PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Energi från förnybara energikällor

·       Landskapsregeringens framställning nr 20/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om bostadsproduktion. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland. 2

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 5 § landskapslagen om bostadsproduktion

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 1 mom. landskapslagen (1999:40) om bostadsproduktion som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Allmänna villkor för beviljande av bostadsstöd

     Vid beviljande av bostadsstöd skall regionala, miljömässiga, sociala, arkitektoniska och kulturhistoriska aspekter beaktas liksom vissa gruppers speciella behov av stöd.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Allmänna villkor för beviljande av bostadsstöd

     Vid beviljande av bostadsstöd ska regionala, miljömässiga, sociala, arkitektoniska och kulturhistoriska aspekter beaktas liksom vissa gruppers speciella behov av stöd. Som miljömässigt positiv aspekt beaktas om utrustning och system för energi från förnybara energikällor installeras vid ny- eller ombyggnad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 


 

3

L A N D S K A P S L A G
om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland en ny 65a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Ny paragraf

 

 

65a §

Utrustning och system för energi från förnybara energikällor

     Vid nybyggnad anses installation av utrustning och system för energi från förnybara energikällor vara ett sådant grundläggande krav på energihushållning som avses i 65 § 2 mom., om det inte medför oskäligt höga anläggnings- eller driftskostnader och om det är förenligt med bestämmelserna i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________