PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Begränsning av rätten till avbytare

·       Landskapsregeringens framställning nr 5/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare  1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. 4 punkten, 3 § 3 mom. och 9 § 1 mom. landskapslagen (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare, sådana de lyder i landskapslagen 2005/83, samt

     fogas till lagen en ny 9a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En lantbrukares avbytarhjälp ordnas genom landskapsanställda lantbruksavbytare eller genom att landskapsregeringen helt eller delvis ersätter lantbrukaren för dennes lönekostnader för en av lantbrukaren anställd lantbruksavbytare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Lagens syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En lantbrukares avbytarhjälp ordnas genom landskapsanställda lantbruksavbytare eller genom att landskapsregeringen helt eller delvis betalar lönekostnaderna för en av lantbrukaren anställd avbytare.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) (2005/83) husdjursenhet olika grupper av djur som i daglig skötsel kräver en likvärdig arbetsinsats av lantbrukaren. En husdjursenhet består av

     a) en mjölkko,

     b) tre dikor eller fyra andra nötkreatur,

     c) tre hästar,

     d) tre suggor inklusive smågrisar eller 35 andra svin,

     e) fyra getter över sex månader,

     f) tio får över sex månader,

     g) 15 strutsar eller

     h) 200 höns eller 2000 broilrar.

 

 

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) husdjursenhet de i följande tabell förtecknade antal djur som kräver en likvärdig daglig arbetsinsats av lantbrukaren, varvid i tabellen anges det antal djur av visst slag som i enlighet med denna lag utgör en husdjursenhet (de) som följer:

 

 

Nötkreatur

 

1)

mjölkko

1 djur

= 1 de

 

2)

mjölkkos kalv som är högst 2 månader

oavsett antal

= 0 de

 

3)

ungdjur

15 djur

= 1 de

 

4)

kvigor och tjurar i lösdrift

15 djur

= 1 de

 

5)

diko eller diko med dikalv som är högst sex månader gammal

8 djur

= 1 de

 

 

Hästar

 

6)

häst som aktivt ingår i lantbruks eller ridskolas näringsverksamhet

4 djur

= 1 de

 

7)

föl och unghäst som ingår i lantbruks eller ridskolas näringsverksamhet

10 djur

= 1 de

 

 

Svin

 

8)

avelsgalt, sugga eller sugga med smågrisar

2 djur

= 1 de

 

9)

andra svin

40 djur

= 1 de

 

 

Getter

 

10)

get som är över sex månader gammal

8 djur

= 1 de

 

11)

killingar

40 djur

= 1 de

 

 

Får

 

12)

avelsbagge, dräktig tacka eller tacka med dilamm

25 djur

= 1 de

 

13)

mjölkfår med dilamm

10 djur

= 1 de

 

14)

lamm

40 djur

= 1 de

 

 

Fjäderfä

 

15)

strutsar

15 djur

= 1 de

16)

höns

200 djur

= 1 de

17)

slaktkycklingar

2 000 djur

= 1 de

18)

annat fjäderfä

det antal djur utgör en husdjursenhet som den ledande avbytaren bedömer kräva en med andra husdjursenheter likvärdig daglig arbetsinsats.

 

 

 

 

3 §

Rätt till årsledighet, vikariehjälp och veckoledighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rätt till årsledighet och veckoledighet har en lantbrukare som arbetar med kreatursskötsel som under den ansökta ledigheten omfattar minst fyra husdjursenheter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Rätt till årsledighet, vikariehjälp och veckoledighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rätt till årsledighet och veckoledighet har en lantbrukare som arbetar med kreatursskötsel som under den ansökta ledigheten omfattar minst 2 djurenheter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Gårdsvis årsledighet

     Ett lantbruk som har minst fyra men mindre än tolv husdjursenheter har rätt att under ett kalenderår få lantbruksavbytare i 24 dagar för lantbrukarens årsledighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

9 §

Gårdsvis årsledighet

     En lantbrukare har rätt att för lantbrukarens årsledighet under ett kalenderår få lantbruksavbytare i enlighet med vad som följer av nedanstående tabell:

 

antal husdjursenheter (de)

antal avbytardagar

minst 2 och högst 6 de

10

minst 6 och högst 18 de

15

mer än18 de

30

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

9a §

Timnormer för ersättning vid årsledighet

     Det högsta antal arbetstimmar för vilka ersättning enligt 9 § utbetalas anges i följande tabell:

 

antal husdjursenheter (de)

högsta antal ersättningsberättigande arbetstimmar per avbytardag

minst 2 men färre än 3 de

3

minst 3 men färre än 5 de

4

minst 5 men färre än 10 de

5

minst 10 men färre än 20 de

6

minst 20 men färre än 40 de

7

minst 40 men färre än 60 de

8

minst 60 men färre än 90 de

9

minst 90 men färre än 130 de

10

minst 130 men färre än 180 de

11

minst 180 de

12

 

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den