R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av överenskommelsen om att effektivisera samarbetet mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att förebygga och bekämpa brottslighet samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

 

Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

 

Ovan nämnda överenskommelse gäller bl.a. överlåtelse i enskilda fall av personuppgifter och andra uppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter för att förebygga grova brott och terroristbrott.

 

Enligt 18 § 6 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har landskapet med vissa undantag lagstiftningsbehörighet i angelägenheter som gäller allmän ordning och säkerhet. I lagstiftningskontrollen av landskapslagar har landskapet därtill i stöd av 18 § 1 punkten om landskapsregeringen och denna underlydande myndigheter bedömts ha lagstiftningsbehörighet i angelägenheter som gäller personuppgifter och -register.

 

Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 187/2010 rd), som även innehåller avtalet, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen och förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 5 november 2010

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                                       Minister Astrid Thors

 

 

 

 

 

2010/08/45