PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Köttbesiktning

·       Landskapsregeringens framställning nr 22/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen  1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen, sådant det lyder i landskapslagen 2007/122, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelslagen ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen och de uppgifter som ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter skall skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelslagen ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen och de uppgifter som ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska dock även utföra köttbesiktningen och övervakningen i anslutning därtill och sköta tillsynen över den första ankomstplatsen för animaliska livsmedel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

__________________