FR1820102011.htm

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-04-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av djurskyddslagen

·       Landskapsregeringens framställning nr 18/2010-2011

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av djurskyddslagen
för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 58 - 60 §§ och 62 § djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland, av dessa lagrum 58 - 59 §§ sådana de lyder i landskapslagen 2004/42 och 2011/__ (lagtingets beslut 7/2011) samt

     fogas till lagens 56 § ett nytt 2 mom. samt nya 57a, 59a - 59c §§ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

56 §

Handräckning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nytt 2 mom.

 

 

56 §

Handräckning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska vid behov ge polisen handräckning vid verkställigheten av förverkandepåföljd som gäller djur.

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

 

57a §

Förseelse mot administrativa bestämmelser i djurskyddslagen

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

     1) bryter mot ett förbud mot tillverkning, införande till landskapet, försäljning eller överlåtelse enligt 13 § eller mot ett förbud som avses i eller utfärdats med stöd av 8 § 3 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 – 22 eller 36 §§,

     2) bryter mot ett djurhållningsförbud eller är mellanhand för någon annan för kringgående av djurhållningsförbud, eller

     3) försummar en skyldighet som avses i eller som ålagts med stöd av 4, 6a - 6c §§, 14 § 2 mom., 15, 17 - 18, 33 - 35, 37 §§, 38 § 2 mom. eller 41 § 1 mom.,

     4) försummar att ansöka om det tillstånd att transportera djur som avses i artiklarna 10 eller 11 i EG-förordning nr 1/2005,

     5) bryter mot den anmälningsskyldighet som avses i artikel 6.2 i EG-förordning nr 1/2005,

     6) försummar att ansöka om det intyg om godkännande av vägtransportmedel som avses i artikel 18 i EG-förrdning nr 1/2005 eller det intyg över godkännande av fartyg för djurtransport som avses i artikel 19 i EG-förordning nr 1/2005,

     7) försummar att ansöka om kompetensbevis enligt artikel 17 i EG-förordning nr 1/2005,

     8) bryter mot skyldigheten att i transportmedlet medföra de handlingar som avses i artikel 4 i EG-förordning nr 1/2005 eller

     9) bryter mot den skyldighet att lämna uppgifter eller visa upp handlingar som föreskrivs artikel 4 i EG-förordning nr 1/2005

ska för förseelse mot administrativa bestämmelser i djurskyddslagen dömas till böter.

 

 

58 §

Djurskyddsförseelse

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

     1) inför till landskapet, tillverkar, säljer eller överlåter sådana redskap, anordningar eller ämnen som har förbjudits i enlighet med 13 §,

     2) bryter mot förbud som avses i 8 § 3 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 eller 21 § eller förbud som utfärdats med stöd av nämnda bestämmelser,

     3) utan erforderligt tillstånd eller i strid med villkor som är förenat med sådant tillstånd idkar verksamhet som avses i 38, 39 eller 41 §,

     4) inte iakttar den anmälningsplikt som föreskrivs i 33, 34 eller 35 §,

     5) försummar skyldighet som föreskrivs i eller med stöd av 4, 6a, 6b, 6c §, 14 § 2 mom., 15, 17, 18, 37 eller 40 §,

     6) försummar att ansöka om det tillstånd att transportera djur som avses i artiklarna 10 eller 11 i EG-förordning nr 1/2005,

     7) bryter mot den anmälningsskyldighet som avses i artikel 6.2 i EG-förordning nr 1/2005,

     8) försummar att ansöka om det intyg om godkännande av vägtransportmedel som avses i artikel 18 i EG-förordning nr 1/2005 eller det intyg över godkännande av fartyg för djurtransport som avses i artikel 19 i EG-förordning nr 1/2005,

     9) försummar att ansöka om kompetensbevis enligt artikel 17 i EG-förordning nr 1/2005,

     10) bryter mot skyldigheten att i transportmedlet medföra de handlingar som avses i artikel 4 i EG-förordning nr 1/2005 eller

     11) bryter mot den skyldighet att lämna uppgifter eller visa upp handlingar som föreskrivs artikel 4 i EG-förordning nr 1/2005

ska för djurskyddsförseelse dömas till böter, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

 

 

58 §

Djurskyddsförseelse

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

     1) behandlar ett djur i strid med 3, 5 - 7, 9, 29 eller 32 §§ eller bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem,

     2) använder anordningar, redskap eller ämnen som avses i 13 § och som är förbjudna eller

     3) i strid med 8 eller 10 - 12 §§ vidtar en åtgärd som avses i dem

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i 59 - 59b §§, för djurskyddsförseelse dömas till böter.

 

 

59 §

Djurplågeri

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

     1) handlar i strid med 3, 5, 6, 7, 9–12, 23–25, 29, 31 eller 32 § eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem,

     2) använder sådana redskap, anordningar eller ämnen som har förbjudits i enlighet med 13 §,

     3) gör eller låter göra operativt ingrepp som är förbjudet i enlighet med 8 § eller

     4) handlar i strid med bilaga I i EG-förordning nr 1/2005,

ska för djurplågeri dömas till böter eller fängelse i högst två år, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

 

 

59 §

Djurskyddsbrott

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, bristfällig skötsel eller bristfällig utfordring eller annars i strid med

     1) denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den eller

 

 

 

 

 

     2) bilaga I i EG-förordning nr 1/2005

 

behandlar ett djur på ett grymt sätt eller utsätter det för onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga, ska för djurskyddsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

59a §

Grovt djurskyddsbrott

     Om vid djurskyddsbrott

     1) brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt,

     2) brottet riktar sig mot ett mycket stort antal djur eller

     3) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning och

brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt djurskyddsbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

59b §

Lindrigt djurskyddsbrott

     Om djurskyddsbrottet, med hänsyn till att lidandet, smärtan eller plågan är ringa eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, ska gärningsmannen för lindrigt djurskyddsbrott dömas till böter.

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

59c §

Juridiska personers straffansvar

     På djurskyddsbrott och grovt djurskyddsbrott tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar i 9 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

 

 

60 §

Djurhållningsförbud

     Den som döms för djurplågeri kan samtidigt dömas att förverka sin rätt att hålla djur. Djurhållningsförbud kan också meddelas personer som av skäl som avses i 3 kap. 3 § strafflagen inte ådöms något straff. Djurhållningsförbud kan meddelas för viss tid eller så att det blir bestående och det kan gälla hållande av vissa arter eller djurhållning i allmänhet.

     Djurhållningsförbud skall verkställas omedelbart även om ändring sökts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Om någon har meddelats djurhållningsförbud skall domstolen underrätta landskapsregeringen om detta.

 

 

60 §

Djurhållningsförbud

     Den som döms för grovt djurskyddsbrott ska samtidigt av domstolen meddelas djurhållningsförbud. Domstolen kan dock avstå från att meddela djurhållningsförbud, om det finns särskilt vägande skäl för detta. Den som döms för djurskyddsbrott eller lindrigt djurskyddsbrott kan samtidigt meddelas djurhållningsförbud. Djurhållningsförbud kan också meddelas en person som döms för djurskyddsförseelse med stöd av 58 § och som kan anses olämplig eller oförmögen att sörja för djurens välfärd. Djurhållningsförbud kan också meddelas en person som med stöd av strafflagens 3 kap. 4 § 2 mom. eller 6 kap. 12 § 4 eller 5 punkten inte döms till straff. Djurhållningsförbud meddelas på yrkande av åklagaren.

     Den som har meddelats djurhållningsförbud får inte äga, hålla eller sköta djur och inte heller annars sörja för djurs välfärd. Förbudet kan gälla vissa djurarter eller djur över huvud taget. Domstolen kan dock av särskilda skäl förordna att den dömde alltjämt helt eller delvis får äga djur som inte är föremål för brott och som den dömde äger då beslutet fattas, om det är möjligt att i beslutet ange vilka dessa djur är.

     Förbudet kan meddelas för minst ett år eller så att det blir bestående. Ett djurhållningsförbud kan meddelas så att det blir bestående, om den som meddelas förbudet

     1) har gjort sig skyldig till grovt djurskyddsbrott,

     2) tidigare med en lagakraftvunnen dom har dömts till djurhållningsförbud för viss tid, eller

     3) har svag hälsa

och han eller hon ska anses bestående olämplig eller oförmögen att äga, hålla eller sköta djur eller annars sörja för deras välfärd.

     Djurhållningsförbud gäller även om det överklagas. Om domstolen dock i enlighet med rikslagstiftning om förverkande förbjuder verkställigheten av en dom som gäller förverkande av djur till staten, gäller djurhållningsförbudet inte sådana djur som har hållits i enlighet med domstolens förordnande.

     Om någon har meddelats djurhållningsförbud ska domstolen underrätta landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om detta.

 

 

62 §

Förverkandepåföljd

     Redskap, anordningar och ämnen som i strid med 13 § har införts till landskapet, tillverkats, sålts, överlåtits eller använts skall dömas förverkade till staten till den del förverkandepåföljden behövs för att trygga djurens hälsa eller välbefinnande eller för att förebygga brott mot djur.

     Om redskap, anordningar eller ämnen som avses i 1 mom. inte kan dömas förverkade till följd av att de har gömts eller förstörts för att undvika förverkandepåföljd, kan i stället deras värde helt eller delvis dömas förverkat till staten. Vidare skall iakttas vad som i strafflagen bestäms om förverkande av den ekonomiska fördel som ett brott berett.

 

 

 

62 §

Förverkandepåföljd

     Om förverkande stadgas i rikslagstiftning.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

__________________