PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av djurskyddslagen

·       Landskapsregeringens framställning nr 8/2010-2011

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 16 § 2 mom. djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland varvid nuvarande 3 mom. blir 2 mom.,

     ändras 16 § 1 mom., 58 samt 59 §§, av dessa lagrum 16 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2007/126 samt 58 och 59 §§ sådana de lyder i landskapslagen 2004/42 samt

     fogas till lagen nya 6b, 6c och 28a §§ som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

Ny paragraf

 

 

 

6b §

Behörigheten för dem som äger eller håller broilrar

     En fysisk person som äger eller håller broilrar och ansvarar för skötseln av minst 500 fåglar ska ha en utbildning som minst motsvarar en av behörig nationell myndighet fastställd examen inom lantbruksbranschen, med köttfjäderfä som specialiseringsområde. Med broiler avses en fågel av arten Gallus gallus som föds upp för slakt.

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

6c §

Bokföring av produktionsdjur

     Den som äger eller håller produktionsdjur ska föra bok över den medicinska behandling som givits produktionsdjuren och över antalet döda djur.

     Bokföringen över den medicinska behandlingen ska bevaras minst fem kalenderår och bokföringen över antalet döda djur minst tre år efter utgången av det år då den senaste anteckningen om ett djur gjordes i bokföringen. Bokföringen ska på begäran uppvisas för de myndigheter och den djurskyddsövervakare som nämns i 44 och 45 §§.

     Genom landskapsförordning kan närmare bestämmelser om bokföringen över antalet döda djur utfärdas.

 

 

16 §

Tillvaratagna djur

     Polisen skall ordna förvaring och tillfällig skötsel av herrelösa hundar, katter och andra husdjur som tillvaratagits. Sådan förvaring och tillfällig skötsel skall ske i samråd med en djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

 

 

     Tillvarataget husdjur skall förvaras minst 15 dagar, varefter djuret kan säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Beslut om försäljning, överlåtelse och avlivning fattas av djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som också verkställer en eventuell avlivning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

16 §

Tillvaratagna djur

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska ordna förvaring och tillfällig skötsel av herrelösa hundar, katter och andra husdjur som tillvaratagits. Tillvarataget husdjur ska förvaras minst 15 dagar, varefter djuret kan säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Beslut om försäljning, överlåtelse och avlivning fattas vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som också verkställer en eventuell avlivning.

 

2 mom. upphävs varvid nuvarande 3 mom. blir 2 mom.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

28a §

Rådets förordning (EG) nr 1/2005

     Inom landskapet är den behöriga myndigheten enligt artiklarna 4-6, 10-16, 18-23 samt 26 och 27 i Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, nedan EG-förordning nr 1/2005, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Behörig myndighet gällande den del i artikel 17 som gäller utfärdande av kompetensbevis efter ordnad utbildning är landskapsregeringen.

 

 

58 §

Djurskyddsförseelse

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

     1) inför till landskapet, tillverkar, säljer eller överlåter sådana redskap, anordningar eller ämnen som har förbjudits i enlighet med 13 §,

     2) bryter mot förbud som avses i 8 § 3 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 eller 21 § eller förbud som utfärdats med stöd av nämnda bestämmelser,

     3) utan erforderligt tillstånd eller i strid med villkor som är förenat med sådant tillstånd idkar verksamhet som avses i 38, 39 eller 41 §,

     4) inte iakttar den anmälningsplikt som föreskrivs i 33, 34 eller 35 § eller

     5) försummar skyldighet som föreskrivs i eller med stöd av 4 eller 6a §, 14 § 2 mom., 15, 17, 18, 37 eller 40 §

     skall för djurskyddsförseelse dömas till böter, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

 

 

58 §

Djurskyddsförseelse

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

     1) inför till landskapet, tillverkar, säljer eller överlåter sådana redskap, anordningar eller ämnen som har förbjudits i enlighet med 13 §,

     2) bryter mot förbud som avses i 8 § 3 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 eller 21 § eller förbud som utfärdats med stöd av nämnda bestämmelser,

     3) utan erforderligt tillstånd eller i strid med villkor som är förenat med sådant tillstånd idkar verksamhet som avses i 38, 39 eller 41 §,

     4) inte iakttar den anmälningsplikt som föreskrivs i 33, 34 eller 35 §,

     5) försummar skyldighet som föreskrivs i eller med stöd av 4, 6a, 6c §, 14 § 2 mom., 15, 17, 18, 37 eller 40 §,

     6) försummar att ansöka om det tillstånd att transportera djur som avses i artiklarna 10 eller 11 i EG-förordning nr 1/2005,

     7) bryter mot den anmälningsskyldighet som avses i artikel 6.2 i EG-förordning nr 1/2005,

     8) försummar att ansöka om det intyg om godkännande av vägtransportmedel som avses i artikel 18 i EG-förordning nr 1/2005 eller det intyg över godkännande av fartyg för djurtransport som avses i artikel 19 i EG-förordning nr 1/2005,

     9) försummar att ansöka om kompetensbevis enligt artikel 17 i EG-förordning nr 1/2005,

     10) bryter mot skyldigheten att i transportmedlet medföra de handlingar som avses i artikel 4 i EG-förordning nr 1/2005 eller

     11) bryter mot den skyldighet att lämna uppgifter eller visa upp handlingar som föreskrivs artikel 4 i EG-förordning nr 1/2005

ska för djurskyddsförseelse dömas till böter, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

 

59 §

Djurplågeri

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

     1) handlar i strid med 3, 5, 6, 7, 9–12, 23–25, 29, 31 eller 32 § eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem,

     2) använder sådana redskap, anordningar eller ämnen som har förbjudits i enlighet med 13 § eller

     3) gör eller låter göra operativt ingrepp som är förbjudet i enlighet med 8 §

     skall för djurplågeri dömas till böter eller fängelse i högst två år, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

 

 

59 §

Djurplågeri

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

     1) handlar i strid med 3, 5, 6, 6b, 7, 9–12, 23–25, 29, 31 eller 32 § eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem,

     2) använder sådana redskap, anordningar eller ämnen som har förbjudits i enlighet med 13 §,

     3) gör eller låter göra operativt ingrepp som är förbjudet i enlighet med 8 § eller

     4) handlar i strid med bilaga I i EG-förordning nr 1/2005

ska för djurplågeri dömas till böter eller fängelse i högst två år, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

     Av personer som före den 30 juni 2010 har minst tre års praktisk erfarenhet av att sköta broilrar krävs inte i 6b § avsedd utbildning. En sådan person ska inom ett år efter att denna lag trätt i kraft av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ansöka om intyg som styrker likvärdigheten med utbildningen. Till ansökan ska fogas en sådan redogörelse över förvärvad praktisk erfarenhet som krävs för att intyget ska beviljas.

 

__________________