PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2014-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 6/2013-2014

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning  1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om motorfordonsbyrån. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 49 § landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland  3

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 och 3 mom. och 4 § 1 och 6 punkten landskapslagen (1998/70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning, av dessa lagrum sådan 3 § 3 mom. lyder i landskapslag 2006/91, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Avdelningar och byråer

     Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar. Dessa är kansliavdelningen, finansavdelningen, social- och miljöavdelningen, utbildnings- och kulturavdelningen, näringsavdelningen samt trafikavdelningen. Dessutom finns det en lagberedning, om vilken det finns särskilda bestämmelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förvaltningschefen sköter uppgiften som avdelningschef för kansliavdelningen. Vid varje annan avdelning finns det en avdelningschef. Vid varje byrå finns det en byråchef. En av byråcheferna eller en annan tjänsteman vid avdelningen kan vid behov utses till ställföreträdande avdelningschef, som vid förfall för avdelningschefen fullgör dennes åligganden. Avdelningschefen kan vara chef för en av avdelningens byråer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Avdelningar och byråer

     Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar. Dessa är regeringskansliet, finansavdelningen, social- och miljöavdelningen, utbildnings- och kulturavdelningen, näringsavdelningen samt infrastrukturavdelningen. Dessutom finns det en lagberedning, om vilken det finns särskilda bestämmelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förvaltningschefen sköter uppgiften som avdelningschef för regeringskansliet. Vid varje annan avdelning finns det en avdelningschef. Vid varje byrå finns det en byråchef. En av byråcheferna eller en annan tjänsteman vid avdelningen kan vid behov utses till ställföreträdande avdelningschef, som vid förfall för avdelningschefen fullgör dennes åligganden. Avdelningschefen kan vara chef för en av avdelningens byråer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Avdelningarnas verksamhetsområde

     Det huvudsakliga verksamhetsområdet för de olika avdelningarna är

     1) för kansliavdelningen författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer och allmän ordning och säkerhet samt samhällsplanering,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) för trafikavdelningen trafikfrågor.

 

 

 

4 §

Avdelningarnas verksamhetsområde

     Det huvudsakliga verksamhetsområdet för de olika avdelningarna är

     1) för regeringskansliet författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer och allmän ordning och säkerhet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) för infrastrukturavdelningen infrastrukturfrågor.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om motorfordonsbyrån

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § landskapslagen (1975:9) om motorfordonsbyrån som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

     Registersektionen sköter de ärenden, vilka berör motorfordonsbyråns förvaltning, budget, ekonomi och bokföring samt registrering och automatisk databehandling, ävensom övriga ärenden, vilkas handläggning ej uppdragits åt tekniska sektionen eller kansliavdelningens allmänna byrå.

 

 

 

5 §

     Registersektionen sköter de ärenden, vilka berör motorfordonsbyråns förvaltning samt registrering och automatisk databehandling, också övriga ärenden, vilkas handläggning inte uppdragits åt tekniska sektionen eller landskapsregeringens allmänna förvaltnings infrastrukturavdelning.

     Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om motorfordonsbyråns ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötsel av dessa uppgifter

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 


 

3

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 49 § landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 49 § 1 mom. landskapslagen (2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

49 §

     Meddelande om en vägförrättning ska lämnas till vägnämnden. När det är fråga om anläggande eller flyttning av en väg ska miljöbyrån vid landskapsregeringen underrättas om vägförrättningen och, om vägen skulle komma att leda in på ett allmänt vägområde, även landskapsregeringens trafikavdelning.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

49 §

     Meddelande om en vägförrättning ska lämnas till vägnämnden. När det är fråga om anläggande eller flyttning av en väg ska miljöbyrån vid landskapsregeringens allmänna förvaltning underrättas om vägförrättningen och, om vägen skulle komma att leda in på ett allmänt vägområde, även landskapsregeringens allmänna förvaltnings infrastrukturavdelning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________