R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Den ovan nämnda konventionen innehåller bestämmelser om bland annat posttjänster, avgifter, frimärken, näringsverksamhet, hållbar utveckling samt allmän ordning och säkerhet. Enligt 18 § självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar (1 punkten), allmän ordning och säkerhet (6 punkten), natur- och miljövård (10 punkten), postväsendet med de begränsningar som följer av 27 § 4 punkten (20 punkten) och näringsverksamhet (22 punkten).

            Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 216/2010 rd), som även innehåller konventionstexten, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 18 februari 2011

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

                                                                                       Minister Astrid Thors

 

 

2011/08/9