande och samordnade verksamhetsprinciper, om förebyggande av våld samt om skydd av brottsoffer och om stödtjänster till dem. Konventionen innehåller också bestämmelser om ersättningar till brottsoffren.

            Konventionen innehåller bestämmelser som enligt 18 § i självstyrelselagen hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet, såsom de bestämmelser som gäller frågor som hör till hälso- och sjukvård, socialvård och undervisning, kultur och ungdomsarbete samt statistik över landskapets förhållanden.

Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av konventionen för att sådana bestämmelser i denna som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

 

 

Med bifogande av regeringens proposition (RP 155/2014 rd) i saken, som även innehåller konventionen, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att konventionen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 17 oktober 2014

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson