LAGFÖRSLAG nr 9/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avbytarservice

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att avbytarlagen ändras så att stöd för vikariehjälp kan beviljas med 300 dagar utöver avbytardagar. Enligt gällande regelverk kan stöd beviljas under högst 90 dagar på grund av läkarintyg och högst under 180 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet. Samtidigt föreslås att vissa förtydligande formuleringar intas i lagen.

     Förslaget innebär en avvikelse från den Europeiska unionens regelverk, med ett utökat antal dagar under vilka stöd för vikariehjälp kan ges. Denna ändring förutsätter notifiering till och godkännande av den Europeiska kommissionen.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden. 3

3. Förslag. 4

4. Förslagets verkningar 4

Detaljmotivering. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarstöd. 6

Parallelltext 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapslagen (2015:53) om avbytarstöd, nedan kallad avbytarlagen, trädde i kraft den 1 januari 2015. Med lagstiftningen privatiserades avbytarsystemet, dock så att landskapet fortsatt finansiellt kommer att stöda husdjursproduktionens behov av avbytarhjälp. Enligt det lagförslag som landskapsregeringen den 27 maj 2014 lämnade till lagtinget (LF 14/2013-2014) skulle ett lantbruksföretag utöver avbytardagar årligen kunna beviljas stöd för vikariehjälp under högst 300 dagar med 50 procent av de faktiska kostnaderna. Stöd skulle högst utgöra 120 euro per dag under de 30 första dagarna och därefter högst 64 euro per dag.

     För förslaget väsentliga förutsättningar ändrades genom den i juni månad samma år publicerade regelverket; den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallad stödförordningen. I stödförordningens artikel 23.3 finns en regel enligt vilken stöd för avbytartjänster inom jordbruket ska begränsas till högst tre månader per år och stödmottagare. För moderskapsledighet och föräldraledighet medges dock att stöd begränsas till högst sex månader. Lagtinget beaktade detta så att den nu antagna lagen är i överensstämmelse med stödförordningen. Samtidigt justerades stödnivån inom det landskapsregeringens förslagna kostnadsramar från 50 till 60 procent, så att från den 1 januari 2015 ett lantbruksföretag med huvudinriktning på husdjursproduktion enligt 6 § avbytarlagen årligen kan beviljas vikariehjälp för avbytare med 60 procent av de faktiska kostnaderna under högst 90 dagar på grund av läkarintyg och högst under 180 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet. Ersättningen är högst 144 euro per dag under de 30 första dagarna och därefter högst 77 euro per dag.

     I stödförordningens artikel 23 hänvisas till artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt artikel 107.3c kan stöd som underlättar utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner anses vara förenligt med den inre marknaden, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. Enligt artikel 108 kan unionen med avvikelse från detta godkänna ett stöd om det är motiverat på grund av exceptionella omständigheter. I detta fall finns dock särskilda bestämmelser om stöd för avbytartjänster i punkterna 307-312  i den Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (2014/C 204/01). Enligt punkten 311 får den Europeiska kommissionen, i vederbörligen motiverade fall, godkänna att en ersättnings varaktighet kan avse en längre tidsperiod än tre respektive sex månader.

     Under ärendets beredning i lagtinget framförde landskapsregeringen en avsikt att notifiera ett stödsystem som utökar antalet dagar under vilka stöd kan ges, i linje med det lagförslag som lämnades i maj, och att i denna del återkomma till lagtinget. Finans- och näringsutskottet framhöll i sitt betänkande stöd för detta samt föreslog att stödets belopp i enlighet med det ursprungliga förslaget ändras från 60 till 50 procent av de faktiska kostnaderna.

 

2. Överväganden

 

Lantbruksarbete är ett fysiskt krävande yrke, förenat med stor risk för olika typer av arbets- och förslitningsskador som kan kräva lång rehabilitering. Lönsamhetsnivån inom det åländska och finländska lantbruket är dessutom på en sådan nivå att den faktiska lönekapaciteten i företagen ofta understiger de allmänna lönenivåer för lantbruksavbytare, vilket motiverar en utökad varaktighet för avbytarstödet utöver de i riktlinjerna fastställda. Det sociala systemet för moderskaps och föräldraledigheter omfattar bl.a. barndagvård, och är uppbyggt kring ett allmänt system med tio månaders garanterad föräldraledighet. Det är således angeläget att även avbytarsystemet är anpassat till de allmänna systemen för moderskaps- och föräldraledigheter och barndagvård, i syfte att underlätta för unga lantbruksfamiljer att kombinera ett aktivt lantbruk med bildande av familj.

     Landskapsregeringen konstaterar dessutom att en arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att utreda och analysera läget inom mjölkproduktionen, samt att föreslå en strategi för att utveckla näringens konkurrenskraft.

     Mot denna bakgrund anser landskapsregeringen det vara angeläget att söka utöka antalet dagar under vilka vikariehjälp kan beviljas på det som landskapsregeringen avsåg i lagförslaget LF 14/2013-2014.

 

3. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att avbytarlagen ändras i enlighet det lagförslag som landskapsregeringen den 27 maj 2014 lämnade till lagtinget (LF 14/2013-2014), så att stöd för vikariehjälp kan beviljas under högst 300 dagar. Enligt gällande regelverk kan stöd beviljas under högst 90 dagar på grund av läkarintyg och högst under 180 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet. Landskapsregeringen föreslår också att stödnivån inom förslagets budgetramar justeras från 60 till 50 procent så att ersättningen blir högst 120 euro per dag under de 30 första dagarna och därefter högst 64 euro per dag. Till denna del gäller som förutsättning att det efter notifiering till den Europeiska kommissionen har konstaterats vara förenligt med den Europeiska unionens inre marknad. Då lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som landskapsregeringen fastställer innebär detta också att kommissionens godkännande dessförinnan har givits. Samtidigt föreslås att i lagen intas förtydligande formuleringar, vilka inte syftar till ändringar i sak.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förslaget är ägnat att främja att djur och djurgårdar inte kommer till skada vid plötsliga och långvariga sjukdomsfall, samt genom stöd till moderskaps- och föräldraledigheter, att främja jämställdheten. Det beaktar också lantbruksföretagandets vid en jämförelse med annat företagande snävare ekonomiska marginaler.

     År 2011 var en knapp tredjedel kvinnor och drygt två tredjedelar män aktiva lantbrukare. Bland lantbruksavbytarna finns en något större andel kvinnor än män.

     Förslaget bedöms inte medföra ändrade förutsättningar för landskapsmiljön och landskapsbilden.

 

Detaljmotivering

 

2 § Mottagare. I paragrafen tydliggörs att stödet avser enskilda lantbrukare som inte driver stora företag samt att stöd inte ges företag i svårigheter eller företag som inte skött sitt betalningsansvar på grund av ett tidigare kommissionsbeslut enligt vilket ett stöd fastställs vara olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

 

3 § Definitioner. I tabellen över djurenheter försvinner punkt 2 om ”mjölkkos kalv som är högst 2 månader” de kommer att betraktas som avvanda ungnöt. Till punkten om ” diko eller diko med dikalv som är högst sex månader gammal” fogas ”avelstjur”. Dessa ändringar är ägnade att underlätta en gruppering av djuren enligt tabellen och saknar någon ekonomisk betydelse. Då punkt 2 upphävs sker en omnumrering av de följande punkterna.

 

6 § Vikariehjälp. Tidsgränserna för det högsta antalet dagar vikariehjälp kan medges per kalenderår föreslås höjda utöver vad som stadgas i artikel 23 punkt 3 i stödförordningen som lyder som följer: ”Den totala varaktigheten av ersättandet ska vara begränsad till tre månader per år och stödmottagare, med undantag för mödraledighet och föräldraledighet, som var och en ska vara begränsad till sex månader.” Denna ändring fordrar följaktligen den Europeiska kommissionens godkännande. Utan ändring i sak föreslås att i paragrafen införs tydligare skrivningar om grunderna för vikariehjälp i enlighet med vad som gäller enligt lagens 4 §.

 

Ikraftträdelsebestämmelse. Med ikraftträdelsebestämmelsens formulering tydliggörs att tillämpningstiden för ska vara begränsad till programperioden åren 2014–2020. Se om detta i (punkt 719) den Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (2014/C 204/01).

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 och 6 §§ landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd samt i lagens 3 § tabellen i paragrafens 4 punkt som följer:

 

2 §

Mottagare

     Landskapsregeringen kan för enskilda lantbrukares arbetsuppgifter på ansökan från ett lantbruksföretag bevilja avbytarstöd till en avbytarorganisation, en lantbruksavbytare med företags- och organisationsnummer (FO-nummer) eller till timanställda lantbruksavbytare. Avbytarstöd kan endast beviljas i landskapet verksamma mikroföretag samt små och medelstora företag som avses i artikel 1 punkt 1a i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Avbytarstöd för en timanställd avbytare kan betalas till det berörda lantbruksföretaget, om stödbeloppet har mindre betydelse i enlighet med bestämmelserna i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

     Avbytarstöd beviljas inte företag i svårigheter eller företag som är föremål för ett oreglerat betalningskrav på grund av ett tidigare kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden som avses i

     1) den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt i

     2) den Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (2014/C 204/01).

     En ansökan om avbytarstöd ska för att kunna beviljas ha inkommit till landskapsregeringen senast inom januari månad det kalenderår som följer efter det år som en ansökan avser.

 

3 §

Definitioner

     I denna stödordning avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) husdjursenhet de i följande tabell förtecknade antal djur som kräver en likvärdig daglig arbetsinsats av en lantbrukare, varvid i tabellen anges det antal djur av visst slag som i enlighet med denna lag utgör en husdjursenhet (de) som följer:

 

nötdjur

1)

mjölkko

1 djur

= 1 de

2)

avvanda tjurkalvar

10 djur

= 1 de

3)

avelstjur, diko eller diko med dikalv som är högst sex månader gammal

 

5 djur

 

= 1 de

4)

andra avvanda ungnöt

15 djur

= 1 de

svin

5)

avelsgalt, sugga eller sugga med smågrisar

 

2 djur

 

= 1 de

6)

andra svin

40 djur

= 1 de

getter

7)

get som är över sex månader gammal

8 djur

= 1 de

8)

killingar

40 djur

= 1 de

får

9)

avelsbagge, dräktig tacka eller tacka med dilamm

 

17 djur

 

= 1 de

10)

mjölkfår med dilamm

10 djur

= 1 de

11)

lamm

40 djur

= 1 de

fjäderfä

12)

höns

200 djur

= 1 de

13)

slaktkycklingar

2 000 djur

= 1 de

 

6 §

Vikariehjälp

     En lantbrukare vid ett lantbruksföretag med huvudinriktning på husdjursproduktion som har minst 6 djurenheter, kan per kalenderår beviljas avbytarstöd för vikariehjälp med 50 procent av de faktiska kostnaderna under högst 300 dagar på grund av

     1) läkarintyg,

     2) faderskapsledighet under den tid lantbrukaren har rätt till faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) eller

     3) har moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen.

     Den ersättning som avses i denna paragraf är högst 120 euro per dag under de 30 första dagarna. Därefter kan under ytterligare högst 270 dagar ersättning beviljas med högst 64 euro per dag enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare enligt 5 § 1 mom.

     En vikariehjälpsdag omfattar tio timmar vid lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion enligt 4 § 1 mom. 1 punkten och fem timmar vid övriga lantbruksföretag enligt 4 § 1 mom. 2 punkten.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

     Bestämmelserna i denna lags 4 § om avbytarstödets belopp och i 6 § om vikariehjälp är tillämpliga längst till och med den 31 december 2020.

     Landskapsregeringen kan besluta att denna lag ska träda i kraft efter den Europeiska kommissionens godkännande av det stöd som lagen avser. Åtgärder som lagen förutsätter kan vidtas innan den har trätt i kraft.

 

 

 

Mariehamn den 5 mars 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Fredrik Karlström

 


Parallelltext

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag 9/2014-2015