PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-03-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändringar i körkortslagen

·       Landskapsregeringens framställning nr 14/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för landskapet Åland. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av körkortslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § 3 mom., 5 § och 42 § 1 mom. körkortslagen (1991:79) för landskapet Åland, av dessa lagrum 4 § 3 mom., 5 § och 42 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslag 2004/5 och 43 § 2 mom. sådan den lyder i landskapslagen 1996/58,

     ändras 4 § 1 mom., 7 §, 8 § 2 mom., 11 § 1 mom. inledningssatsen och a punkten, 14 § 3 mom., 15 § 1 mom. b punkten, 26 § 1 mom. inledningssatsen och 2 mom. c punkten, 27 § 2 mom., 28 § 1 mom. a punkten och 2 mom. d punkten, 29 § 2 mom., 30 § 1 mom., 31 §, 32 § 1 mom., 33 § 2 och 3 mom., 34 § 2 och 3 mom., 36 § 1, 4 och 5 mom., 38 §, 39 § 1 mom., 42 § 3 mom., 43 § och 50a § 1 mom. av dessa lagrum 4 § 1 mom., 8 § 2 mom., 27 § 2 mom., 31 §, 33 § 2 mom., 34 § 2 mom., 36 § 1 och 4 mom. samt 38 § sådana de lyder i landskapslagen 2004/5, 7 § sådan den lyder i landskapslagarna 1996/58, 2004/5 och 2008/86, 11 § 1 mom. inledningssatsen och a punkten, 14 § 3 mom., 15 § 1 mom. b punkten, 28 § 1 mom. a punkten och 2 mom. d punkten, 29 § 2 mom., 33 § 3 mom. och 43 § sådana de lyder i landskapslagen 1996/58, 26 § 1 mom. inledningssatsen och 2 mom. c punkten sådana de lyder i landskapslagarna 1996/58 och 2004/5, 32 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagarna 2004/5 och 2008/86, 36 § 5 mom. och 50a § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2000/47, 42 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1993/36 samt

     fogas till lagen en ny 6 §, till 32 § ett nytt 2 mom. varvid tidigare 2 mom. blir 3 mom., en ny 35a § samt till 39 § nya 2 och 3 mom. varvid tidigare 2-4 mom. blir 4-6 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

     Behörighet att framföra fordon anges i körkortet på följande sätt:

 

Bokstav

Behörighet

A

motorcykel samt motorcykel med släpfordon

A1

motorcykel med en slagvolym som inte överstiger 125 cm3 och en effekt som inte överstiger 11 kW samt till den kopplat släpfordon

B

personbil, paketbil samt övriga fordon, vilkas totalvikt är högst 3 500 kg och i vilka finns plats för högst åtta personer utom föraren samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalvikt är högst 750 kg eller hela kombinationens totalvikt är högst 3 500 kg och släpfordonets totalvikt inte överstiger dragbilens egenvikt

B1

tre- eller fyrhjuligt fordon som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 km/tim eller som drivs av en förbränningsmotor med en slagvolym som överstiger 50 cm3 eller annan motor med likvärdig effekt samt vars egenvikt är högst 550 kg, i fråga om elfordon drivbatterier inte medräknade, samt till den kopplat släpfordon

C

lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger 3 500 kg och i vilket finns plats för högst åtta personer utom föraren samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg samt trafiktraktor och till den kopplat släpfordon

C1

lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger 3 500 kg men inte överstiger 7 500 kg och i vilket finns plats för högst åtta personer utom föraren samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

D

buss och annat fordon i vilka finns plats för fler än åtta personer utom föraren samt fordonskombination med buss som dragbil, om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

D1

buss och annat fordon i vilka finns plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utom föraren samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass, om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

E

fordonskombination som inte hör till ovannämnda klasser

T

traktor som inte är trafiktraktor, motorredskap och snöskoter jämte till dem kopplade släpfordon

M

lätt fyrhjuling samt två- eller trehjulig moped med undantag för moped med låg effekt.

(2004/5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En fordonskombination i vilken hela kombinationens totalvikt överstiger 12 000 kg, släpfordonets totalvikt överstiger dragbilens egenvikt hör till klass CE i stället för klass C1E, om dragbilen är ett fordon i klass C1 och till klass DE i stället för klass D1E, om dragbilen är ett fordon i klass D1. (2008/86)

 

 

 

4 §

     Behörighet att köra fordon anges i körkortet på följande sätt:

 

Kategori

Ger behörighet att köra

Ger även behörighet för kategori

AM

a) Två- och trehjuliga motorfordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 kilometer i timmen.

b) lätta fyrhjulingar.

 

A1

a) Motorcykel på två hjul vars motor har en cylindervolym av högst 125 cm3, med en nettoeffekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg.

b) Motordriven trehjuling med en nettoeffekt av högst 15 kW.

AM

A2

Motorcykel på två hjul med en nettoeffekt av högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

a) AM

b) A1

A

a) Motorcykel på två hjul.

b) Motordriven trehjuling med en nettoeffekt högre än 15 kW, om innehavaren har fyllt 21 år.

a) AM

b) A1

c) A2

B

Motorfordon med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn

1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg, eller

2. med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

a) AM

b) T

BE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3 500 kg.

a) AM

b) T

C1

Lastbil som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren och personbil med en totalvikt över 3 500 kg men inte över 7 500 kg.

Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

a) AM

b) T

C1E

a) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

b) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 3 500 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

a) AM

b) T

c) BE

d) D1E,  om D1 innehas

C

Lastbil med en totalvikt över 7 500 kg och personbil som inte omfattas av kategori B. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

a) AM

b) T

CE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) AM

b) T

c) BE

d) D1E, om D1 innehas

e) DE, om

D innehas

 

D1

Buss som är konstruerad och tillverkad för högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

a) AM

b) T

D1E

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D1 och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) AM

b) T

c) BE

D

Buss. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

a) AM

b) T

DE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) AM

b) T

c) BE

T

Traktor som inte är trafiktraktor, motorredskap och snöskoter jämte till dem kopplade släpfordon

AM

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3 mom upphävs

 

5 §

     Körkort utfärdas med följande kombinationer av bokstäver och behörighet:

 

A

**

**

**

*

B*

**

**

*

BE

**

**

A

B*

**

**

A

BE

**

**

*

B*

C*

**

A

B*

C*

**

*

BE

C*

**

A

BE

C*

**

*

BE

CE

**

A

BE

CE

**

*

B*

C*

D*

A

B*

C*

D*

*

BE

C*

D*

A

BE

C*

D*

*

BE

C*

DE

A

BE

C*

DE

*

BE

CE

DE

A

BE

CE

DE

T

 

 

 

M

 

 

 

M

T

 

 

 

(2004/5)

     Om körkort utfärdas vari ingår klassen A1, B1, C1 eller D1 ersätts A, B, C eller D i 1 mom. med A1, B1, C1 eller D1. Körkort med kombinationen B1E utfärdas dock inte.

     Ett körkort som utan beteckning för klass C utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som ger rätt att framföra fordon av körkortsklass D eller D1 (bussar) får bytas ut mot motsvarande körkort utfärdade i landskapet, dock utan att någon beteckning för klass C anges. (2004/5)

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

     Ny paragraf

 

 

6 §

     Den som har behörighet kategori B och med godkänt resultat har genomgått ett särskilt körprov har rätt att köra en fordonskombination som består av ett fordon i kategori B och en tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg, där fordonskombinationens totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. En kod för den utökade behörigheten anges på körkortet.

 

 

7 §

     Förutom den behörighet som anges i 5 § gäller följande:

     1) fordonskombination av klass E får framföras endast av den som innehar körkort som berättigar till att framföra även dragbilen,

     2) körkort av klass A1 eller A berättigar till att framföra även fordon av klass B1,

     3) upphävd (2004/5),

     4) körkort av klass A1, A, B1 eller B berättigar till att framföra även fordon av klass M eller T och körkort av klass T berättigar till att framföra fordon av klass M,

     5) körkort av klass B berättigar även till att framföra fordonskombinationer av klass BE vid färd till och från plats där examen skall avläggas samt polisman i tjänst att tillfälligt framföra fordon av klass A, C, C1, D, D1 eller E samt

     6) körkort av klass C berättigar även till att provköra och tillfälligt flytta fordon av klass D och D1 utan passagerare samt fordon av klass E utan last samt berättigar även den som utför fordonsbesiktning samt den som fullgör uppgifter inom räddningsväsendet och polisman i tjänst att framföra fordon av klass D, D1 eller E

 

 

 

7 §

     Förutom den behörighet som anges i 4 § gäller följande:

     1) Behörighet för kategori C1, C, D1 och D får endast beviljas för den som har behörighet för kategori B,

     2) körkort i kategori B berättigar även till att köra fordonskombina­tioner i kategori BE vid färd till och från plats där examen ska avläggas samt polisman i tjänst att tillfälligt köra alla typer av fordon,

     3) körkort i kategori C berättigar även till att provköra och tillfälligt flytta fordon i kategori D och D1 utan passagerare samt fordon i kategori DE och D1E utan last samt berättigar även den som utför fordonsbesiktning samt den som fullgör uppgifter inom räddningsväsendet att köra fordon i kategori D, D1, DE eller D1E,

     4) ett körkort som utan beteckning för kategori C utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som ger rätt att köra fordon av kategori D eller D1 får bytas ut mot motsvarande körkort utfärdade i landskapet, dock utan att någon beteckning för kategori C anges.

 

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förarutbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. Utbildningen skall uppfylla de i bilaga II till rådets direktiv 91/439/EEG ställda minimikraven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förarutbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. Utbildningen ska uppfylla de minimikrav som anges i bilaga II till rådets direktiv 2006/126/EG.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

11 §

     För att få påbörja förarutbildning krävs av eleven att han skall ha uppnått en ålder av

     a) 15 år 6 månader för undervisning för att få körkort av klass A1 eller B1,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

11 §

     För att få påbörja förarutbildning krävs att eleven har uppnått en ålder av

     a) 15 år 6 månader för undervisning för att få körkort i kategori A1,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      Den som påbörjat förarutbildning för att få körkort i klass A, A1 eller B1 får övningsköra ensam med tillstånd av polismyndigheten. Innan tillstånd beviljas skall sökanden visa intyg över godkänt teoriprov i förarexamen samt att han på ett säkert sätt kan framföra fordonet i fråga.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som påbörjat förarutbildning för att få körkort i kategori A eller A1 får övningsköra ensam med tillstånd av polismyndigheten. Innan tillstånd beviljas ska sökanden visa intyg över godkänt teoriprov i förarexamen samt att han eller hon på ett säkert sätt kan köra fordonet i fråga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

15 §

     Vid körundervisning och vid övningskörning anses läraren eller i 14 § 2 mom. avsedd person vara förare. Eleven anses dock vara förare när det är fråga om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) övningskörning med fordon av klass D, D1 eller E samt när det är fråga om

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

15 §

     Vid körundervisning och vid övningskörning anses läraren eller i 14 § 2 mom. avsedd person vara förare. Eleven anses dock vara förare när det är fråga om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) övningskörning med fordon i kategori D, D1, DE eller D1E samt när det är fråga om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

26 §

     För att få avlägga examen för körkort av klass A, A1 och B1 krävs att examinanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass A, A1, B1, M eller T, eller, om han har en sjukdom eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass A, A1, B1, M eller T som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrusning.

 

 

 

26 §

     För att få avlägga examen för körkort i kategori A och A1 krävs att examinanden

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 2006/126/EG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att köra fordon i kategori A, A1, AM eller T eller, om han eller hon har en sjukdom eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar förmågan att köra fordon i kategori A, A1, AM eller T som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrusning.

 

 

27 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs av examinanden att han uppfyller i 26 § 2 mom. a och b punkten fastställda krav samt att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B, B1, M eller T, eller, om han har en sjukdom eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B, B1, M eller T som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrustning.

 

 

 

27 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs att examinanden uppfyller i 26 § 2 mom. a och b punkten fastställda krav och inte har några sådana i bilaga III till direktiv 2006/126/EG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att köra fordon i kategori B eller, om han eller hon har en sjukdom eller ett handikapp som inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar förmågan att köra fordon i kategori B som är utrustat med automatväxel eller annan specialutrustning.

 

 

28 §

     För att få avlägga examen för körkort av klass C och C1 krävs att examinanden

     a) har avlagt förarexamen för körkort av klass B och erhållit förarutbildning som motsvarar den klass examen avser eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass C eller C1.

 

 

 

28 §

     För att få avlägga examen för körkort i kategori C och C1 krävs att examinanden

     a) innehar körkort av kategori B och genomgått förarutbildning som motsvarar den kategori examen avser eller

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 2006/126/EG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar förmågan att köra fordon i kategori C eller C1.

 

 

29 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs att examinanden uppfyller i 28 § 2 mom. a – c punkten fastställda krav samt att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass D eller D1.

 

 

 

29 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad i 1 mom. sägs krävs att examinanden uppfyller i 28 § 2 mom. a - c punkten fastställda krav samt att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 2006/126/EG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att köra fordon i kategori D eller D1.

 

 

30 §

     För att få avlägga examen för körkort av klass E krävs att examinanden innehar körkort för bil som inte är förenat med prövotid. Examen för körkort av klass BE får dock avläggas av examinand som innehaft körkort minst ett år.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

30 §

     För att få avlägga examen för körkort i kategori CE, C1E, DE och D1E krävs att examinanden innehar körkort i kategori B som inte är förenat med prövotid. Examen för körkort i kategori BE får dock avläggas av examinand som innehaft körkort minst ett år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

31 §

     För att få avlägga examen för körkort av klass M och T krävs att examinanden uppfyller i 26 § 2 mom. fastställda krav.

 

 

 

31 §

     För att få avlägga examen för körkort i kategori AM och T krävs att ex-aminanden uppfyller i 26 § 2 mom. fastställda krav.

 

 

32 §

     Den som vill avlägga examen ska ha uppnått en ålder av

     a) 15 år för körkortsklass M eller T,

     b) 16 år för körkortsklass A1 eller B1,

     c) 18 år för körkortsklass B, C, C1, CE, C1E, D eller D1, för körkortsklass CE och C1E endast under förutsättning att examinanden erhållit den minimimängd förarundervisning som krävs enligt landskapsregeringens beslut och för körkortsklass D och D1 endast under förutsättning att examinanden genomgått en sådan yrkesinriktad utbildning som avses i 7 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare,

     d) 18 år för körkortsklass A i fråga om framförande av motorcykel med en effekt om 25 kW eller lägre och examinanden saknar minst två års erfarenhet som förare av motorcykel av klass A1,

     e) 21 år för körkortsklass A i fråga om framförande av motorcykel med en högre effekt än 25 kW eller vars förhållande mellan effekt och vikt överstiger 0,16 kW/kg om examinanden saknar den i 11 § e punkten angivna erfarenheten och under förutsättning att examinanden i enlighet med vad som sägs i 34 § avlägger körprov med en motorcykel vars effekt uppgår till minst 35 kW samt

     f) 21 år för körkortsklass CE, C1E, D, D1, DE eller D1E, för körkortsklass CE och C1E i de fall examinanden inte erhållit den i c punkten angivna förarundervisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

32 §

     Den som vill avlägga examen ska ha uppnått en ålder av

     a) 15 år för kategori AM och T,

     b) 16 år för kategori A1,

 

     c) 18 år för kategori A2, B, BE, C1 och C1E,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     d) 20 år för kategori A om sökanden har haft kategori A2 i minst två år,

 

 

 

     e) 21 år för kategori C, CE, D1 och D1E,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     f) 24 år för kategori A i annat fall än d) och för kategori D och DE.

 

 

 

     I stället för vad som sägs ovan för kategori C, CE, D, D1, D1E och DE gäller de lägre ålderskrav som framgår av landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare under förutsättning att personen har erhållit den utbildning som krävs för respektive kategori enligt den lagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

33 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att få avlägga examen för körkort av klass M eller T krävs inte i 1 mom. b punkten nämnt intyg.

     Den som anmäler sig till förarexamen för körkort av klass B, B1, C eller C1 får antas till examen tidigast 30 dagar från det att förarutbildningen påbörjats om inte motorfordonsbyrån medger annat.

 

 

 

33 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att få avlägga examen för körkort i kategori AM och T krävs inte i 1 mom. b punkten nämnt intyg.

     Den som anmäler sig till förarexamen för körkort i kategori B, C eller C1 får antas till examen tidigast 30 dagar från det att förarutbildningen påbörjats om inte motorfordonsbyrån medger annat.

 

 

34 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förarexamen för körkort av klass M eller T omfattar endast ett teoriprov om inte besiktningsman anser också ett körprov nödvändigt. Förarexamen för övriga körkortsklasser omfattar ett teoriprov och ett körprov, som skall avläggas inom sex månader efter godkänt teoriprov.

     Examinanden är skyldig att hålla erforderligt fordon för körprovet. Under körprovet anses han som förare.

 

 

 

34 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förarexamen omfattar ett teoriprov och ett körprov. Körprovet ska avläggas inom sex månader efter godkänt teoriprov.

 

 

 

 

     Examinanden är skyldig att tillhandahålla behövligt fordon för körprovet. Fordonet ska uppfylla kraven i bilaga II till rådets direktiv 2006/126/EG. Under körprovet anses examinanden som förare.

 

 

     Ny paragraf

 

 

35a §

     Minimikrav på personer som fungerar som prövare vid körprov framgår av bilaga IV till rådets direktiv 2006/126/EG. Förarprövare som är verksamma när denna lag träder ikraft ska endast omfattas av direktivets krav på kvalitetssäkring och regelbunden fortbildning.

 

 

36 §

     Polismyndigheten kan efter ansökan utfärda körkort till sökande som har permanent bosättningsort i landskapet eller som kan intyga att de har studerat i landskapet i minst sex månader i följd. Körkortet skall vara utformat i enlighet med de i bilaga I till rådets direktiv 91/439/EEG ställda kraven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sökande som är under 25 år gammal och som ansöker om körkort av klass A, A1, B, B1, M eller T skall, i stället för det intyg som avses i 2 mom. b punkten, på av polismyndigheten fastställd särskild blankett deklarera sitt hälsotillstånd varvid han skriftligen skall medge att polismyndigheten kan kontrollera dessa uppgifter. Den sökande skall dock visa att han uppfyller de synkrav som anges i 26, 27 och 31 §§.

     Den som dömts

     1) för grovt rattfylleri eller

     2) för rattfylleri och som tidigare dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri och mindre än tre år förflutit mellan gärningarna skall dessutom till ansökan bifoga ett intyg över genomgången av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik samt ett läkarintyg över att de krav på frihet från missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel som ställs i bilaga III i rådets direktiv 91/439/EEG är uppfyllda.

 

 

36 §

     Polismyndigheten kan efter ansökan utfärda körkort till sökande som har permanent bosättningsort i landskapet eller som kan intyga att de har studerat i landskapet i minst sex månader i följd. Körkortet ska vara utformat i enlighet med de i bilaga I till rådets direktiv 2006/126/EG ställda kraven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sökande som är under 25 år gammal och som ansöker om körkort i kategori A, A1, B, AM eller T ska, i stället för det intyg som avses i 2 mom. b punkten, på av polismyndigheten fastställd blankett deklarera sitt hälsotillstånd och ge polismyndigheten rätt att kontrollera dessa uppgifter. Den sökande ska dock visa att han eller hon uppfyller de synkrav som anges i 26 § 2 mom. a och b punkten.

 

     Den som dömts

     1) för grovt rattfylleri eller

     2) för rattfylleri och som tidigare dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri och mindre än tre år förflutit mellan gärningarna ska dessutom till ansökan bifoga ett intyg över genomgången av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik samt ett läkarintyg över att de krav på frihet från missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel som ställs i bilaga III i rådets direktiv 2006/126/EG är uppfyllda.

 

 

38 §

     Körkort av klass B, C eller C1 beviljas för en tid om två år (prövotid). Vad här sägs gäller dock inte om sökanden redan innehar körkort av annan klass än A, A1, B1, M eller T. I sådana fall utfärdas körkort i enlighet med bestämmelserna i 39 §. I 39 § avsett körkort utlämnas dock tidigast sex månader innan giltighetstiden för körkort förenat med prövotid utgår.

     Under prövotiden skall sökanden

     a) visa att han har de kunskaper och färdigheter samt den mognad som krävs för att framföra fordon i trafiken samt

     b) genomgå av landskapsregeringen föreskriven tilläggsundervisning.

     För sökande som visar att han uppfyller i 2 mom. ställda krav utfärdas körkort i enlighet med bestämmelserna i 39 §. Uppfylls inte kraven i 2 mom. måste sökanden förnya sin förarexamen enligt bestämmelserna i 4 kap. I de fall förarexamen förnyas utfärdas det i 39 § angivna körkortet under förutsättning att sökanden genomgår den i 2 mom. b punkten angivna tilläggsundervisningen inom två år efter det att förnyad förarexamen avlagts. (2004/5)

     Om innehavaren av i 1 mom. avsett körkort utökar sin förarbehörighet under prövotiden, omfattar prövotiden vad som återstår av den ursprungliga prövotiden.

 

 

 

38 §

     När en behörighet beviljas efter godkänt förarprov för körkort i kategori B gäller en prövotid på två år från dagen för beviljandet av behörigheten. Under prövotiden ska innehavaren

     a) visa att han eller hon har de kunskaper och färdigheter samt den mognad som krävs för att köra fordon i trafiken och

     b) genomgå av landskapsregeringen föreskriven tilläggsundervisning.

     Uppfylls inte kraven i 2 mom. måste sökanden förnya sin förarexamen och inom två år genomgå den ovan nämnda tilläggsundervisningen. Om körkortsinnehavaren utökar sin förarbehörighet under prövotiden, omfattar prövotiden vad som återstår av den ursprungliga prövotiden.

 

 

39 §

     Körkort som inte är förenat med prövotid beviljas för en tid som upphör då körkortsinnehavaren fyller 70 år. Har sökanden fyllt 65 år beviljas körkortet för en tid av fem år. Giltighetstiden för körkort som berättigar till framförande av buss och tung fordonskombination upphör dock alltid när körkortsinnehavaren fyller 70 år.

 

     Nytt 2 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nytt 3 mom.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

39 §

     Ett körkort ska ha en administrativ giltighetstid och ska ersättas med ett nytt körkort innan den tiden löpt ut.

 

 

 

 

 

 

     Körkort i kategori AM, T, A1, A2, A, B och BE utfärdas för 15 år i sänder. Har innehavaren fyllt 60 men inte 66 år när körkortet ska förnyas ges körkortet en administrativ giltighetstid som utgår när innehavaren fyller 70 år. När körkortet förnyas efter att innehavaren fyllt 66 år ges körkortet en administrativ giltighetstid på fem år åt gången.

     Körkort i kategori C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE utfärdas med en administrativ giltighetstid på fem år. Har innehavaren fyllt 70 år utfärdas körkortet endast för två år i taget.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

42 §

     En körkortsinnehavare skall inom två månader efter det han fyllt 45 år för polismyndigheten uppvisa ett utlåtande av läkare eller optiker om att kraven gällande synförmågan uppfylls. Den som har körkort av klass C, C1, D eller D1 eller innehar yrkeskörtillstånd beviljat med stöd av bestämmelserna i 9 kap. denna lag skall inom två månader efter att ha fyllt 50, 55, 60 eller 65 år för polismyndigheten uppvisa ett läkarintyg om att hälsokraven uppfylls. I detta moment avsedd skyldighet gäller dock endast om mer än fem år förflutit sedan körkortet utfärdades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Motorfordonsbyrån skall underrätta körkortsinnehavaren om skyldigheten att förete läkarintyg samt om giltighetstiden för körkort som upphör i enlighet med 39 §. Sådan underrättelse skall göras senast tre månader innan intygen skall inges respektive giltigheten upphör. Eventuellt utebliven underrättelse befriar dock inte körkortsinnehavaren från i denna paragraf avsedd skyldighet.

 

 

 

42 §

     1 mom. upphävs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Motorfordonsbyrån ska senast tre månader innan körkortets administrativa giltighetstid upphör underrätta körkortsinnehavaren om detta samt om skyldigheten att lämna in läkarintyg i enlighet med bestämmelsen i 43 §. Eventuellt utebliven underrättelse befriar inte körkortsinnehavaren från skyldigheten att ersätta körkortet i tid.

 

 

43 §

     Ansökan om förnyande av körkort görs hos polismyndigheten. Till ansökan skall fogas

     1) ett högst tre månader tidigare utfärdat läkarintyg och, om polismyndigheten anser det nödvändigt, intyg av specialläkare,

     2) två för körkortet lämpliga fotografier samt

     3) om polismyndigheten anser det nödvändigt, intyg över godkänt körprov eller utredning rörande sökandens förmåga att säkert framföra fordon.

     Uppfyller sökande i 1 mom. stadgade krav skall körkortet förnyas för en tid av högst fem år. Körkort med behörighet att framföra fordonsklasserna CE, C1E, D, D1, DE eller D1E kan inte förnyas.

 

 

 

 

 

 

     Polismyndigheten skall anmäla till motorfordonsbyrån när körkort förnyats.

 

 

 

43 §

     Ansökan om förnyande av körkort görs hos polismyndigheten. Till ansökan bifogas

     1) varje gång körkortet förnyas, två för körkortet lämpliga högst ett år gamla fotografier,

     2) varje gång som körkort i kategori AM, T, A1, A2, A och B förnyas efter att innehavaren fyllt 45 år, ett utlåtande av läkare eller optiker om att kraven gällande synförmågan uppfylls och när körkortet förnyas efter att innehavaren fyllt 66 år dessutom ett högst tre månader gammalt läkarintyg,

     3) varje gång som körkort i kategori C, C1, D och D1 förnyas efter att innehavaren fyllt 45 år, ett högst tre månader gammalt läkarintyg, inklusive synundersökning och, om polismyndigheten anser det nödvändigt, intyg av specialistläkare samt

     4) om polismyndigheten anser det nödvändigt, intyg över godkänt körprov eller utredning om sökandens förmåga att säkert köra fordon.

     Polismyndigheten ska anmäla till motorfordonsbyrån när körkort förnyats.

 

 

50a §

     Innan körkortet återlämnas efter att körförbud meddelats en person som avses i 36 § 5 mom., skall personen i fråga uppvisa intyg över genomgången av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik samt ett läkarintyg över att de krav på frihet från missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel som avses i rådets direktiv 91/439/EEG är uppfyllda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

50a §

     Innan körkortet återlämnas efter att körförbud meddelats en person som avses i 36 § 5 mom., ska personen i fråga uppvisa intyg över genomgången av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik samt ett läkarintyg över att de krav på frihet från missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel som avses i rådets direktiv 2006/126/EG är uppfyllda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

     Körkort som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag träder i kraft och som har en sista giltighetsdag som sträcker sig längre än 18 januari 2033 måste bytas ut mot ett körkort som uppfyller kraven i denna lag före 19 januari 2033.

__________________