PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ny lag om radio- och televisionsverksamhet

·       Landskapsregeringens framställning nr 17/2010-2011

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § tobakslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 2 mom. tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, sådant det lyder i landskapslagen 1997/64, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Alla former av reklam eller annan försäljningsfrämjande verksamhet för tobaksprodukter eller för andra produkter än tobaksprodukter, som sker i sådana televisionsprogram som avses i landskapslagen (1993:117) om rundradioverksamhet eller landskapslagen (1993:53) om kabelsändningar till allmänheten, är förbjuden om den är utformad så att den är ägnad att främja bruket av tobaksprodukter.

 

 

 

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Alla former av reklam eller annan försäljningsfrämjande verksamhet för tobaksprodukter eller för andra produkter än tobaksprodukter, som sker i sådana televisionsprogram som avses i landskapslagen (    :    ) om radio- och televisionsverksamhet, är förbjuden om den är utformad så att den är ägnad att främja bruket av tobaksprodukter.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________