Ålands lagting

SPÖRSMÅL 1/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2011-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Forminnesförvaltning

 

 

 

Åland steg ur havet för ca 10000 år sedan. När de första öarna och skären befolkdes permanent på stenåldern för ca 5000 år sedan var det i trakten kring Långbergsöda m.fl. byar de första öboarna slog ner sin bopålar. P.g.a. detta finns ett rikt kulturlager med fornlämningar av olika slag runtom i byarna i nordöstra Saltvik.

     Detta har vållat mycket bekymmer för efterkommande brukare av marken vars jord- och skogsbruk samt övriga livsbetingelser kraftigt påverkats av restriktioner och förbud. Det är en svår balansgång att bevara och synliggöra kulturarvet samtidigt som lokalsamhället ska kunna bevara sin livskraft och utvecklas.

     Sedan de avslutande decennierna på det förra seklet har en tvist uppstått och tyvärr eskalerat kring detta bekymmer mellan markägarna å ena sidan och myndigheterna; museibyrån och landskapsregeringen å andra sidan. För att få erfoderlig respekt och förståelse för forminnesförvaltningen måste bemötandet av markägarna och hanteringen av ärendena vara saklig, korrekt och laglig. Markägarna i dessa byar är intresserade av historien och vill gärna medverka till att bevara och synliggöra densamma men upplever att spelreglerna för detta är otydliga och att de inte kommer till sin rätt i dialogen med berörda myndigheter. 2006 kulminerade ärendet politiskt då lagtinget antog en ändring av fornminneslagstiftningen på basen av en lagmotion. I lagändringen beslöt lagtinget att det fornminnesregister som finns ska uppdateras för att vara korrekt och att markägarna ska höras och processen ska gå rätt till.

     Nu, snart fem år senare, är detta arbete fortfarande inte klart vilket är anmärkningsvärt. Med tanke på vilken uppslitande debatt som då fördes och hur mycket energi som lades ner är det beklämmande att det fortfarande verkar finnas juridiska oklarheter och brister i förvaltningen.

     Till syvende och sist handlar detta om att respektera markägarnas rättigheter och att sköta fornminnesförvaltningen korrekt. Lagstiftningen är bra bara man följer den och alla parter är ärligen besjälade av att verka för en hållbar utveckling som tar hänsyn till kulturarvet men samtidigt möjliggör fortsatt boende och utkomst för invånarna i dessa kulturbygder där Åland en gång danades ur havsvågorna.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Hur avser  landskapsregeringen verka för en rättssäker fornminnesförvaltning inbegripet ett färdigställande av uppdateringen av det i lagen stipulerade fornminnesregistret?

       

 

 

 

Mariehamn den 17 januari 2011

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Anders Eriksson

 

 

 

Roger Jansson

 

 

 

Mika Nordberg

 

 

 

Johan Ehn

Fredrik Karlström

 

 

 

Jörgen Strand