LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2013-2014

 

Datum

 

 

2013-12-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2013

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2013.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-          minskning av anslaget för pensioner och familjepensioner

-          tilläggsanslag för projekt inom vattenförsörjning och vattenvård

-          ökade inkomster och tilläggsanslag för Ålands gymnasium

-          tilläggsinkomst från likvidationen av Ålands Industrihus Ab

-          omfördelning av anslag inom sjötrafiken samt minskade inkomster av avräkningsbelopp och återbäring av lotteriskatt.

 

Tillägget balanserar på en nettominskning om 1.352.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2013 budgeterats 362.288.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2013.

 

 

Mariehamn den 17 december 2013

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

__________________

 


I N K O M S T E R

Avdelning 36

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

83 000

36.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

13 000

36.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

13 000

36.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

70 000

36.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster

70 000

Avdelning 37

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

331 000

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

261 000

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

261 000

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

70 000

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

70 000

Avdelning 39

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-1 766 000

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

-3 664 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

-2 474 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

-1 190 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

1 838 000

39.30.90.

Finansieringslån

1 838 000

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

60 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

60 000

Inkomsternas totalbelopp

-1 352 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

Huvudtitel 43

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60 000

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

100 000

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

0

43.01.20.

Utgifter för samhällsservicereform (VR)

100 000

43.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER

0

43.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)

-12 000

43.03.04.

Informationsverksamhet (VR)

12 000

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

0

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

0

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-40 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-40 000

Huvudtitel 44

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 845 000

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

45 000

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)

0

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-33 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-87 000

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

165 000

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

0

44.10.88.

Inköp av aktier (R)

0

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

0

44.20.69.

Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)

-1 360 000

44.20.86.

Lån ur penningautomatmedel (R)

1 360 000

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

1 300 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

1 300 000

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

500 000

44.95.72.

Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)

500 000

 

 

 

Huvudtitel 45

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

-135 000

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-20 000

45.10.57.

Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F)

-20 000

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-115 000

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

-115 000

Huvudtitel 46

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-231 000

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

5 000

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

5 000

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-71 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

-71 000

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-25 000

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

46.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

-360 000

46.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)

-360 000

46.60.

MUSEIBYRÅN

200 000

46.60.26.

Museibyrån - uppdragsverksamhet

0

46.60.72.

Ålands museums basutställning (R)

200 000

46.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

20 000

46.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)

20 000

Huvudtitel 47

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-417 000

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-100 000

47.03.40.

Bidrag för företagens internationalisering (R)

-100 000

47.03.42.

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet (R)

0

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

0

47.21.01.

Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)

0

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-17 000

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)

13 000

47.24.48.

Bidrag för begränsat laxfiske (R)

-30 000

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-300 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-600 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

300 000

Huvudtitel 48

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

230 000

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

0

48.20.22.

Upphandling av sjötrafik (VR)

100 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

-100 000

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

230 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

-120 000

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (VR)

350 000

Utgifternas totalbelopp

1 352 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrives med inkomster om ca 45.000 euro. Från 1.5.2013 bekostar statsrådet lönekostnaderna för den nationella experten vid EU-kommissionen i Bryssel, men landskapsregeringen förskotterar lönekostnaderna.

 

43.01.20.

Utgifter för samhällsservicereform (VR)

 

 

 

 

Förslås en minskning om 100.000 euro och att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen av arbetet med samhällsservicereformen.

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster. Se även moment 44.20.69.

 

43.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Förslås en ökning om 12.000 euro. Kostnaderna för kontoret har något överstigit tidigare budgeterade. Se även moment 43.03.04.

 

 

43.03.04.

Informationsverksamhet (VR)

 

 

 

 

Förslås en minskning om 12.000 euro. Se även moment 43.03.01.

 

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

 

 

 

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrives med inkomster om ca 38.000 euro vilket utgör Mariehamns stads förskottsandel av kostnaderna för förnyelsen av ventilationssystemet i fastigheten Bergsskyddet.

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.60.20.

Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 40.000 euro. Verksamhetsanslaget för Ålands polismyndighet har varit något lågt dimensionerat i förhållande till den verksamhetsnivå som varit avsikten.

 

 

 

 

 

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)

 

 

 

 

Rubriken ändrad eftersom momentet föreslås ändrat till reservationsanslag.

 

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

 

 

 

 

Under momentet föreslås en ökning om 33.000 euro.

 

Budgeten för år 2013 bygger på preliminära beräkningar av landskapsandelarna. Enligt de beräkningar som låg till grund för budgeteringen var Lumparlands kommun i bosättningsstrukturgrupp 3, medan kommunen enligt de slutliga beräkningarna hamnar i grupp 2.

 

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

 

 

 

 

Under momentet föreslås en ökning om 87.000 euro.

 

Budgeten för år 2013 bygger på uppgifter enligt ÅSUB:s prognos. De slutliga uppgifterna som blev kända först efter att budgetförslaget uppgjorts medför att kompensationen överstiger budgeten.

 

 

 

 

 

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 165.000 euro.

 

Budgeten för år 2013 bygger på preliminära beräkningar av kompensationen. När den slutliga beskattningen för år 2012 fastställts visade det sig att avdragen i kommunalbeskattningen blev lägre än beräknat.

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.10.88.

Inköp av aktier (R)

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Landskapets inköp av övriga ägares aktier i Norra Ålands Industrihus Ab hinner inte slutföras inom år 2013.

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.20.69.

Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)

 

 

 

 

Momentet nytt.

Under momentet föreslås att av penningautomatmedel upptas ett anslag om 1.360.000 euro för samhällsutvecklings- och sysselsättningsprojekt. Se även moment 43.01.20, 44.95.72, 46.60.72, 47.21.01, 48.30.23 samt 44.20.86.

 

 

 

44.20.86.

Lån ur penningautomatmedel (R)

 

 

 

 

Förslås en minskning om 1.360.000 euro. Se även moment 44.20.69.

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 1.300.000 euro. Pensionsutbetalningarna har visat sig

understiga tidigare beräknad nivå.

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.95.72.

Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)

 

 

 

 

Förslås en minskning om 500.000 euro och att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen av arbetet inom ramen för den digitala agendan för Åland.

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster. Se även moment 44.20.69.

 

 

 

 

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.10.57.

Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F)

 

 

 

 

Förslås en ökning om 20.000 euro. Nyttjandegraden av tolkningstjänsten för funktionshindrade har visat sig bli högre än vad FPA räknade med i den prognos som låg till underlag för budgeten år 2013.

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Förslås en ökning om 115.000 euro. Tre projekt, SEABED, NANNUT och JOBWAB har delvis finansierats med stöd från Interreg Central Baltic. Processen för erhållande av Interreg-stöden har visat sig ta längre tid än förväntat varför tilläggsmedel behövs tillfälligt.

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 5.000 euro. Kostnaderna för verksamheten har något understigit tidigare budgeterade.

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

 

 

 

 

Under momentet föreslås en ökning om 71.000 euro.

 

Budgeten för år 2013 bygger på preliminära beräkningar av landskapsandelarna. Enligt de beräkningar som låg till grund för budgeteringen var Lumparlands kommun i bosättningsstrukturgrupp 3, medan kommunen enligt de slutliga beräkningarna hamnar i grupp 2.

 

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.34.20.

Ålands musikinstitut – verksamhetsinkomster

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 13.000 euro. Avgiftsinkomsterna har något överstigit de budgeterade. Se även moment 46.34.20.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.34.20.

Ålands musikinstitut – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 25.000 euro. Ökningen avser att täcka kostnader främst för en oförutsedd renovering av ventilationssystemet samt något ökade lönekostnader. Se även moment 36.34.20.

 

46.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.45.20.

Ålands gymnasium – verksamhetsinkomster

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 70.000 euro. Inkomsterna beräknas öka bl.a. p.g.a. försäljning av fler vuxenutbildningar. Se även moment 46.45.20.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.45.20.

Ålands gymnasium – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 360.000 euro. Ökningen avser i första hand att täcka lönekostnader och för att täcka kostnader för handledningsarvoden för studerande i lärande i arbete vilka har uppstått med anledning av förändringar i AKTA-avtalet. Lönekostnadsökningen beror delvis på att landskapsregeringen under det första halvåret beslöt att förändra dimensioneringsbeslutet för Ålands gymnasium genom att utöka antalet studieplatser inom det företagsekonomiska programmet vid Ålands yrkesgymnasium. Se även moment 36.45.20.

 

I sammanhanget konstaterar landskapsregeringen att ledningen för Ålands gymnasium arbetat med förändringsåtgärder och att det under höstterminen 2013 kan noteras ett tydligt trendbrott i kostnadsnivån. I samband med beredningen av meddelandet angående halvårsredogörelsen över budgetförverkligandet år 2013 (M nr 4/2012-2013) prognosticerades utfallet på årsnivå år 2013 uppgå till ett ca 220.000 euro högre belopp än nu beräknat tilläggsbehov.

 


 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.60.26.

Museibyrån – uppdragsverksamhet

 

 

 

 

Momentet nytt. I budgetförslaget för år 2013 ingick föreliggande moment i detaljmotiveringen, men momentet saknades i sifferstaten och förslaget torde därmed inte formellt vara omfattat av lagtinget, varför förslaget ingår i föreliggande förslag till tilläggsbudget.

 

Föreslås ett nettoanslag för museibyråns uppdragsverksamhet. Genom nettobudgetering finns möjligheten att öka intäkterna genom att debitera exploatören i samband med arkeologiska och kulturmiljörelaterade undersökningar.

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet kan påföras såväl kostnader som intäkter för uppdragsverksamhet.

 

46.60.72.

Ålands museums basutställning (R)

 

 

 

 

Förslås en minskning om 200.000 euro och att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen av förnyelsen av Ålands museums basutställning. Totalkostnaden för förnyelsen beräknas uppgå till 600.000 euro. Som en följd av detta indras kvarstående anslag från budgeten för år 2012 i samband med bokslutet för år 2013.

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster. Se även moment 44.20.69.

 


 

46.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 20.000 euro. Kostnaderna för verksamheten har något understigit tidigare budgeterade.

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsinkomster

 

 

 

 

I andra tillägget till budgeten för år 2012 redogjorde landskapsregeringen bl.a. för återkravet av statligt stöd från Ålands Industrihus Ab med anledning av kommissionens beslut, likvidationen av Ålands Industrihus Ab samt hur resultatet av likvidationen bedömdes utfalla för landskapets del. Under moment 47.03.61 upptogs i enlighet med försiktighetsprincipen ett anslag om 5.393.000 euro för avskrivning av återkravsfordringar. Under arbetet med bokslutet för år 2012 blev ett preliminärt utdelningsförslag klart och landskapets möjligheter till utdelning bedömdes högre än vad som antagits i tilläggsbudgetförslaget och därmed avskrevs sammanlagt 4.449.870,38 euro av fordringarna, som därefter uppgår till sammanlagt 3.728.564,38 euro. 

 

Landskapsregeringen har under året förelagt kommissionen likvidatorns utdelningsförslag för godkännande, informerat kommissionen om avyttringen av bolagets tillgångar samt lämnat tilläggsupplysningar på begäran. Kommissionen meddelade 31.10.2013 att utdelningsförslaget är godkänt och att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga. Landskapsregeringen ska sedan komplettera med protokoll från bolagsstämman då beslut om utdelning av kvarstående medel fattas, bevis på att betalningen har erlagts och att bolaget har avregistrerats.

 

I det slutliga utdelningsförslaget från likvidatorn daterat 9.12.2013 och godkänt vid bolagsstämman 16.12.2013 uppgår utbetalningen till landskapsregeringen till 3.989.359,91 euro eller 260.795,53 euro högre än landskapets ovannämnda fordran i bokföringen. Utbetalningen sker 30.12.2013 och då har Ålands Industrihus Ab betalat landskapsregeringen sammanlagt 4.014.193,50 euro, varav 24.833,59 euro inbetalades 28.3.2012.

 

Landskapets aktieinnehav i Ålands Industrihus Ab uppgick till bokföringsvärdet 5.772.166,48 euro varav 4.753.045,58 euro hänförde sig till fastigheten iTiden, före beloppet avskrevs i bokslutet för år 2011 till följd av kommissionens beslut om återkrav.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås en tilläggsinkomst om 261.000 euro vilket utgör den inbetalning som överskrider fordran i bokslutet för år 2012.

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.40.

Bidrag för företagens internationalisering (R)

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Föreslås en ökning av anslaget om 100.000 euro för bidrag till exportmarknadsföring. Målet med bidraget är att befrämja åländska företags exportmöjligheter och internationalisering. Bidrag kan beviljas till företag på Åland som har förutsättningar att bedriva en framgångsrik exportverksamhet.

 

47.03.42.

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet (R)

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Anslaget kan användas av Tillväxtrådet samt för seminarier, undersökningar, information eller andra aktiviteter som gynnar utvecklingen av företagsverksamheten på Åland.

 


 

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.21.01.

Främjande av skogsbruket – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

I anslaget ingår även ett nettoanslag om 110.000 euro som upptogs i tilläggsbudget 2 år 2012 och som är avsett för en fortsättning av projektet med fjärranalys av den åländska skogsmarken. Projektet beräknas pågå under tre år, totalkostnaden beräknas uppgå till 190.000 euro, och ska resultera i en digital webbaserad skogsdatabas. Pilotprojektet ger stora möjligheter till kostnadsbesparingar genom samarbete med skogsforskningsinstitutet och lantmäteriet. Som en följd av detta indras motsvarande reserverat anslag från budgeten för år 2012 i samband med bokslutet för år 2013.

 

Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster. Se även moment 44.20.69.

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåter (F)

 

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget med 13.000 euro. Se även moment 47.24.48.

 

47.24.48.

Bidrag för begränsat laxfiske (R)

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 30.000 euro för ersättning av inkomstbortfall till fiskare som drabbats av Jord- och skogsbruksministeriets förordning från den 19 december 2012 om begränsandet av laxfisket på centrala Östersjön. Bidraget beviljas i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004, LL (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti samt LL (1995:40) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen. Momentet finansieras delvis genom att moment 47.24.40 minskas med 13.000 euro.

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 600.000 euro. Ur landskapets medel erläggs dels grunddagpenning och dels arbetsmarknadsstöd i enlighet med LL (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ökningen föranleds av högre arbetslöshetsnivå under året jämfört med prognoserna för ett år sedan.

 

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

 

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 300.000 euro med hänvisning till återstod av tidigare års anslag.

 

Under momentet upptas anslag för sysselsättningsfrämjande åtgärder som faller inom ramen för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets verksamhetsområde i enlighet med LL (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

 


 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENOMAR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

Föreslås en ökning av nettoinkomsterna uppgående till 70.000 euro till följd av högre arrenden. Anslaget avser inkomster i form av arrenden och hyresintäkter.

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.22.

Upphandling av sjötrafik (VR)

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 100.000 euro. Se även moment 48.20.70.

 

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 euro. Arbetet med att ta fram tekniskt underlag för upphandling av nytt färjtonnage har pågått sedan augusti 2012 och är nu i sitt slutskede. Målet med projektet är att ta fram en modern och enhetlig flotta anpassad till de åländska förhållandena och det nya kortruttssystemet.

 

I projektuppdraget har ingått att jämföra diesel- och gasdrift (LNG). LNG är en så ny teknik att projektet fördyrats då nya uppgifter framkommit under processen.

 

Redan i februari 2011 konstaterade en skiljedomstol i Stockholm att varvet BLRT Shipbuilding Ltd i Litauen skulle betala landskapet ersättning för att leveransen av landskapsfärjan m/s Skarven var försenad och dessutom hade brister. Enligt skiljedomen tilldömdes landskapsregeringen 1.837.500 euro jämte dröjsmålsränta från 30.9.2009 samt kostnader för skiljedomstolsförfarande om 72.472,68 euro jämte dröjsmålsränta från 17.3.2011. I maj samma år försattes varvet i konkurs, och några pengar betalades inte ut till landskapsregeringen. Enligt uppgift hade varvet strax innan konkursen fört över tillgångar till andra bolag inom samma koncern. BLRT Shipbuilding Ltd:s konkursbo, i vilket landskapsregeringen är största fordringsägare, fattade då ett beslut om att inleda en återvinningsprocess. Den därefter utsedde konkursförvaltaren såg goda möjligheter till återvinning av medel som förts ut ur bolaget och även en annan oberoende bedömning delade konkursförvaltarens åsikt, varför konkursboet inledde en process mot ett dotterbolag till varvet.

 

Konkursboet fick rätt i sak i tingsrätten i Tallinn. Motparten överklagade dock domen till hovrätten, som gick på en annan linje och högsta domstolen väljer nu att inte ge prövningstillstånd i ärendet. Fordran mot konkursboet står följaktligen kvar, men konkursboet konstateras vara utan medel. Eftersom det är konkursboet som varit part i ärendet gentemot motparten i återvinningsprocessen, har landskapsregeringen inga krav på sig att stå för några rättegångskostnader för motparten.

 

I bokslutet för landskapet Åland år 2011 upptogs inte någon fordran i balansräkningen till följd av skiljemannadomstolsbeslutet utan det noterades enbart i en not till balansräkningen. I och med detta förfaringssätt så medför högsta domstolens beslut inte någon belastning i landskapets bokföring eller budget.

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 120.000 euro. Orsaken till överskridningen är snösituationen den senaste vintern.

 

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (VR)

 

 

 

 

 

Förslås en minskning om 350.000 euro och att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen av arbetet med att upprätta ett digitalt farledsregister för de farleder landskapsregeringen ansvarar för. De preliminärt beräknade kostnaderna beräknas uppgå till ca 1.200.000 euro.

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster. Se även moment 44.20.69.

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

Med anledning av att statens inkomster år 2013 understiger vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen sänkt förskottet med 4.584.000 euro. Förskottet på avräkningsbeloppet för år 2013 uppgår därmed till 207.276.000 euro.

 

Slutregleringen för år 2012 gav dock vid handen att avräkningsbeloppet som var beräknat till 203.684.000 euro uppgick till 205.799.831,70 euro, varför ytterligare 2.115.831,70 erläggs av staten till landskapet.

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 1.190.000 euro. Lotteriskatten förändrades från 1.1.2012 och vid uppgörandet av budgeten för år 2013 fanns det oklarheter om hur detta skulle påverka utfallet och utfallet visade sig bli lägre än den tidigare bedömningen vid uppgörandet av budgetförslaget.

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till andra tilläggsbudget för år 2013 föreslås en ökning om 1.838.000 euro.

 

49.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

Föreslås en inkomstökning om 60.000 euro på momentet, då summan av de bidrag som beviljats men inte utbetalats är större än tidigare budgeterat.