PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Avfallsdirektivet

·       Landskapsregeringens framställning nr 12/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om renhållning. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om miljöskydd. 9

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om renhållning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 2 och 3 mom., 2 § 1 mom. 1, 5 och 8 punkterna samt 2 mom., 3a §, 8 § 1 mom., 8a §, 8c § 2 mom., 8d § 1 mom., 9 § 2 mom., mellanrubriken före 16 §, 16 § 2 mom., 17 § 2 mom., 28b § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 28e § 3 och 4 punkterna, 28i § 1 och 4 punkterna, 28l § 1 mom., 28n § och 29 § landskapslagen (1981:3) om renhållning, av dessa lagrum 1 § 2 och 3 mom., 2 § 1 mom. 5 och 8 punkterna samt 2 mom., 3a §, 8 § 1 mom., 8a §, 8c § 2 mom., 8d § 1 mom., 9 § 2 mom., 16 § 2 mom., 28n § och 29 § sådana de lyder i landskapslagen 1998/91, 2 § 1 mom. 1 punkten, 28b § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 28e § 3 och 4 punkterna, 28i § 1 och 4 punkterna samt 28l § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2008/126 samt

     fogas till 1 § ett nytt 4 mom. så att nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 2 § 1 mom. nya 9-11 punkter och nya 3 och 4 mom., en ny mellanrubrik före 3b §, en ny 3b § till lagen, till 8 § nya 5 och 6 mom., till 8c § ett nytt 3 mom., till 28e § nya 6 och 7 punkter samt till 28i § ett nytt 2 mom., av dessa lagrum 1 § och 8c § sådana de lyder i landskapslagen 1998/91, 2 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagarna 1998/126, 2006/50 och 2008/126, 8 § sådan den lyder i landskapslagarna 1998/91 och 2006/83 samt 28e § och 28i § sådana de lyder i landskapslagen 2008/126, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag tillämpas inte på radioaktivt avfall eller sprängämnesavfall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Denna lag gäller inte utsläpp av avfall i luften, vatten eller avlopp till de delar som omfattas av landskapslagstiftningen om luftvård, vatten och hälsovård. Lagen tillämpas inte heller på avfall från täktverksamhet till den del som omfattas av landskapslagstiftningen om naturvård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nytt 4 mom. så att nuvarande 4 mom. blir 5 mom.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag ska inte tillämpas på

     1) radioaktivt avfall eller avfall från explosiva varor,

     2) utsläpp av avfall i luften, vatten eller avlopp till de delar som sådant avfall omfattas av annan landskapslagstiftning,

     3) animaliska biprodukter, inbegripet bearbetade produkter, som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, om produkterna är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller komposteringsanläggning,

     4) kroppar från djur som dött på annat sätt än genom slakt, inbegripet djur som avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar som bortskaffats enligt förordning (EG) nr 1069/2009 och

     5) avfall från täktverksamhet och annan utvinningsindustri till den del sådant avfall omfattas av annan landskapslagstiftning.

     Denna lag ska inte tillämpas på ett ämne eller föremål som uppkommit genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera ämnet eller föremålet om

     1) det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,

     2) ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än normal industriell praxis,

     3) ämnet eller föremålet produceras som en integrerad del i en produktionsprocess, och

     4) ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att användas på ett sätt som inte leder till negativa följder för miljön eller människors hälsa och som uppfyller relevanta produkt-, miljö- och hälsoskyddskrav för den specifika användningen.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om de i 3 mom. angivna förutsättningarna för klassificering som biprodukt i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsregler.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2 §

     I denna lag avses med

     1) avfall, varje föremål, ämne eller substans som innehavaren kasserar eller är skyldig att kassera,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) hantering av avfall, insamling, förvaring, transport, återvinning och slutligt omhändertagande av avfall, inklusive kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av avfallsupplag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) slutligt omhändertagande, verksamhet i syfte att oskadliggöra avfallet eller slutdeponera det.

 

 

 

 

     Ny 9 punkt

 

 

 

 

 

 

 

     Ny 10 punkt

 

 

 

 

 

 

     Ny 11 punkt

 

 

 

 

 

 

 

     Avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande klassificeras på de sätt som närmare föreskrivs av landskapsregeringen i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsregler.

 

 

 

 

 

     Nytt 3 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nytt 4 mom.

 

 

 

 

2 §

     I denna lag avses med

     1) avfall, ämne eller föremål som innehavaren kasserar eller avser kassera eller är skyldig att kassera,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) hantering av avfall, insamling, förvaring, transport, återvinning och bortskaffande av avfall, inklusive kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av avfallsupplag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) bortskaffande, deponering av avfall på en avfallsdeponi, förbränning utan energiutvinning eller någon annan verksamhet som inte är återvinning, även om verksamheten sekundärt leder till återvinning av materialet eller energin i avfallet,

     9) förebyggande, åtgärder som vidtas innan ett föremål eller ett ämne blivit avfall och som innebär en minskning av mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av produkters livslängd, den negativa påverkan av miljön och människors hälsa eller halten av skadliga ämnen,

     10) förberedelse för återanvändning, verksamhet som går ut på kontroll, rengöring eller reparation genom vilka produkter eller komponenter av produkter som har blivit avfall bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling och

     11) materialåtervinning, verksamhet genom vilken avfall återvinns i form av material för att användas för det ursprungliga ändamålet eller något annat ändamål, inbegripet upparbetning av organiskt material dock inte energiåtervinning, upparbetning av avfall till bränsle eller fyllnadsmaterial.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om klassificering av avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och bortskaffande i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsregler. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning också ge närmare bestämmelser om att ett ämne eller föremål upphör att vara avfall i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsregler.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning specifikt med tanke på olika avfallsslag utfärda närmare bestämmelser om att ett ämne eller ett föremål inte längre är att betrakta som avfall, om

     1) ämnet eller föremålet har genomgått ett återvinningsförfarande,

     2) ämnet eller föremålet har ett ändamål för vilket det allmänt används,

     3) det finns en marknad för eller efterfrågan på ämnet eller föremålet,

     4) ämnet eller föremålet uppfyller de tekniska kraven för användningsändamålet och motsvarar de bestämmelser som tillämpas på motsvarande produkter och

     5) användningen inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön, enligt en helhetsbedömning.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser också om tillåtna koncentrationer och lösligheter av tillåtna skadliga ämnen i ett ämne eller föremål som avses i 4 mom., tekniska krav som gäller användning av ämnet eller föremålet och andra motsvarande omständigheter.

 

 

3a §

     Bestämmelserna i denna lag syftar till att främja en hållbar utveckling genom återanvändning, återvinning och annan hushållning med naturresurserna å ena sidan och en god renhållning med god renhållningsteknik å andra sidan. Lagen skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skada och fara.

 

 

 

3a §

     Bestämmelserna i denna lag syftar till att främja en hållbar utveckling genom att i första hand förebygga uppkomsten av avfall och därefter förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av avfall samt slutligen bortskaffande å ena sidan och en god renhållning med god renhållningsteknik å andra sidan. Lagen ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skada och fara.

 

 

     Ny mellanrubrik före 3b §

 

 

A l l m ä n  s k y l d i g h e t  a t t  i a k t t a  p r i o r i t e t s o r d n i n g e n

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

3b §

     I all verksamhet ska följande prioritetsordning iakttas:

     1) förebyggande,

     2) förberedelse för återanvändning,

     3) materialåtervinning,

     4) annan återvinning, exempelvis energiåtervinning samt

     5) bortskaffande.

     Det är möjligt att avvika från prioritetsordningen när det kan motiveras med hänsyn till den verkan det aktuella avfallet har under sin livscykel. Vid bedömningen om avvikelse från ordningen ska hänsyn tas till de allmänna miljöskyddsprinciperna om försiktighet och hållbarhet, teknisk genomförbarhet och ekonomisk livskraft, skydd av resurser samt den allmänna påverkan på miljön, människors hälsa, ekonomi och samhälle.

 

 

8 §

     För att utveckla de uppgifter som framgår av denna lag skall landskapsregeringen uppgöra en plan för avfall och hantering av avfall (landskapsomfattande avfallsplan). Avfallsplanen skall ange utvecklingsmålen och de åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål. Avfallsplanen skall dessutom särskilt ange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1) typ, kvantitet och ursprung beträffande det avfall som skall antingen återvinnas eller slutligt omhändertas,

 

 

 

     2) allmänna tekniska krav,

 

 

 

     3) särskilda åtgärder i fråga om vissa typer av avfall, såsom farligt avfall och förpackningsavfall samt

     4) lämpliga områden eller anläggningar för slutligt omhändertagande.

 

     Ny 5  punkt

 

 

 

 

 

     Ny 6 punkt

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 5 mom.

 

 

 

 

 

     Nytt 6 mom.

 

 

8 §

     För att utveckla de uppgifter som framgår av denna lag ska landskapsregeringen uppgöra en plan för avfall och hantering av avfall (landskapsomfattande avfallsplan) samt ett avfallsförebyggande program som ska ingå i planen. Avfallsplanen ska omfatta en analys av den nuvarande situationen när det gäller avfallshanteringen och de åtgärder som ska vidtas för att i miljöhänseende förbättra sunda förberedelser för återanvändning, materialåtervinning, återvinning och bortskaffande av avfall samt en utvärdering av hur planen kommer att bidra till genomförandet av målen och bestämmelserna i direktiv 2008/98/EG (avfallsdirektivet). Avfallsplanen ska dessutom särskilt ange

     1) typ, kvantitet och ursprung beträffande det avfall som ska antingen återvinnas eller bortskaffas, avfall som sannolikt kommer att transporteras från eller till landskapet och en bedömning av avfallsflödenas framtida utveckling,

     2) allmän policy för avfallshantering, inbegripet planerad teknik och planerade metoder för avfallshantering samt allmänna tekniska krav,

     3) särskilda åtgärder i fråga om vissa typer av avfall, såsom farligt avfall och förpackningsavfall,

     4) lämpliga områden eller anläggningar för bortskaffande,

     5) befintliga avfallsinsamlingssystem och större anläggningar för bortskaffande och återvinning, inbegripet eventuella särskilda lösningar för spilloljor, farligt avfall eller avfallsflöden som omfattas av Europeiska gemenskapens rättsregler samt

     6) en bedömning av behovet av nya insamlingssystem och nedläggning av befintliga avfallsanläggningar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den landskapsomfattande avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet som ingår i planen ska utvärderas åtminstone vart sjätte år och ses över vid behov samt publiceras på landskapsregeringens webbplats.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om indikatorer för avfallsförebyggande åtgärder.

 

 

8a §

Förbud

     Avfall får inte överges eller hanteras okontrollerat. Avfallshanteringen får inte orsaka någon fara eller skada för människors hälsa eller miljön.

 

 

 

8a §

Förbud

     Avfall får inte överges, dumpas eller hanteras okontrollerat. Avfallshanteringen får inte orsaka någon fara eller skada för människors hälsa eller miljön.

 

 

8c §

Återvinning och sortering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Olika typer av avfall skall insamlas och hållas avskilda från varandra i alla skeden av avfallshanteringen i den mån det är nödvändigt för att förebygga hälso- och miljörisker eller för att ordna avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt. Förpliktelsen skall fullgöras i den utsträckning det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och för andra än yrkesmässigt verksamma och myndigheter i den mån det är skäligt med hänsyn till personliga och geografiska förutsättningar.

     Nytt 3 mom.

 

 

8c §

Återvinning och sortering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Olika typer av avfall ska insamlas och hållas avskilda från varandra i alla skeden av avfallshanteringen i den mån det är nödvändigt för att förebygga hälso- och miljörisker eller för att ordna avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt. Förpliktelsen ska fullgöras i den utsträckning det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt möjligt och för andra än yrkesmässigt verksamma och myndigheter i den mån det är skäligt med hänsyn till personliga och geografiska förutsättningar.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om de kvantitativa mål och skyldigheter som gäller förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning, separat insamling och kraven på att hålla avfall åtskilt samt om tidsfrister för uppnående av målen och fullgörandet av skyldigheterna samt om tillämpnings- och beräkningsmetoder för övervakning av målen. Målen och skyldigheterna kan skilja sig åt för de olika avfallsslagen del.

 

 

8d §

Separering av farligt avfall

     Olika typer av farligt avfall får inte blandas sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen, utom i det fall att det är nödvändigt för återvinning eller slutligt omhändertagande av avfallet och det kan göras utan att orsaka skada eller fara för människors hälsa eller miljön.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

8d §

Separering av farligt avfall

     Olika typer av farligt avfall får inte spädas ut, blandas sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen, utom i det fall att det är nödvändigt för återvinning eller bortskaffande av avfallet och det kan göras utan att orsaka skada eller fara för människors hälsa eller miljön.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Insamlat avfall som inte återvinns eller slutligt omhändertas på fastigheten ska i väntan på bortforsling förvaras i behållare, i utrymme eller på plats som är lämpad för avfallsförvaring.

 

 

 

9 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Insamlat avfall som inte återvinns eller bortskaffas på fastigheten ska i väntan på bortforsling förvaras i behållare, i utrymme eller på plats som är lämpad för avfallsförvaring.

 

 

S l u t l i g t  o m h ä n d e r t a g a n d e

 

 

 

B o r t s k a f f a n d e

 

 

16 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om avfall från en fastighet ej transporteras till allmänna avfallsbehandlingsplatser för behandling, skall fastighetsinnehavaren anordna vederbörlig behandling av avfallet. På samma sätt ska avfallsbehandlingen anordnas, om det inom fastigheten behandlas avfall som uppkommit annorstädes. Om tillstånd för egen återvinning och slutligt omhändertagande av avfall respektive anmälan av sådan verksamhet finns bestämmelser i 5a kap.

 

 

 

16 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om avfall från en fastighet inte transporteras till allmänna avfallsbehandlingsplatser för behandling, ska fastighetsinnehavaren anordna vederbörlig behandling av avfallet. På samma sätt ska avfallsbehandlingen anordnas, om det inom fastigheten behandlas avfall som uppkommit annanstans. Om tillstånd för egen återvinning och bortskaffande av avfall respektive miljögranskning av sådan verksamhet finns bestämmelser i 5a kap.

 

 

17 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Renhållningsavgiften, som består av avgift för transport och för slutligt omhändertagande, kan sammanslås till en enda avgift.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Renhållningsavgiften, som består av avgift för transport och för bortskaffande, kan sammanslås till en enda avgift.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

28b §

Krav på tillstånd

     Tillstånd krävs för verksamhet som yrkesmässigt eller i offentlig anläggning återvinner eller slutligt omhändertar avfall, med undantag av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall samt obehandlat träavfall.

 

     Landskapsregeringen kan, under förutsättning att landskapsregeringen genom landskapsförordning har meddelat allmänna instruktioner för verksamheten i fråga, genom landskapsförordning stadga om undantag från krav på tillstånd enligt 1 mom. för

 

 

     1) inrättningar eller företag som själva slutligt omhändertar annat avfall än farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten på den plats där det uppkommer och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

28b §

Krav på tillstånd

     Tillstånd krävs för verksamhet som yrkesmässigt eller i offentlig anläggning återvinner eller bortskaffar avfall inklusive beredning före återvinning eller bortskaffande, med undantag av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall samt obehandlat träavfall.

     Landskapsregeringen kan, under förutsättning att landskapsregeringen genom landskapsförordning har meddelat allmänna instruktioner för verksamheten i fråga samt dessutom beträffande farligt avfall fastställt särskilda villkor för återvinning, genom landskapsförordning stadga om undantag från krav på tillstånd enligt 1 mom. för

     1) inrättningar eller företag som själva bortskaffar annat avfall än farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten på den plats där det uppkommer och

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

28e §

Beslut om tillstånd

     Beslut om tillstånd enligt denna lag ska utöver vad som följer av landskapslagen om miljöskydd omfatta uppgifter om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) säkerhetsåtgärder som ska vidtas,

 

     4) platsen för det slutliga omhändertagandet eller återvinningen och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 6 punkt

 

     Ny7 punkt

 

 

 

28e §

Beslut om tillstånd

     Beslut om tillstånd enligt denna lag ska utöver vad som följer av landskapslagen om miljöskydd omfatta uppgifter om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) säkerhets- och försiktighetsåtgärder som ska vidtas,

     4) platsen för bortskaffandet eller återvinningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) behövliga övervaknings- och kontrollförfaranden och

     7) behövliga instruktioner om avslutande och efterbehandling.

 

 

28i §

Krav på miljögranskning och registrering

     Miljögranskning krävs för

     1) återvinning och slutligt omhändertagande som är undantagna från tillståndsplikten enligt 28b § 2 mom.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) yrkesmässig försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller slutligt omhändertagande samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 2 mom.

 

 

 

28i §

Krav på miljögranskning och registrering

     Miljögranskning krävs för

     1) återvinning och bortskaffande som är undantagna från tillståndsplikten enligt 28b § 2 mom.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) yrkesmässig försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller bortskaffande samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Prövningsmyndigheten ska föra ett register över de i 1 mom. nämnda verksamheterna.

 

 

28l §

Verksamhetsutövarens skyldighet att föra eget register

     Verksamhetsutövare som omfattas av krav på tillstånd enligt 28b § eller som i yrkesmässig verksamhet producerar farligt avfall ska föra ett register över avfallet och dess återvinning eller slutliga omhändertagande. Registret ska omfatta avfallets mängd, art och ursprung och i förekommande fall destination, insamlingsfrekvens, transportmetod samt behandlingsmetod.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

28l §

Verksamhetsutövarens skyldighet att föra eget register

     Verksamhetsutövare som omfattas av krav på tillstånd enligt 28b § eller som i yrkesmässig verksamhet producerar farligt avfall och verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar farligt avfall eller agerar som handlare och mäklare av farligt avfall ska föra ett register över avfallet och dess återvinning eller bortskaffande. Registret ska omfatta avfallets mängd, art och ursprung och i förekommande fall destination, insamlingsfrekvens, transportmetod samt behandlingsmetod.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

28n §

Avfallstransporter

     Avfallstransporter och godkännande av transport regleras av rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (avfallstransportförordningen). För avfallstransporter som sker inom landskapet gäller dock landskapslagstiftning.

 

 

 

28n §

Avfallstransporter

     I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall finns bestämmelser om transport av avfall. För avfallstransporter som sker inom landskapet gäller dock landskapslagstiftning.

 

29 §

     Renhållningsmyndighet kan utfärda närmare föreskrifter rörande avfallskärl, -säckar och utrymmen, dessas placering, tömning, rengöring och underhåll samt rörande sortering, återvinning och återanvändning av avfall ävensom rörande andra frågor i anslutning till insamling, förvaring, bortforsling och slutligt omhändertagande av avfall. Föreskrifterna skall bringas till allmän kännedom i den ordning som gäller för tillkännagivande av kommunala meddelanden i kommun samt särskilt meddelas landskapsregeringen.

 

 

 

29 §

     Renhållningsmyndighet kan utfärda närmare föreskrifter rörande avfallskärl, -säckar och utrymmen, dessas placering, tömning, rengöring och underhåll samt rörande sortering, återvinning och återanvändning av avfall ävensom rörande andra frågor i anslutning till insamling, förvaring, bortforsling och bortskaffande av avfall. Föreskrifterna ska bringas till allmän kännedom i den ordning som gäller för tillkännagivande av kommunala meddelanden i kommun samt särskilt meddelas landskapsregeringen.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     De ärenden som har inletts när denna lag träder i kraft behandlas enligt de bestämmelser som gäller före lagens ikraftträdande.

     Om begreppet slutligt omhändertagande används i en bestämmelse som utfärdats med stöd av landskapslagen (1981:3) om renhållning ska det anses avse begreppet bortskaffande som används i denna lag.

 

 

 

2

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2008:124) om miljöskydd en ny 28b § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Ny paragraf

 

 

 

 

28b §

Inspektioner

     Tillsynsmyndigheten ska med jämna mellanrum inspektera verksamheter som enligt landskapslagen (1981:3) om renhållning är tillstånds- och granskningspliktiga samt verksamhetsutövare som producerar farligt avfall. Inspektioner som avser insamling och transport ska omfatta det insamlade och transporterade avfallets mängd, art, ursprung och destination.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den