PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2015-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Höjd och förlängd vuxenstudiepenning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 21/2014-2015

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 5 mom., 10 §, 13 § 1 mom. och 20 § 1 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd, av dessa lagrum 10 § och 20 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2008/66, enligt följande:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Tidsbegränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vuxenstudiepenning för avläggande av vetenskaplig påbyggnadsexamen kan beviljas för högst 12 månader. Vuxenstudiepenning kan beviljas för högst 18 månader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Tidsbegränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vuxenstudiepenning för avläggande av vetenskaplig påbyggnadsexamen kan beviljas för högst 12 månader. Vuxenstudiepenning kan beviljas för högst 27 månader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

10 §

Vuxenstudiepenningens fastställande

     Vuxenstudiepenning utbetalas med 25 procent av den genomsnittliga bruttomånadsinkomsten omedelbart innan studierna inleds, dock lägst med 298 euro per månad och högst med 591 euro per månad. När vuxenstudiepenningens belopp fastställs ska dessutom beaktas den studietakt i vilken studierna avses bli bedrivna varvid beloppet utbetalas uppräknat till helt eurobelopp enligt följande:

     a) med fullt belopp om studierna sker på heltid eller om studierna är likvärdiga med minst 22,5 studiepoäng per termin vid högskolestudier eller med minst 15 studieveckor per termin för andra läroanstalter och

     b) med 50 procent av fullt belopp om studierna är likvärdiga med minst 15 och högst 21 studiepoäng per termin vid högskolestudier eller med minst 10 och högst 14 studieveckor per termin för andra läroanstalter.

 

 

 

10 §

Vuxenstudiepenningens fastställande

     Vuxenstudiepenningen består av en grunddel och ett inkomsttillägg. Grunddelen är 400 euro per månad. Inkomsttillägget utgör 25 procent av skillnaden mellan månadsinkomsten och grunddelen avrundat till närmaste euro.

     Månadsinkomsten är den skattepliktiga förvärvsinkomsten i medeltal per månad under de sex eller tolv månader som infaller omedelbart före den första månaden för vilken vuxenstudiepenning beviljas.

     Vuxenstudiepenningens belopp för heltidsstudier är minst lika stort som grunddelen och högst 950 euro per månad. Vuxenstudiepenningens belopp för deltidsstudier är 50 procent av beloppet för heltidsstudier.

 

 

13 §

Bostadstillägg

     En studerande är berättigad till bostadstillägg om han eller hon studerar vid högskola, har fyllt 18 år eller har en restid som under normala förhållanden sammantaget tur och retur är längre än två timmar från föräldrahemmet till skolan om han eller hon har kostnader för hyresbostad, bostadsrättsbostad eller ägarbostad och denna bostad inte är personens föräldrahem.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

13 §

Bostadstillägg

     En studerande som har kostnader för hyresbostad, bostadsrättsbostad eller ägarbostad och denna bostad inte är studerandens föräldrahem är berättigad till bostadstillägg om studeranden

     1) studerar vid högskola,

     2) har fyllt 18 år, eller

     3) behöver bostaden för att restiden från föräldrahemmet till skolan under normala förhållanden tur och retur är längre än två timmar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

20 §

Extra tillägg för studerande under 18 år

     Om en studiestödssökande är under 18 år ska, när behovet av ekonomiskt stöd prövas, sökandens föräldrars senast fastställda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster beaktas. Sökandens föräldrars inkomster beaktas inte för den del av studiepenningen som understiger 118 euro för heltidsstuderande och 59 euro för deltidsstuderande.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

20 §

Extra tillägg för studerande under 18 år

     Om en studiestödssökande är under 18 år ska, när behovet av ekonomiskt stöd prövas, sökandens föräldrars senast fastställda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster beaktas. Om föräldrarna är frånskilda eller på grund av varaktig söndring bor åtskiljs, beaktas bara inkomsterna för den förälder som sökanden bor eller senast har bott hos. Om sökanden försörjs av sin förälder och en person som ingått äktenskap eller registrerat partnerskap eller är sambo med föräldern i deras gemensamma hem, beaktas även den personens inkomster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Vuxenstudiepenning beviljas på de villkor som anges i denna lag från och med den 1 augusti 2016. Förlängningen av maximitiden från 18 månader till 27 månader tillämpas från och med 1 augusti 2016 även på studerande till vilken under vårterminen 2016 utbetalats vuxenstudiepenning för samma utbildning.

     Vuxenstudiestödets grunddel och maximibelopp indexjusteras enligt 6a § första gången år 2017.

__________________