PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av fornminneslagen

·       Landskapsregeringens framställning nr 13/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 och 12 § landskapslagen om fornminnen. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 och 12 § landskapslagen om fornminnen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. och 12 § 1 mom. landskapslagen (1965:9) om fornminnen, sådana de lyder i landskapslagen 1999/55, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kända fasta fornlämningar i landskapet skall antecknas i ett register som landskapsregeringen upprättat för ändamålet.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kända fasta fornlämningar i landskapet ska antecknas i ett register som landskapsregeringen för. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska antecknas i registret utfärdas av landskapsregeringen genom landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

12 §

     Avslås en ansökan om att rubba eller att täcka över en fast fornlämning som orsakar sökanden olägenhet som inte är ringa, har sökanden rätt till full ersättning av landskapets medel om uppgift om fornlämningen inte var införd i landskapsregeringens register för fasta fornlämningar när den påträffades. Rätten till ersättning förutsätter att ansökan inkom till landskapsregeringen inom två år från registreringen av fornlämningen. Ett beslut att avslå en ansökan skall delges sökanden.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

12 §

     Avslås en ansökan om att rubba eller att täcka över en fast fornlämning som orsakar sökanden olägenhet som inte är ringa, har sökanden rätt till full ersättning av landskapet (uteslutning). Rätt till ersättning föreligger dock endast om sökanden eller annan inte tidigare beviljats ersättning enligt denna paragraf för samma fornlämning. Ansökan om ersättning ska inlämnas till landskapsregeringen inom sex månader från den dag landskapsregeringens beslut att avslå ansökan om att rubba fornlämningen vann laga kraft. Om ansökan inte inlämnas inom den föreskrivna tiden, förloras rätten till ersättning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________