Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 3/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Närings- och arbetsmarknadspolitik

 

Samtliga kurvor, vare sig det gäller sysselsättningsgraden eller ekonomisk tillväxt, pekar åt fel håll. Vi läser allt oftare i media om permitteringar och avyttringar av företag. Ur Åsubs:s rapport ”Ekonomisk översikt hösten 2014” kan noteras:

"Vi kommer enligt preliminära beräkningar att ha haft en negativ BNP-tillväxt från 2011 och framåt, men undantag för 2013, då vi räknar med noll-tillväxt. Tillväxten sjunker ytterligare 2015 på grund av svaveldirektivet, vilket i sig kan ge en negativ BNP-utveckling om cirka 2 procentenheter.

”Den öppna arbetslösheten har nu nått 4 procent - en nivå som senast nåddes 1998 - och ser ut att kunna stiga ytterligare. Den svaga konjunkturen har nu nått den åländska industrin där personalnedskärningar är att vänta inom den närmaste tiden. Det fortsatt ansträngda läget inom torrlastfarten kan också komma att få negativa sysselsättningseffekter under det närmaste året."

Läget är bekymmersamt. Oppositionen har en längre tid påtalat det svaga konjunkturläget och den stigande arbetslösheten. Men förgäves.

Vi anser att landskapsregeringens näringspolitik är obefintlig. Med anledning av det fortsatt förvärrade konjunkturläget förväntar vi oss att landskapsregeringen skall presentera riktlinjer och konkreta åtgärder för hur landskapets näringspolitik skall drivas för att skapa tillväxt och sysselsättning. I alla sammanhang där det drivs en aktiv tillväxtpolitik är alltid strävan till ökad konsumtion central. Men inte på Åland, utan tvärtom försämrar i stället landskapsregeringen kontinuerligt köpkraften genom ett försämrat sjukavdrag, höjd självrisk i resekostnadsavdraget och sänkta understöd till kommunerna med höjd kommunalskatt som följd.

Läget för landsbygdsnäringarna och livsmedelsklustret är speciellt bekymmersamt. Istället för att stödja branschen i tider av ett allt mer ansträngt marknadsläge anser vi att landskapsregeringens politik snarare leder till ytterligare försämrade förutsättningar för landsbygdsföretagen och livsmedelsindustrin. Vad gäller sjöfartens utmaningar verkar landskapsregeringens politik vara i det närmaste obefintlig. Landskapsregeringen bör nu tydligt klargöra hur man avser att utveckla sjöfartsnäringen med kringnäringar, speciellt efter svaveldirektivets införande. Eftersom Åland saknar skattebehörigheten är stöden till näringslivet det mest verkningsfulla politiska instrumentet för att stimulera nysatsningar och utveckling. Men dessa anslag har hela tiden minskat. De viktiga produktutvecklings- och marknadsföringsstöden har mer eller mindre försvunnit. Vi känner också en stor oro över var experimentet med riskkapital skall landa. Landskapsregeringen måste tydligt klargöra de olika stödformerna för näringslivet. I annat fall riskerar nödvändiga nysatsningar att utebli. De för Åland viktiga småföretagarna befinner sig i en svår situation med ökande byråkrati och allt högre avgifter.

Här måste landskapsregeringen ta ett verkligt krafttag. Landskapsregeringens satsning på att minska byråkratin genom instiftande av ett regelråd har, enligt rådets hemsida enklareregler.ax, inte resulterat i någon märkbar förändring för företagen. Senaste protokollet är daterat till den 17 september 2013 och enligt kalendern planeras inga nya möten. Åland behöver i dessa tider en väl förankrad och offensiv näringslivspolitik. Det politiska systemet måste leverera stimulerande förutsättningar för näringslivet. Endast då ökar vår konkurrenskraft, vår tillväxt och antalet nyanställningar, vilket tryggar ett ökat välstånd för alla.  

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

När avser landskapsregeringen presentera de konkreta sysselsättnings- och tillväxtfrämjande näringspolitiska åtgärder man avser vidta för att förbättra den svåra situation Åland befinner sig i?Mariehamn den 30 oktober 2014

 

 

Ander Eriksson

Mats Perämaa

 

 

Axel Jonsson

Katrin Sjögren

 

 

Brage Eklund

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson