R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Det ovan nämnda avtalet ska tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters räkning. Avtalet gäller därmed beskattning, på vilket område lagtinget enligt 18 § 5 punk­ten i själv­styrel­sela­gen har lagstift­nings­be­hörig­het till vissa delar.

Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av avtalet för att de bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

            Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 189/2012 rd), som även innehåller avtalet, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 31 januari 2013

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

2012/08/64