PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2014-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändrad kemikalielagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2013-2014

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom., 3 § 1 mom., 3a § och inledningssatsen till 5 § landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier, varav 1 § 1 mom. sådant den lyder i landskapslagen 2010/41, 3 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1995/60, 3a § sådan den lyder i landskapslagen 2007/124 och 5 § inledningssatsen sådan den lyder i landskapslagen 2011/45 samt

     fogas till lagens 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     (2010/41) Inom landskapets behörighet ska kemikalielagen (FFS 744/1989) tillämpas med de avvikelser som följer av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

     Inom landskapets behörighet ska kemikalielagen (FFS 599/2013) tillämpas med de avvikelser som följer av denna lag.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

3 §

     (1995/60) De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på Närings, trafik- och miljöcentralen ska i landskapet skötas av Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet. Andra förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet på området. Landskapsregeringen kan i förordning till en underlydande myndighet delegera sådana förvaltningsuppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

3a §

     (2007/124) De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på en kommunal kemikalietillsynsmyndighet skall i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

 

 

 

3a §

     De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på en kommunal myndighet ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

 

 

5 §

     (2011/45) Utöver straffbestämmelserna i 52 § kemikalielagen ska bestämmelserna i 44 kap. 1 § 3 punkten strafflagen (FFS 39/1889) om hälsobrott tillämpas i landskapet. Dessutom ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 2 mom.

 

 

5 §

     Utöver straffbestämmelserna i 59 § kemikalielagen ska bestämmelserna i 44 kap. 1 § 3 punkten strafflagen (FFS 39/1889) om hälsobrott tillämpas i landskapet. Dessutom ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om straff för miljöförstöring finns i 9 kap. landskapslagen (2008:124) om miljöskydd samt i 9 kap. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den