PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2013-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2012-2013

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet 2

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 22 § 5 mom. barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland samt

     fogas till lagens 17 § ett nytt 4 mom., 20 § ett nytt 3 mom., och till 24 § ett nytt 5 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

17 §

Rätt till dagverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

     (Nytt moment)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 §

Rätt till dagverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Under den tid faderskapspenning utbetalas till vårdnadshavaren har han inte rätt att utnyttja, en för eget barn beviljad barnomsorgsplats, om barnet är under tre år. Rätten till samma barnomsorgsplats kvarstår dock efter att faderskapspenningsperioden upphör. Om faderskapspenningen utbetalas samtidigt som moderskapspenningen har vårdnadshavaren inte rätt att utnyttja barnomsorgsplats för barn under tre år.

20 §

Rätt till erbjudande om barnomsorgsplats inom en viss tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

     (Nytt moment)

 

20 §

Ansökan, erbjudande och meddelande om barnomsorgsplats

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En vårdnadshavare ska meddela kommunen senast två veckor innan faderskapspenningsperioden inleds om vilken tid perioden omfattar.

 

22 §

Avgift vid kommunal barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för den barnomsorg som vårdnadshavaren enligt 4 kap. har rätt till, under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång.

 

 

22 §

Avgift vid kommunal barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för den barnomsorg som vårdnadshavaren enligt 4 kap. har rätt till, under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång eller under den tid faderskapspenningsperioden varar.

 

24 §

Avgift och rätt till ersättningsandel vid samhällsstödd enskild barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Nytt moment)

 

 

24 §

Avgift och rätt till ersättningsandel vid samhällsstödd enskild barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En i denna paragraf avsedd avgift ska inte uppbäras för en i 1 mom. avsedd barnomsorg under den tid faderskapspenningsperioden varar.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 och 5a §§ landskapslagen (1985:50) om stöd för vård av barn i hemmet sådana de lyder i landskapslagen 2010/49 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

     Grunddel betalas till vårdnadshavare som avses i 1 § 1 och 2 mom. om barnet inte får av kommunen enligt barnomsorgslagstiftningen ordnad barnomsorg eller sådan barnomsorg som kommunen enligt barnomsorgslagstiftningen bekostar. Grunddel betalas inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller till faderskapspenning för faderskapspenningsperioden omedelbart efter föräldrapenningsperioden eller till föräldrapenning eller faderskapspenning med stöd av 9 kap. 10a § i sjukförsäkringslagen. Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån betalas stödet först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

 

 

4 §

     Grunddel betalas till vårdnadshavare som avses i 1 § 1 och 2 mom. om barnet inte får av kommunen enligt barnomsorgslagstiftningen ordnad barnomsorg eller sådan barnomsorg som kommunen enligt barnomsorgslagstiftningen bekostar. Grunddel betalas inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller till (uteslutning) faderskapspenning med stöd av (uteslutning) sjukförsäkringslagen. Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån betalas stödet först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5a §

     Flerbarnsförhöjning betalas om vårdnadshavare utöver det barn som berättigar till grunddel har vård om ett eller flera barn under tre år, vilka alla är födda samtidigt och som inte får av kommunen enligt barnomsorgslagstiftningen ordnad barnomsorg eller sådan barnomsorg som kommunen enligt barnomsorgslagstiftningen bekostar. Flerbarnsförhöjningen betalas inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller till faderskapspenning för faderskapspenningsperioden omedelbart efter föräldrapenningsperioden eller till föräldrapenning eller faderskapspenning med stöd av 9 kap. 10a § i sjukförsäkringslagen. Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån betalas förhöjningen först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5a §

     Flerbarnsförhöjning betalas om vårdnadshavare utöver det barn som berättigar till grunddel har vård om ett eller flera barn under tre år, vilka alla är födda samtidigt och som inte får av kommunen enligt barnomsorgslagstiftningen ordnad barnomsorg eller sådan barnomsorg som kommunen enligt barnomsorgslagstiftningen bekostar. Flerbarnsförhöjningen betalas inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller till (uteslutning) faderskapspenning med stöd av (uteslutning) sjukförsäkringslagen. Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån betalas förhöjningen först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________