PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Jakt från fordon möjligt för rörelsehindrade, m.m.

·       Landskapsregeringens framställning nr 16/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av jaktlagen för landskapet Åland. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av jaktlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 29 § 1 mom. jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland,

     ändras 28 § samt

     fogas till lagen en ny 50a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

28 §

     För vetenskapligt eller annat godtagbart ändamål kan landskapsregeringen utfärda tillstånd att döda eller fånga fridlyst vilt samt att ta dess bo och ägg. Härvid kan annars förbjudet fångstmedel eller -sätt tillåtas.

     Innan i 1 mom. avsett beslut fattas skall jakträttsinnehavarens medgivande inhämtas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 §

     Landskapsregeringen kan tillåta att fredat eller fridlyst vilt fångas, dödas eller att bon och ägg plockas samt därvid tillåta användning av i 47 § förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder. Landskapsregeringen ska vid prövningen av sådant beslut iaktta bestämmelserna i habitatdirektivet (direktivet 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) och få-geldirektivet (direktivet 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar). En förutsättning för att tillåta detta i fråga om djur som avses i fågeldirektivet är att det inte finns någon annan lämplig lösning

     1) av hänsyn till människors hälsa och säkerhet,

     2) med hänsyn till flygsäkerheten,

     3) för att hindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske eller vatten,

     4) för att skydda växter eller djur, eller

     5) för forsknings- och utbildningsändamål, för återinplantering och återinförsel samt för den uppfödning som krävs för detta.

     I landskapsregeringens tillstånd som avses i 1 mom. ska anges

     1) de arter som berörs av undantag,

     2) de fångstredskap och fångstmetoder som tillåts vid fångst eller dödande,

     3) villkor som anger de tider och de områden inom vilka undantag tillåts, samt ska anges

     4) den kontroll som kommer att ske.

 

 

29 §

     Har någon art inom en region blivit för talrik eller visat sig skadlig kan landskapsregeringen medge undantag från bestämmelserna om fredning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

29 §

 

1 mom. upphävs

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

50a §

     Trots bestämmelserna i 50 § får en rullstolsburen person med bestående rörelsehinder bedriva jakt på däggdjur från trehjuling, lätt fyrhjuling, fyrhjuling och snöskoter, under förutsättning att fordonet inte är i rörelse och efter att motorn har varit avstängd under minst 2 minuter.

     Begreppet bestående rörelsehindrad i 1 mom. avser en persons varaktiga och oavbrutna fysiska begränsning, så att han eller hon inte utan rullstol eller liknande hjälpmedel kan röra sig annat än mycket korta sträckor.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________