R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Genom konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin som antagits av Internationella arbetsorganisationens (ILO) allmänna konferens strävar man efter att förebygga storolyckor med farliga ämnen och begränsa följderna av sådana olyckor. I konventionen föreskrivs om de allmänna principerna för förebyggande av storolyckor, om arbetsgivares, myndigheters och arbetstagares skyldigheter och rättigheter samt om de exporterande staternas ansvar.

            Enligt 18 § 6, 7 och 10 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om allmän ordning och säkerhet, brand- och räddningsväsendet, byggnads- och planväsendet samt natur- och miljövård och vattenrätt. I anslutning till den lagstiftningskontroll av landskapslagar som avses i 19 § i självstyrelselagen har hanteringen av farliga kemikalier och sprängämnen ansetts med stöd av 18 § 12 och 22 punkten i självstyrelselagen, vilka gäller hälso- och sjukvård och näringsverksamhet, delvis höra till landskapets lagstiftningsbehörighet.

Således behöver Ålands lagtings bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av konventionen för att de bestämmelser som sätts i kraft i Finland och som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

            Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 71/2012 rd), som även innehåller konventionen, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 19 oktober 2012

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/08/48