Ålands lagting

LAGMOTION nr 4/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand m.fl.

2011-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

Motivering

 

Denna lagmotion är avsedd att behandlas parallellt med landskapsregeringens framställning nr 29/2010-2011 Ny styrning av Ålands polismyndighet.

     På uppdrag av landskapsregeringen har polisens ledning och polisdelegationen en längre tid arbetat med en ny organisationsmodell för myndigheten. Syftet med organisationsförändringen har varit att skapa ett effektivare och mera flexibelt arbetssätt inom ramen för tilldelade resurser. Förändringen är väl förankrad bland polisens personal, men kan inte genomföras med nuvarande lagstiftning enligt denna lags 1 §. För att möjliggöra att kommande, nödvändiga organisationsförändringar kan genomföras på ett effektivt och till behoven anpassat sätt föreslås att närmare bestämmelser om polisens inre organisation stadgas i förordning. Det är sakenligt att göra den föreslagna ändringen i 1 § i samma sammanhang som den övergripande ledningen ändras så att en polisstyrelse skapas genom att till lagen foga nya 1a-1c §§.

     För att skilja på styrningen av polismyndigheten genom en polisstyrelse och landskapsregeringens och ansvarig ministers roll som tilldelare av resurser och övervakare av myndigheten bör det inte i 1a § lagfästas att en minister skall vara ordförande i styrelsen. Det skapar oklara roller i den hierarki som skall styra polismyndigheten. Därför föreslås att ett sådant stadgande inte medtas i lagförslaget.

     I landskapsregeringens förslag till ny 1a § blir det oklart vad som avses att styrelsens medlemmar skall ”ha god sakkunskap inom det polisiära området”. Detta torde på ett olyckligt sätt begränsa de krav som bör ställas på medlemmarna och ersättarna i en polisstyrelse. Därför föreslås att dessa skall ”ha sakkunskap och god förmåga att företräda landskapets och allmänhetens intressen i styrelsearbetet”.

     Med dessa förändringar i 1a § behövs inte den reglering som landskapsregeringen föreslår i övergångsbestämmelsernas 2 mom. varför den föreslås utgå.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar lagförslaget i framställning nr 29/2010-2011 med de ändringar som föreslås i denna lagmotion i följande lydelse:

 

Landskapslag

om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 5 § landskapslagen (2000:26) om Ålands polismyndighet,

     ändras lagens 1 § 2 mom. och 2 § 1 mom. och

     fogas till lagen nya 1a - 1c §§ samt en ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse som följer:

 

1 §

Förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Om polismyndighetens organisation stadgas i landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1a §

Styrelse

     (1 mom. lika som i landskapsregeringens framställning nr 29/2010-2011).

     Landskapsregeringen utser bland de ordinarie medlemmarna en ordförande och en vice ordförande. Styrelsens medlemmar och ersättare ska ha sakkunskap och god förmåga att företräda landskapets och allmänhetens intressen i styrelsearbetet. Även juridisk sakkunskap ska vara företrädd i styrelsen. Vid Ålands polismyndighet anställd person är inte valbar till medlem av styrelsen.

    (3 mom. lika som i framställning nr 29/2010-2011).

 

1b §

Styrelsens sammansättning

     (Lika som i framställning nr 29/2010-2011).

 

1c §

Styrelsens uppgifter

     (Lika som i framställning nr 29/2010-2011).

 

2 §

Personal

     (1 mom. lika som i framställning nr 29/2010-2011).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

_________________

 

    Denna lag träder i kraft den

    Polisdelegationen fortsätter sin verksamhet enligt de tidigare gällande bestämmelserna till dess att denna lag träder i kraft.

 

 

 

Mariehamn den 1 juni 2011

 

 

Jörgen Strand

 

 

Johan Ehn

 

 

Roger Jansson

Åke Mattsson