PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2015-08-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 29/2014-2015

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 16 § kommunalskattelagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 16 § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 16 § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

16 §

Avdrag för sjöarbetsinkomst

     Vid kommunalbeskattningen beviljas, under de förutsättningar om vilka föreskrivs nedan, de som erhåller sjöarbetsinkomst enligt 8 § avdrag för sjöarbetsinkomst från nettoförvärvsinkomsten.

     Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid kommunalbeskattningen beviljas utgör 30 procent av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 11 350 euro. (Tillägg)

 

 

 

 

 

 

     Utan hinder av 2 mom. höjs avdraget för sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen med 170 euro för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte anlöper finsk hamn eller annars rör sig inom finskt territorium, om den skattskyldige då arbetar på fartyget. Vid utgången av en tidsperiod som berättigar till förhöjning beviljas dock denna även för en del av en kalendermånad.

 

 

 

16 §

Avdrag för sjöarbetsinkomst

     Vid kommunalbeskattningen beviljas, under de förutsättningar om vilka föreskrivs nedan, de som får sjöarbetsinkomst enligt 8 § avdrag för sjöarbetsinkomst från nettoförvärvsinkomsten.

     Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid kommunalbeskattningen beviljas är 20 procent av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 7 000 euro. När det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges sjöarbetsinkomst överstiger 50 000 euro, minskar avdraget för sjöarbetsinkomst med 5 procent av det belopp med vilket det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten överstiger 50 000 euro.

     Trots 2 mom. höjs avdraget för sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen med 170 euro för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte anlöper finsk hamn eller annars rör sig inom finskt territorium, om den skattskyldige då arbetar på fartyget. Vid utgången av en tidsperiod som berättigar till förhöjning beviljas dock denna även för en del av en kalendermånad.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2016.