R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

           

Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Det ovan nämnda avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska tillämpas på skatter av varje slag och beskaffenhet som påförs i de avtalsslutande parterna.

            Avtalet gäller därmed landskapets myndigheter och beskattning, på vilka områden lagtinget enligt 18 § 1 och 5 punk­ten i själv­styrel­sela­gen har lagstift­nings­be­hörig­het i sin helhet eller till vissa delar.

Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av avtalet för att de bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

           

 

 

Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 86/2013 rd), som även innehåller avtalet, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 13 september 2013

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

201308/66