R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s
framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

De bestämmelser i ILO:s sjöarbetskonvention som ska sättas i kraft i Finland gäller anställningsvillkor för dem som utövar sjöarbete, arbetarskydd samt sjukvård och sjuk- och arbetsolycksförmåner som hör till socialskyddet.

Riket har enligt 27 § 21 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i frågor som gäller arbetsrätt med undantag av tjänstekollektivavtal för landskapets och kommunernas anställda. Enligt förarbetena till detta lagrum (RP 73/1990 rd, s.78) hör den arbetsrättsliga lagstiftningsbehörigheten enligt huvudregeln till riket, men lagtinget har rätt att genom lag föreskriva om tjänstekollektivavtalen för dem som är anställda av landskapet och av de kommuner som finns i landskapet. Också den lagstiftning som gäller arbetarskydd och socialförsäkring hör enligt 27 § 21 punkten och 29 § 1 mom. 3 punkten till rikets lagstiftningsbehörighet (se motiveringen till 18 § 13 punkten om socialvård i självstyrelselagen, RP 73/1990 rd, s. 68). Landskapets lagstiftningsbehörighet begränsas enligt 18 § 2 och 4 punkten i självstyrelselagen således till landskapets och kommunernas tjänstemän samt till de tjänstekollektivavtal som gäller personer anställda av landskapet eller kommunerna.

Personer som är anställda på landskapets färjor står i arbetsavtalsförhållande till landskapet. Landskapet har med stöd av 18 § 2 a punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet även i fråga om arbetspensionsskyddet för landskapets anställda. Standard A4.5 i konventionen som gäller ålderdomsförmåner ska dock inte sättas i kraft i Finland. 

 

Ålands landskapsregering har år 2010 i sitt utlåtande till arbets- och näringsministeriet om konventionen konstaterat att det inte föreligger hinder för att en del av besättningen på landskapets färjor i framtiden står i tjänsteförhållande till landskapet. Därför ska det anses att konventionen innehåller frågor som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

Således behöver Ålands lagtings bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av sjöarbetskonventionen, för att de bestämmelser i konventionen som sätts i kraft i Finland och som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

            Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 80/2012 rd), som även innehåller sjöarbetskonventionen, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 5 oktober 2012

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/08/39