Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2012-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Samhällsservicestrukturreformen

 

 

I regeringsprogrammet bekymrar sig landskapsregeringen över den ständigt växande försörjningskvoten och konstaterar följande: ”Denna utveckling kräver förändringar i fördelningen av landskapets resurser och påvisar behovet av en reform av den offentliga sektorn.” Vidare sägs i regeringsprogrammet: ”En helhetsöversyn av servicen i landskapet och kommunerna görs och ett reformarbete inleds omgående i syfte att skapa mer effektiva former för den offentligt finansierade serviceproduktionen. Målet är att nå ökad ekonomisk effektivitet, säkerställa skola och omsorger, öka kompetensen, uppnå en likvärdig behandling och ökad rättssäkerhet.”

     Ett år senare beskriver regeringen i budgeten för år 2013 hur arbetet ska gå vidare. En ledningsgrupp ska ta fram en gemensam målbild för samhällsservicens organisation samt en framtida kommunstruktur på Åland. Två arbetsgrupper ska ta fram förslag till samordning av verksamheter inom den sociala och den tekniska sektorn. Efter ett år finns fortfarande ingen uttalad politisk riktning för reformen.

     I budgetremissen och i media har det under året framkommit att det inte bara finns skiljelinjer inom regeringsblocket utan också inom regeringspartierna om vart reformen är på väg och vad som är det gemensamma slutmålet för reformarbetet.

     Landskapsregeringen har det övergripande ansvaret att trygga en fortsatt god service till medborgarna även om det ekonomiska utrymmet minskar. Den offentliga ekonomin är en helhet där landskapet via landskapsandelar tillförsäkrar kommunerna utrymme att sköta sina i lag stadgade åtaganden så att alla ålänningar oberoende var man bor får tillgång till samhällsservicen.  Landskapsregeringen avser att med budget 2013 minska kommunernas inkomster.

     Vi anser att det är synnerligen oroväckande att landskapsregeringen väljer en ekonomisk politik som minskar kommunernas ekonomiska spelutrymme. Den växande försörjningskvoten ställer allt högre krav på omfattningen av den offentliga servicen, samtidigt som landskapsregeringen slagit fast att kommunerna även framöver ska ansvara för all service. Särskilt bekymmersamt är att reducerade landskapsandelar är den enda reella förändring regeringen hittills åstadkommit samtidigt som det aviserade reformarbetet drar ut över tiden.

     Istället för att genom politiskt ledarskap generera framtidstro riskerar regeringens villrådiga agerande snarare ingjuta osäkerhet inför framtiden bland kommunerna. Vi saknar ett fast grepp och politiska riktlinjer när det gäller att trygga en ekonomiskt långsiktig samhällsservice till medborgarna.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

På vilket sätt och med vilken kommunstruktur ska samhällsservicen skötas i framtiden?

 

 

Mariehamn den 28 november 2012

 

 

Axel Jonsson

Viveka Eriksson

 

 

Brage Eklund

Mats Perämaa

Anders Eriksson

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Tony Asumaa

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Torsten Sundblom