LAGFÖRSLAG nr 3/2014-2015

 

Datum

 

 

2014-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Produktionsstöd för el åren 2013-2015

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att producenter av elenergi från vindkraftverk under åren 2013 -2015 ska ges ett ekonomiskt stöd per producerad mängd el, i syfte att öka andelen el från vindkraft samt att ge producenterna rimliga förutsättningar att producera och konkurrera. Stödsystemet är ämnat att tillämpas fram till år 2016, då det nya produktionsstödsystemet för el enligt inmatningstariffmodellen ska träda i kraft.

__________________

 

 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

Detaljmotivering. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 och 17 §§ landskapslagen om produktionsstöd för el 5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen har ett övergripande mål inom energiområdet att energiproduktion och -konsumtion ska ske i samklang med de villkor som gäller för en hållbar utveckling. Landskapsregeringen eftersträvar en tryggad, en konkurrenskraftig och en säker energiförsörjning. En del av arbetet med detta är att främja användandet av en klimatriktig och växthusgasreducerande energiproduktion genom att bistå projekt som är ägnade att öka användningen av förnybara och lokala energikällor. Landskapet är i hög grad beroende av elimport från riket och från Sverige, trots den utveckling av elproduktion med biobränsle och vindkraft som har ägt rum i landskapet.

     Europeiska unionen har som ett mål att andelen förnybar energi ska öka till 20 procent av den slutliga energianvändningen senast år 2020. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (nedan RES-direktivet) fastställs medlemsstaternas mål i fråga om den andel som energi från förnybara källor ska utgöra av den slutliga energianvändningen 2020. I RES-direktivet ges Finland ett nationellt övergripande mål att andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen ska utgöra 38 procent år 2020. För vindkraften finns ett nationellt mål enligt vilket vindkraft ska utgöra sex procent av den förnyelsebara energin. RES-direktivets mål för Finland inom energiområdet är gemensamt för landskapet och riket, ansvaret för dess genomförande fördelas enligt lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet mellan landskapet och riket.

     I landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el finns bestämmelser om stöd till producenter för elenergi från vindkraft. Enligt lagen utbetalades stöd med 6,90 euro per megawattimme för el som producerats under åren 2011 och 2012. Orsaken till att stödsystemet begränsades till två år var att inmatningstariffsystemet, då förslaget utarbetades, förväntades träda ikraft år 2013.

     Bestämmelserna hör huvudsakligen till området för näringsverksamhet, som enligt 17 § 22 punkten självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen har sedan år 2009 förhandlat med riket om landskapets deltagande i systemet med inmatningstariffer. I juni 2013 gav finanspolitiska ministerutskotteten en politisk utfästelse om att bidra ekonomiskt till ett stödsystem för vindkraftsproduktionen i landskapet. Eftersom förhandlingarna med riksmyndigheterna dragit ut på tiden kommer det nya stödsystemet att träda i kraft först år 2016. Tills det nya stödsystemet träder i kraft föreslår landskapsregeringen för åren 2013–2015 att ett stöd ges per megawattimme. Stödnivån föreslås vara 4,90 euro per megawattimme för el från ett kraftverk som använder vindkraft. Stödnivån har beräknats med beaktande av landskapets nuvarande finansiella läge som inte möjliggör en högre stödnivå. Målsättningen är att företagen ska ges ekonomiska förutsättningar att driva sin verksamhet tills det nya systemet med inmatningstariffer träder i kraft år 2016.

     Innan lagförslaget kan träda i kraft ska det ha anmälts till och godkänts av den Europeiska kommissionen.

 

3. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget främjas vindkraftsproducenternas förutsättningar att producera och konkurrera på elmarknaden också under åren 2013-2015. Förslaget främjar en fortsatt miljövänlig elproduktion. Förslaget bedöms inte få någon direkt verkan för jämställdheten. Därtill bedöms de administrativa kostnaderna vara låga. Landskapets kostnader för produktionsstöd för el från vindkraft uppskattas under de berörda åren 2013 – 2015 komma att uppgå till omkring 300 000 euro per år.

 

Detaljmotivering

 

1 § Fast produktionsstöd för el. Stödnivån ändras från 6,90 till 4,90 euro per megawattimme, och begränsas att uttryckligen endast avse el från vindkraftverk.

 

17 § Ikraftträdande. Lagen ändras att omfatta el som har producerats under åren 2013-2015. Följaktligen kommer lagen att få retroaktiv verkan, vilket förutsätter att där beaktas att det fordras rimliga fatalietider för att söka stöd. Ansökningar om stöd ska således ha inkommit inom tolv månader efter produktionsåret eller, om denna lag inte har trätt i kraft inom den tidpunkten, inom tolv månader efter lagens ikraftträdande. Åtgärder får vidtas innan lagen träder i kraft vilket möjliggör en snabbare hantering av stödutbetalningar vid tidpunkten för lagens ikraftträdande.

 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms av landskapsregeringen. För att stödsystemet ska kunna fungera och utbetalning av ett fast produktionsstöd för el ska kunna ske, så måste en stödordning också godkännas av den Europeiska kommissionen. Landskapsregeringen avser att notifiera stödet i enlighet med artikel 108.3 i fördraget om den Europeiska unionen.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 och 17 §§ landskapslagen om produktionsstöd för el

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. och 17 § 2 mom. landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el, varav 17 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2013/71, som följer:

 

 

1 §

Fast produktionsstöd för el

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett stöd utbetalas med 4,90 euro per megawattimme för el från ett kraftverk som använder vindkraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17 §

Ikraftträdande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag avser fast produktionsstöd för el som har producerats under åren 2013 - 2015. Med avvikelse från bestämmelserna i 8 § ska en ansökan om utbetalning av fast produktionsstöd för vart och ett av åren 2013 - 2015 lämnas till landskapsregeringen inom tolv månader efter produktionsåret eller, om denna lag inte har trätt i kraft inom en sådan tid, senast inom tolv månader efter denna lags ikraftträdande. Ansökan enligt 3 och 5 §§ kan lämnas samtidigt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

Mariehamn den 27 november 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Veronica Thörnroos

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 3/2014-2015