PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-10-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice

·       Landskapsregeringens framställning nr 3/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 5

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 8, 11, 14 och 21 punkten landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

     ändras 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1, 3, 3a, 4, 6, 7, 9, 10, 13a, 18 och 20 punkten, inledningssatsen till 3 §, 3 § 2 punkten, 7 §, rubriken för 9 §, 9 § 3 mom. och 10 §, av dessa lagrum 1 § 1 mom. 1 punkten och 7 § sådana de lyder i landskapslagen 2006/38, 2 § 3a, 4, 7, 9 och 13a punkten och 10 § sådana de lyder i landskapslagen 2008/80 och 3 § sådan den lyder i landskapslagen 2006/12 samt

     fogas till lagens 2 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2008/80, nya 1a, 3b, 5a, 17, 19, 19a och 19b punkter, av dessa punkter 17 och 19 punkterna i stället för de 17 och 19 punkter som upphävts genom landskapslagen 2008/80, och till lagen en ny 6 §, i stället för den 6 § som upphävts genom landskapslagen 2006/12, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

     I syfte att trygga en i landskapet Åland bosatt arbetslös arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden ersätts de ekonomiska förluster som arbetslösheten förorsakar i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002), med i denna lag angivna avvikelser, till den del lagen om utkomstskydd för arbetslösa innehåller bestämmelser om

     1) arbetslöshetsdagpenning som betalas som grunddagpenning och den därtill anslutna förhöjningsdelen, tillägget för sysselsättningsplan samt barnförhöjningen och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

     I syfte att trygga en i landskapet Åland bosatt arbetslös arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden ersätts de ekonomiska förluster som arbetslösheten förorsakar i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002), med i denna lag angivna avvikelser, till den del lagen om utkomstskydd för arbetslösa innehåller bestämmelser om

     1) arbetslöshetsdagpenning som betalas som grunddagpenning och den därtill anslutna förhöjningsdelen, omställningsskyddstillägg samt barnförhöjningen och

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2 §

Bestämmelser som inte tillämpas

     Med stöd av denna lag ska följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte tillämpas i landskapet:

     1) 1 kap. 4 § 3 mom. om bindande utlåtanden och utkomstskyddsombud,

 

Ny 1a punkt

 

Ny 1b punkt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) 2 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten om deltagande i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,

 

     3a) 2 kap. 20 § 1 mom. om aktiveringsplan och integrationsplan,

 

Ny 3b punkt

 

 

     4) 5 kap. 3 § 3 mom. andra meningen om sammansatt stöd eller högsta förhöjda lönesubvention,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ny 5a §

 

     6) 7 kap. 1 § 2 mom. i fråga om arbetsmarknadsstöd som kan utbetalas till arbetssökande för den tid han eller hon deltar i integrationsåtgärder för invandrare och i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,

     7) 7 kap. 1 § 4 mom. om lönesubventioners inverkan på arbetslöshetsförmåner,

 

     8) 7 kap. 4 § om arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd,

     9) 7 kap. 5 § 3 mom. om resebidrag,

 

 

     10) 7 kap. 7 § om arbetsmarknadsstöd under tiden för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,

 

 

 

     11) 7 kap. 8 § 2 mom. om ersättning för uppehälle för den som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     13a) 8 kap. 4 a § 1 mom. om aktiverings- och integrationsplan,

 

 

     14) 8 kap. 5 § om vägran att delta i och avbrytande av integrationsåtgärder,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ny 17 punkt

 

     18) 9 kap. 5 § 1 mom. och 9 kap. 6 § 2 mom. 2 punkten till den del bestämmelserna berör arbetsverksamhetsperioder,

 

 

 

Ny 19-19b punkter

 

 

 

 

     20) 11 kap. 2 § 2 mom. om av i arbetskraftskommissionens eller arbetskraftsbyråns utlåtande förutsatta utredningar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     21) 11 kap. 2 § 5 mom. 5 punkten om dagar som personen deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Bestämmelser som inte tillämpas

     Med stöd av denna lag ska följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte tillämpas i landskapet:

     1) 1 kap. 2 § 3 mom. om arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd,

     1a) 1 kap. 4 § 3 mom. om bindande utlåtanden och utkomstskyddsombud,

     1b) 1 kap. 5 § 10 a punkten om plan som ersätter sysselsättningsplanen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) 2 kap. 18 § om en plan som ersätter sysselsättningsplanen och som ska utarbetas eller revideras eller som har utarbetats eller reviderats,

     3a) 2 kap. 18 a § om vägran att utarbeta eller revidera en plan som ersätter sysselsättningsplanen,

     3b) 2 kap. 19 § 1 mom. om vägran att delta i service enligt den plan som ersätter sysselsättningsplanen,

     4) 2 kap. 20 § om att följa den plan som ersätter sysselsättningsplanen,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5a) 6 kap. 3 b § 1 mom. om vad som överenskommits i en plan som ersätter en sysselsättningsplan,

     6) 6 kap. 3 c § 1 och 2 mom. om en plan som ersätter en sysselsättningsplan,

 

 

 

     7) 7 kap. 1 § 2 mom. om lönesubventioners inverkan på arbetslöshetsförmåner,

Punkt 8 upphävs

 

     9) 7 kap. 3 § 2 och 3 mom. om rätt till arbetsmarknadsstöd i form av resebidrag,

     10) 7 kap. 5 § 2 mom. om förhöjningsdel under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tiden mellan sådana serviceåtgärder som överenskommits i en plan som ersätter en sysselsättningsplan,

 

Punkt 11 upphävs

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     13a) 8 kap. 4 a § 1 mom. 2 punkten om vad som avtalats i den plan som ersätter sysselsättningsplanen,

 

 

Punkt 14 upphävs

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     17) 10 kap. 2 § 4 mom. om arbetslöshetsförmåner under tiden för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,

     18) 10 kap. 2 § 6 mom. om rätt till arbetslöshetsförmån för studietiden för en studerande som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

     19) 10 kap. 3 § 2 mom. om integrationsåtgärder för invandrare,

     19a) 10 kap. 5 § om särskilda bestämmelser om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

     19b) 10 kap. 6 § om ersättning för uppehälle,

     20) 11 kap. 2 § 2 mom. om att förete de utredningar som förutsätts enligt arbets- och näringsbyråns utlåtande,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Punkt 21 upphävs

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

3 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ankommer på statens myndigheter skall i landskapet i fråga om de arbetslöshetsförmåner som omfattas av denna lag handhas av landskapsregeringen, dock så

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) att de uppgifter och befogenheter som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ankommer på arbetskraftsbyrå i landskapet ankommer på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

 

 

 

3 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ankommer på statens myndigheter ska i landskapet i fråga om de arbetslöshetsförmåner som omfattas av denna lag handhas av landskapsregeringen, dock så

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) att de uppgifter och befogenheter som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ankommer på en arbets- och näringsbyrå i landskapet ankommer på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

6 §

Sysselsättningsfrämjande åtgärder

     Om det i lagen om utkomstskydd för arbetslösa hänvisas till sysselsättningsfrämjande service ska det i landskapet avse sysselsättningsfrämjande åtgärder och utbildning enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och landskapslagen (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning.

 

 

7 §

Handlingsplan och sysselsättningsplan

     Om det i lagen om utkomstskydd för arbetslösa hänvisas till en jobbsökarplan respektive en sysselsättningsplan skall det i landskapet avse en handlingsplan för arbetssökande respektive en sysselsättningsplan för arbetssökande enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

 

 

 

7 §

Sysselsättningsplan

     Om det i lagen om utkomstskydd för arbetslösa hänvisas till en sysselsättningsplan ska det i landskapet avse en sysselsättningsplan enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

 

 

9 §

Särskilda bestämmelser om vistelse utanför landskapet som påverkar arbetsvillkoret och maximitid och om utländska medborgares rätt till arbetsmarknadsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även den som inte är finsk medborgare har rätt till arbetsmarknadsstöd enligt denna lag enligt de förutsättningar som anges i 8 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa under förutsättning att de internationella överenskommelser som anges i paragrafen även binder landskapet.

 

 

 

9 §

Särskilda bestämmelser om vistelse utanför landskapet som påverkar arbetsvillkoret och maximitid och om utländska medborgares rätt till arbetslöshetsförmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även den som inte är finsk medborgare har rätt till arbetslöshetsförmåner enligt denna lag enligt de förutsättningar som anges i 2 kap. 1 a § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa under förutsättning att de internationella överenskommelser som anges i paragrafen även binder landskapet.

 

 

10 §

Arbetsmarknadsstöd i form av resebidrag

     Med avvikelse från bestämmelserna i 7 kap. 5 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa beviljas inte resebidrag på grundval av ett sådant anställningsförhållande som har börjat innan myndigheten har beviljat bidrag.

 

 

 

10 §

Arbetsmarknadsstöd i form av resebidrag

     Med avvikelse från bestämmelserna i 7 kap. 3 § 1 mom. andra meningen lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska den som får arbetsmarknadsstöd vara berättigad till arbetsmarknadsstöd som betalas som resebidrag.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Beloppen av omställningsskyddstillägget i 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalats ut i januari 2001 har beräknats.

     Om en sysselsättningsplan för arbetssökande som gjorts upp för en arbetssökande före denna lags ikraftträdande innehåller sökande av arbete på eget initiativ efter det att anställningsförhållandet upphört, har den arbetssökande trots vad som bestäms i 6 kap. 3 c § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa rätt till omställningsskyddstillägg under tiden för arbetssökande på eget initiativ till och med tre månader efter att denna lag trätt i kraft.

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 26 § 2 mom., 27 §, 31e-31g §§, 44 § 1 punkten och 62 § 8 punkten landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, av dessa lagrum 31e-31g §§ sådana de lyder i landskapslagen 2006/39,

     ändras 17 § 1 mom., 18 § 1 mom., 18 § 2 mom. 4 och 5 punkten, 19 § 2 mom., 20 §, 21 §, inledningssatsen till 24 § 2 mom., 24 § 2 mom. 1 punkten, rubriken för 6 kap., 28-31 §§, rubriken för 6a kap., 31a-31d §§, 35 § 1 mom., inledningssatsen till 35 § 2 mom., 35 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 37 § 1 mom., 40 § 3 mom., 44 § 2 punkten, 45 § 3 mom., 49 § 2 mom., rubriken till 50 §, inledningssatsen till 50 §, 50 § 2 och 3 punkten, inledningssatsen till 58 § 1 mom., 58 § 1 mom. 5 punkten, inledningssatsen till 62 § och 62 § 6 och 7 punkten, av dessa lagrum 28 och 30 §§ sådana de lyder i landskapslagen 2008/81, rubriken för 6a kap. sådan den lyder i landskapslagen 2006/39, 31a-31d §§ sådana de lyder i landskapslagen 2006/39 samt

     fogas till 18 § 2 mom. en ny 6 punkt, till lagen en ny 30a §, till 35 § 2 mom. en ny 4 punkt, till lagen en ny 42a §, till 50 § en ny 4 punkt och till 61 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

17 §

Registrering som arbetssökande

     Den som söker arbete och personligen begär det kan registreras som arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. Registreringen kan göras genom ett personligt besök hos myndigheten eller på annat av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten anvisat sätt. Den som söker arbete vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten skall lämna behövliga uppgifter och utredningar om sin yrkeskompetens, arbetserfarenhet, utbildning och arbetsförmåga. Om den som söker arbete begär att få registreras som arbetssökande skall de uppgifter som han eller hon lämnar föras in i det informationssystem som avses i landskapslagen (2006:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

Registrering som arbetssökande

     Den som söker arbete och personligen begär det kan registreras som arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. Registreringen kan göras genom ett personligt besök hos myndigheten eller på annat av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten anvisat sätt. Den som söker arbete vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska lämna behövliga uppgifter och utredningar om sin yrkeskompetens, arbetshistoria, utbildning och arbetsförmåga. Om den som söker arbete begär att få registreras som arbetssökande ska de uppgifter som han eller hon lämnar föras in i det informationssystem som avses i landskapslagen (2006:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning. Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om förfaringssättet vid registreringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18 §

Arbetsansökans giltighetstid

     En arbetsansökan anses ha trätt i kraft den dag då den arbetssökande anmält sig som arbetssökande hos arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på det sätt som anges i 17 §. Den arbetssökande skall hålla sin arbetsansökan i kraft på det sätt som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kräver.

     En ansökan upphör att vara i kraft om den arbetssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) inte för arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten lägger fram sådana uppgifter eller utredningar som krävs enligt 30 § 2 mom. eller

 

     5) inte deltar i åtgärder som syftar till att klarlägga arbetsförmågan eller arbetskonditionen och som är nödvändiga för att klarlägga hans eller hennes servicebehov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ny 6 punkt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

18 §

Arbetsansökans giltighetstid

     En arbetsansökan anses ha trätt i kraft den dag då en begäran om registrering som arbetssökande har lämnats till arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på det sätt som anges i 17 §. Den arbetssökande ska hålla sin arbetsansökan i kraft på det sätt som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kräver.

     En ansökan upphör att vara i kraft om den arbetssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) inte inom den tid och på det sätt som har avtalats i sysselsättningsplanen meddelar arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten om hur han eller hon har följt planen,

     5) inte deltar i åtgärder som syftar till att klarlägga arbetsförmågan eller arbetskonditionen och som är nödvändiga för att klarlägga hans eller hennes servicebehov eller

     6) inte längre uppfyller de villkor för registrering av utländsk arbetssökande som anges i 19 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

19 §

Registrering av utländsk arbetssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om inte något annat följer av internationella avtal som är bindande för landskapet, registreras även andra utländska medborgare och statslösa personer som inte omfattas av bestämmelserna i 1 mom. som arbetssökande så som anges i denna lag, om de har rätt att utföra förvärvsarbete med stöd av ett uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär och uppehållstillståndet inte är förenat med några begränsningar som gäller arbetsgivaren.

 

 

 

19 §

Registrering av utländsk arbetssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om inte något annat följer av internationella avtal som är bindande för landskapet, registreras även andra utländska medborgare och statslösa personer som inte omfattas av bestämmelserna i 1 mom. som arbetssökande så som anges i denna lag, om de har rätt att utföra förvärvsarbete med stöd av ett uppehållstillstånd och uppehållstillståndet inte är förenat med några begränsningar som gäller arbetsgivaren.

 

 

20 §

Information till arbetssökande

     Den som registreras som arbetssökande skall i samband med registreringen eller omedelbart därefter informeras om den service som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan erbjuda honom eller henne. Den arbetssökande skall även upplysas om hans eller hennes skyldighet att hålla arbetsansökan i kraft.

 

 

 

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten skall dessutom informera den arbetslösa arbetssökande om omständigheter som hänför sig till arbetssökandet, vid behov om andra tjänster och åtgärder som syftar till att främja hans eller hennes sysselsättning, om den arbetssökandes skyldigheter enligt 21 § samt om påföljderna vid försummelse av skyldigheten enligt 18 § 1 och 2 mom. och om viktiga arbetsmarknadspolitiska förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

 

 

 

20 §

Information till arbetssökande

     Den som registreras som arbetssökande ska i samband med registreringen eller omedelbart därefter informeras om omständigheter som hänför sig till arbetssökandet och om den service som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan erbjuda honom eller henne. Den arbetssökande ska även upplysas om hans eller hennes skyldighet att hålla arbetsansökan i kraft samt om omställningsskydd enligt 6a kap.

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska dessutom vid behov informera den arbetslösa arbetssökande om andra tjänster och åtgärder som syftar till att främja hans eller hennes sysselsättning, om den arbetssökandens skyldigheter enligt 21 § samt om de viktigaste arbetsmarknadspolitiska förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

 

 

21 §

Krav på aktivitet hos arbetslösa arbetssökande

     En arbetslös arbetssökande har en allmän skyldighet att aktivt söka arbete eller utbildning samt att vid behov söka sig till och delta i service och åtgärder som främjar hans eller hennes möjligheter att finna ett arbete.

 

 

 

21 §

Krav på aktivitet hos arbetslösa arbetssökande

     En arbetslös arbetssökande har en allmän skyldighet att aktivt söka arbete och utbildning. En arbetslös arbetssökande är också skyldig att delta i intervjuer för arbetssökande samt i utarbetandet och revideringen av en sysselsättningsplan enligt bestämmelserna i 6 kap.

     En arbetslös arbetssökande, för vilken det har utarbetats en sysselsättningsplan, är skyldig att följa sin plan samt att söka sig till och delta i service och åtgärder som främjar hans eller hennes möjligheter att finna ett arbete. En arbetslös arbetssökande är dessutom skyldig att inom den tidsfrist och på det sätt som avtalats i planen meddela hur han eller hon har följt planen.

 

 

24 §

Arbetsförmedlingstjänster till arbetsgivare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Genom arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens arbetsförmedling skall arbetsgivaren få

     1) hjälp med att finna lämpliga arbetssökande till lediga arbetsplatser, presentation och uppställande av förslag på basis av de uppgifter om platsansökningar, utbildning, yrke och arbetserfarenhet som finns registrerade om arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

24 §

Arbetsförmedlingstjänster till arbetsgivare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Genom arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens arbetsförmedling ska arbetsgivaren få

     1) hjälp med att finna lämpliga arbetssökande till lediga arbetsplatser, presentation och uppställande av förslag på basis av de uppgifter om platsansökningar, utbildning, yrke och arbetshistoria som finns registrerade om arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

26 §

Arbetsförmedlingstjänster till enskilda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Arbetslösa arbetssökande som har registrerats som arbetssökande har dessutom i enlighet med 6 kap. rätt till en handlingsplan för arbetssökande. Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten skall regelbundet ge den arbetssökande tillfälle att delta i intervjuer för arbetssökande i syfte att utarbeta, se över eller revidera planen.

 

 

 

26 §

Arbetsförmedlingstjänster till enskilda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

Paragrafens 2 mom. upphävs

 

 

27 §

Intervjuer med arbetslösa arbetssökande

     En arbetslös arbetssökande kallas inom en månad efter det att han eller hon har registrerats som arbetslös arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten till en första intervju för arbetssökande, om detta inte med beaktande av hans eller hennes situation är onödigt. Vid intervjun kartläggs den arbetslöses mål med arbetssökandet, granskas och kompletteras uppgifterna i anslutning till arbetsansökan, utreds tillgängliga arbets- och utbildningsalternativ, bedöms behovet av service samt träffas en överenskommelse om förnyad arbetsansökan, fortsatta intervjuer och fortsatta åtgärder.

     Vid senare intervjuer bedöms resultaten i fråga om sökande av arbete och i vilken mån planerna har förverkligats samt utreds tillgängliga servicealternativ och överenskoms om fortsatta åtgärder. I detta sammanhang bedöms också behovet av undersökningar i syfte att utreda arbetsförmågan och hälsotillståndet.

     Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om intervjuer med arbetssökande.

 

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

 

 

6 kap.
Handlingsplan för arbetssökande

 

 

 

6 kap.
Intervjuer med arbetslösa och sysselsättningsplan

 

 

28 §

Olika typer av handlingsplaner

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten skall tillsammans med den som har registrerat sig som arbetslös arbetssökande utarbeta en handlingsplan för arbetssökande. Om det inte är uppenbart onödigt, skall planen utarbetas senast när den arbetssökande har varit arbetslös i fem månader utan avbrott. Om den arbetssökande varit arbetslös utan avbrott i minst fem månader, skall planen vara specificerad.

     En reviderad, specificerad handlingsplan för arbetssökande ska utarbetas om en arbetslös arbetssökande

     1) har fått arbetslöshetsdagpenning under maximitiden och rätten till arbetslöshetsdagpenning har upphört enligt 6 kap. 7 eller 9 §§ i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002) eller

     2) på basis av arbetslösheten har fått arbetsmarknadsstöd under minst 500 dagar.

     Den reviderade, specificerade handlingsplanen för arbetssökande ska utan dröjsmål ses över om den arbetssökandes rätt till arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet har dragits in med stöd av 8 kap. 4 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     Bestämmelser om sysselsättningsplan för arbetssökande som sagts upp av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker finns i 6a kap.

 

 

 

28 §

Intervjuer med arbetssökande

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ordnar en första intervju med den arbetssökande inom en månad från det att han eller hon har registrerats som arbetssökande vid myndigheten, om detta inte med beaktande av den arbetssökandens situation är uppenbart onödigt.

     Fortsatta intervjuer med den arbetssökande ska ordnas med jämna mellanrum med utgångspunkt från den arbetssökandens servicebehov. Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska dock alltid ordna en intervju med den arbetssökande efter att arbetslösheten oavbrutet har fortgått i tre respektive sex månader. Efter sex månaders arbetslöshet ska en intervju alltid ordnas med sex månaders mellanrum. En intervju behöver inte ordnas enligt detta moment, om det med beaktande av arbetssökandens situation är uppenbart onödigt.

 

 

29 §

Handlingsplanens innehåll

     Handlingsplanen för arbetssökande skall innehålla en bedömning av den arbetslösa arbetssökandes kunnande och servicebehov. I planen överenskoms om sysselsättningsfrämjande åtgärder och vid behov övriga åtgärder som förbättrar arbetsmarknadsfärdigheterna och funktionsförmågan.

     En specificerad handlingsplan för arbetssökande skall innehålla arbets- eller utbildningsplatser som den arbetslösa arbetssökande kan söka, andra sysselsättningsfrämjande åtgärder eller åtgärder som hänför sig till utredande av arbetsförmågan eller hälsotillståndet.

     En handlingsplan enligt såväl 1 som 2 mom. skall undertecknas av den arbetssökande och arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. Den arbetslösa arbetssökande skall få ett exemplar av den undertecknade planen.

     Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om handlingsplaner för arbetssökande.

 

 

 

29 §

Intervjuernas innehåll

     I den första intervjun med den arbetssökande granskas och kompletteras uppgifterna i anslutning till arbetsansökan, bedöms behovet av service, utarbetas en sysselsättningsplan samt avtalas om sättet att uträtta ärenden hos arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten samt kontakten mellan myndigheten och arbetssökanden. Som ett led i bedömningen av servicebehovet gör arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten en bedömning av den arbetslösa arbetssökandens förutsättningar att få arbete på den öppna arbetsmarknaden samt sannolikheten för förlängd arbetslöshet. I de fortsatta intervjuerna bedöms dessutom hur resultatrikt sökandet av arbete varit och hur sysselsättningsplanen har följts. Samtidigt revideras planen.

     I samband med att den arbetssökande intervjuas erbjuder arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten arbets- och utbildningstillfällen som lämpar sig för den arbetssökande samt andra tjänster i enlighet med servicebehovet och sysselsättningsplanen.

     Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om intervjuer med arbetssökande.

 

 

30 §

Den arbetslösa arbetssökandens skyldigheter

     En arbetslös arbetssökande är skyldig att delta i intervjuer för arbetssökande, i utarbetandet av handlingsplanen för arbetssökande och i service och åtgärder som har överenskommits i handlingsplanen.

     En arbetslös arbetssökande, för vilken det har utarbetats en specificerad handlingsplan för arbetssökande eller en sysselsättningsplan för arbetssökande, är skyldig att följa planen till den del man i den har kommit överens om det som avses i 29 § 2 mom. En arbetslös arbetssökande är dessutom skyldig att på det sätt som har avtalats i handlingsplanen eller sysselsättningsplanen på bestämda tider meddela arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten hur han eller hon har följt planen. Om arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten förutsätter någon annan redogörelse för hur planen har följts, ska detta skrivas in i handlingsplanen eller sysselsättningsplanen.

     Om den arbetssökande försummar att iaktta de skyldigheter han eller hon har enligt 1 mom. och 2 mom. gäller vad som bestäms i 6 § 2 mom. 4 punkten i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller vad som med stöd av landskapslagen bestäms i 2 kap. 20 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002).

     Skyldigheten enligt 2 mom. gäller under den tid personen är arbetslös arbetssökande. Skyldigheten upphör när personen uppfyller arbetsvillkoret som förutsätts för arbetslöshetsdagpenning.

 

 

 

 

30 §

Sysselsättningsplan

 

     Arbetslösa arbetssökande och arbetssökande som omfattas av omställningsskyddet enligt 6a kap, vilka har registrerat sig som arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, har rätt till en sysselsättningsplan. Om det inte är uppenbart onödigt, ska sysselsättningsplanen utarbetas senast vid den första intervjun med den arbetssökande.

     Sysselsättningsplanen ska revideras i samband med intervjun med den arbetssökande eller på begäran av den arbetssökande, om det inte är uppenbart onödigt. Sysselsättningsplanen ska utan dröjsmål ses över om den arbetssökandens rätt till arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet har dragits in med stöd av 8 kap. 4 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     Med den arbetssökandens samtycke kan arbetsgivaren delta i utarbetandet eller revideringen av sysselsättningsplanen.

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

 

30a §

Sysselsättningsplanens innehåll

     Sysselsättningsplanen ska utformas med utgångspunkt från den arbetssökandens egna mål i fråga om arbete och utbildning samt det uppskattade servicebehovet.

     I planen intas en överenskommelse om sökande efter arbete samt om olika åtgärder som stöder arbetssökandet och främjar sysselsättningen. Sysselsättningsplanen kan vid behov innehålla överenskommelser om åtgärder som förbättrar kompetensen, arbetsmarknadsfärdigheterna och funktionsförmågan, åtgärder som hänför sig till klarläggande av arbetsförmågan eller hälsotillståndet eller andra åtgärder som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten tillhandahåller. Om det i sysselsättningsplanen intas bestämmelser om olika för arbetsgivaren avgiftsbelagda tjänster, måste arbetsgivaren ge sitt samtycke till bestämmelsen.

     Arbetssökanden och arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska komma överens om genomförande och uppföljning av sysselsättningsplanen. Om arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten förutsätter någon annan redogörelse för hur planen har följts, än arbetssökandens eget meddelande enligt 21 § 2 mom., ska detta skrivas in i sysselsättningsplanen.

     Sysselsättningsplanen ska undertecknas av den arbetssökande och arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. Den arbetssökande ska få ett exemplar av den undertecknade planen.

     Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om sysselsättningsplanen.

 

 

31 §

Arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens skyldigheter

 

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten skall aktivt förmedla arbete och informera om utbildning samt tillhandahålla tjänster och åtgärder som ingår i handlingsplanen samt följa hur planen genomförs och för sin del se till att serviceprocessen framskrider.

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten skall tillhandahålla sådan sysselsättningsfrämjande service som ingår i den reviderade specificerade handlingsplanen och för arbetslösa arbetssökande ordna övriga åtgärder enligt planen, dock inom gränserna för de anslag som har anvisats arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten.

 

 

 

31 §

Arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens allmänna skyldigheter

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska inom ramen för de anslag som har anvisats myndigheten aktivt förmedla arbete och informera om utbildning samt tillhandahålla tjänster och åtgärder som ingår i sysselsättningsplanen samt följa hur planen genomförs och för sin del se till att serviceprocessen framskrider.

 

 

6a kap.
Sysselsättningsplan för arbetssökande

 

 

 

6a kap.
Omställningsskydd

 

 

31a §

Sysselsättningsplanen som en del av ett omställningsskydd

     En sysselsättningsplan för arbetssökande kan erbjudas en arbetstagare under de förutsättningar som anges i 31b §. Sysselsättningsplanen utgör en del av ett omställningsskydd vars syfte är att så snabbt som möjligt finna en ny sysselsättning för en uppsagd eller av arbetslöshet hotad arbetstagare.

     Den åtgärdsmodell som omställningsskyddet utgör kan, förutom sysselsättningsplanen och de tjänster och åtgärder som överenskommits i planen, bestå av andra tjänster och åtgärder som utvecklar yrkesfärdigheterna.

     Om möjligheten för den enskilde att erhålla särskilda förmåner ur landskapets medel i samband med omställningsskyddet finns bestämmelser i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

 

 

 

31a §

Omställningsskyddets allmänna innehåll

 

     Syftet med ett omställningsskydd enligt denna lag är att så snabbt som möjligt finna en ny sysselsättning för en uppsagd eller av arbetslöshet hotad arbetstagare.

     Den åtgärdsmodell som omställningsskyddet utgör består av de tjänster och åtgärder som har överenskommits i sysselsättningsplanen samt av andra tjänster och åtgärder som utvecklar yrkesfärdigheterna.

     Om möjligheten för den enskilde att erhålla särskilda förmåner ur landskapets medel i samband med omställningsskyddet finns bestämmelser i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

 

 

31b §

Rätten till en sysselsättningsplan

     Rätt till en sysselsättningsplan för arbetssökande har en arbetssökande som arbetsgivaren har sagt upp av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker, som före uppsägningstidens utgång skulle ha en arbetshistoria på sammanlagt minst tre år hos samma arbetsgivare eller olika arbetsgivare och som har registrerat sig som arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. Rätt till en sysselsättningsplan för arbetssökande har dessutom en arbetssökande som när anställningsförhållandet upphör har haft ett anställningsförhållande för viss tid till samma arbetsgivare utan avbrott i minst tre år eller har haft anställningsförhållanden för viss tid till samma arbetsgivare i sammanlagt minst 36 månader under de senaste 42 månaderna.

     Med en person som sagts upp av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker jämställs en arbetssökande som har sagt upp sitt arbetsavtal i enlighet med 5 kap. 7 § i arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) sedan en permittering utan avbrott har varat minst 200 dagar.

     Arbetssökandens tid i arbete beräknas enligt det meddelande om uppsägning som arbetsgivaren lämnat till arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. Tiden kan även beräknas på basen av ett arbetsintyg eller annan tillförlitlig utredning från den arbetssökande.

 

 

 

31b §

Förutsättningar för omställningsskydd

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska undersöka om den arbetssökande uppfyller de i denna paragraf angivna förutsättningarna för omställningsskydd i samband med att en sysselsättningsplan utarbetas eller revideras.

     Omställningsskyddet omfattar arbetssökande som har registrerat sig som arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten och

     1) som arbetsgivaren har sagt upp av sådana ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker som avses i 7 kap. 3, 7 eller 8 §§ i arbetsavtalslagen (FFS 51/2001) och som före uppsägningstidens utgång skulle ha en arbetshistoria på sammanlagt minst tre år hos samma arbetsgivare eller olika arbetsgivare,

     2) som när anställningsförhållandet upphör har stått i ett anställningsförhållande för viss tid till samma arbetsgivare utan avbrott i minst tre år eller i anställningsförhållanden för viss tid till samma arbetsgivare i sammanlagt minst 36 månader under de senaste 42 månaderna,

     3) vars anställningsförhållande har upphört på grund av att arbetsavtalet gällde för viss tid och som när anställningsförhållandet upphör har en arbetshistoria hos samma eller olika arbetsgivare på sammanlagt minst fem år under de sju år som föregår upphörandet,

     4) som permitteras för minst 180 dagar och som när han eller hon får meddelandet om permittering har den arbetshistoria som avses i 1 punkten,

     5) som har varit permitterad utan avbrott minst 180 dagar och som då har den arbetshistoria som avses i 1 punkten eller

     6) som har sagt upp sitt arbetsavtal i enlighet med 5 kap. 7 § i arbetsavtalslagen sedan en oavbruten permittering har varat minst 200 dagar och som när anställningsförhållandet upphör har den arbetshistoria som avses i 1 punkten.

     För att arbetssökanden ska omfattas av omställningsskyddet förutsätts utöver det som bestäms i 1 mom. att den arbetssökande har registrerat sig som arbetssökande inom 30 dagar från det att anställningsförhållandet upphörde eller att det krav på permitteringens längd som avses i 1 mom. 4 eller 5 punkten uppfylldes. Om en registrering har gjorts efter den angivna tidsfristen omfattas arbetssökanden av omställningsskyddet om den försenade registreringen beror på tid i arbete som räknas in i arbetsvillkoret, eller omständigheter som avses i 2 kap. 11 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller om det av annan anledning är oskäligt att förvägra den arbetssökande rätten att omfattas av omställningsskyddet.

     Arbetssökandens tid i arbete ska beräknas enligt en tillförlitlig utredning från den arbetssökande eller arbetsgivaren.

 

 

31c §

Utarbetande av en sysselsättningsplan

     En sysselsättningsplan för arbetssökande skall utarbetas utan dröjsmål när en arbetssökande som uppfyller förutsättningarna för en sysselsättningsplan enligt 31b § begär det. Arbetssökanden har inte rätt till en sysselsättningsplan om begäran framställs senare än 30 dagar efter det att anställningsförhållandet upphörde, om det inte är oskäligt att rätten förvägras.

     Sysselsättningsplanen för arbetssökande utarbetas av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten tillsammans med den som är berättigad till en sysselsättningsplan. Med arbetssökandens samtycke kan även arbetsgivaren delta i utarbetandet av sysselsättningsplanen.

 

 

 

31c §

Omställningsskyddets giltighet

     En person omfattas av omställningsskyddet så länge som han eller hon är arbetssökande.

     Den arbetssökande omfattas inte längre av omställningsskyddet när hans eller hennes rätt till arbetslöshetsdagpenning som betalas av landskapets medel upphör till följd av att maximitiden har gått ut.

 

 

31d §

Sysselsättningsplanens innehåll

     Sysselsättningsplanen för arbetssökande skall innehålla en utredning över den arbetssökandes möjligheter till sysselsättning och utbildning samt hans eller hennes förutsättningar och ambitioner att sysselsättas på den öppna arbetsmarknaden. I planen intas även en överenskommelse om arbetssökandes sökande efter arbete på eget initiativ och olika åtgärder för att stödja detta. Vid utarbetandet av sysselsättningsplanen skall dessutom i tillämpliga delar iakttas vad som i 29 § 1 mom. föreskrivs om innehållet i handlingsplanen för arbetssökande.

     Om det i sysselsättningsplanen intas bestämmelser om olika för arbetsgivaren avgiftsbelagda tjänster, måste arbetsgivaren ge sitt samtycke till bestämmelsen.

En sysselsättningsplan för arbetssökande skall undertecknas av dem som deltagit i utarbetandet av planen. Den arbetslösa arbetssökande skall få ett exemplar av den undertecknade planen.

 

 

 

31d §

Arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens skyldigheter

     Så snart ett uppsägningsförfarande som beskrivs i 31b § har inletts och arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har fått kännedom om detta från arbetsgivaren genom ett meddelande ska myndigheten tillsammans med arbetsgivaren och personalens företrädare medverka till en kartläggning av de tjänster som kan behövas.

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska dessutom informera om vilka tjänster, åtgärder och förmåner som myndigheten kan tillhandahålla. Därtill ska myndigheten sträva efter att så snabbt som möjligt efter att en sysselsättningsplan har upprättats i enlighet med denna lag erbjuda de tjänster och åtgärder som ingår i sysselsättningsplanen.

 

 

31e §

Sysselsättningsplanens giltighet

     Sysselsättningsplanen för arbetssökande är i kraft så länge personen som omfattas av planen är arbetssökande. Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten och den arbetssökande reviderar och kompletterar sysselsättningsplanen vid behov.

     Sysselsättningsplanen för arbetssökande upphör att gälla när personen som omfattas av planen begär det eller när han eller hon på nytt uppfyller förutsättningarna för en sysselsättningsplan enligt 31b § och en ny sysselsättningsplan utarbetas tillsammans med honom eller henne. Sysselsättningsplanen upphör att gälla också när den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsdagpenning som betalas av landskapets medel upphör till följd av att maximitiden har gått ut.

 

 

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

 

 

31f §

Sysselsättningsplanens förhållande till olika handlingsplaner

     En sysselsättningsplan för arbetssökande ersätter en handlingsplan för arbetssökande.

     Om den arbetssökande varit arbetslös i fem månader utan avbrott skall sysselsättningsplanen revideras med iakttagande av bestämmelserna i 6 kap. om specificerad handlingsplan för arbetssökande.

 

 

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

 

 

31g §

Arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens skyldigheter

     Så snart ett uppsägningsförfarande som beskrivs i 31b § har inletts och arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten fått kännedom om detta från arbetsgivaren genom ett meddelande skall myndigheten medverka till en kartläggning av de tjänster som kan behövas för att så snabbt som möjligt finna en ny sysselsättning för den arbetssökande.

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten skall dessutom informera om vilka tjänster, åtgärder och förmåner som myndigheten kan tillhandahålla. Därtill skall myndigheten sträva efter att så snabbt som möjligt efter att en sysselsättningsplan för arbetssökande har upprättats i enlighet med denna lag erbjuda de tjänster och åtgärder som ingår i sysselsättningsplanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

 

 

35 §

Arbetsprövning för personer med nedsatt arbetsförmåga

     Personer med nedsatt arbetsförmåga kan genom arbetsprövning erbjudas en möjlighet att pröva på ett nytt arbetsområde. Arbetsprövningen utgör inte ett anställningsförhållande. Anordnaren av arbetsprövningen ansvarar för arbetarskyddet för den som deltar i en arbetsprövning enligt bestämmelserna i arbetarskyddslagen (FFS 738/2002) och i lagen om unga arbetstagare (FFS 998/1993).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Arbetsprövning kan inte tillhandahållas

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) för samma eller liknande uppgifter för vilka den som anordnar arbetsprövning, under de nio månaderna innan arbetsprövningen inleddes, av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker har sagt upp eller permitterat anställda eller förkortat deras arbetstid eller

     3) om arbetsprövningen skulle föranleda att anställda hos den som anordnar arbetsprövningen sägs upp eller permitteras eller att villkoren för deras anställningsförhållanden försämras.

 

Ny 4 punkt

 

 

 

35 §

Arbetsprövning för personer med nedsatt arbetsförmåga

     Personer med nedsatt arbetsförmåga kan genom arbetsprövning erbjudas en möjlighet att pröva på ett nytt arbetsområde. Arbetsprövningen utgör inte ett anställningsförhållande. Anordnaren av arbetsprövningen ansvarar för arbetarskyddet för den som deltar i en arbetsprövning enligt bestämmelserna i arbetarskyddslagen (FFS 738/2002) och i lagen om unga arbetstagare (FFS 998/1993). Om inte annat är föreskrivet i denna eller någon annan lag, ska på arbetsprövning tillämpas vad som bestäms i 2 kap. 3 §, 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1, 2 och 4 mom., 3 kap. 6 §, 7 § 1-3 mom., 9 och 10 §§, 4 kap. 14 och 15 §§, 5 och 6 kap. samt 7 kap. 21 § 2 mom., 22 och 24 §§ i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (FFS 759/2004). När lagen om integritetsskydd i arbetslivet tillämpas på arbetsprövningen jämställs den som anordnar arbetsprövningen med en arbetsgivare och den som deltar i arbetsprövningen med en arbetstagare. Landskapslagen (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och landskapslagen (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland ska tillämpas på den som deltar i arbetsprövningen.

     Personer med nedsatt arbetsförmåga ska inte anvisas arbetsprövning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) för samma eller liknande uppgifter för vilka den som anordnar arbetsprövning, under de nio månaderna innan arbetsprövningen inleddes, av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker har sagt upp eller permitterat anställda eller förkortat deras arbetstid,

     3) om arbetsprövningen skulle föranleda att anställda hos den som anordnar arbetsprövningen sägs upp eller permitteras eller att villkoren för deras anställningsförhållanden försämras eller

     4) för sådana uppgifter för vilkas utförande den som anordnar arbetsprövningen förutsätter ett intyg över narkotikatest enligt 3 kap. 6 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, om den enskilde inte vill uppvisa det nämnda intyget.

 

 

 

37 §

Stöd för personer med nedsatt arbetsförmåga

     För att trygga försörjningen för en person med nedsatt arbetsförmåga kan ett dagtraktamente beviljas för den tid undersökningar av hälsotillstånd och arbetskondition pågår samt för den tid en arbetsprövning pågår. Dagtraktamentet uppgår till ett belopp som är lika stort som arbetsmarknadsstödet enligt 9 kap. 1 § 1 och 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002). Beloppet justeras så som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (FFS 456/2001).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

37 §

Stöd för personer med nedsatt arbetsförmåga

     För att trygga försörjningen för en person med nedsatt arbetsförmåga kan ett dagtraktamente beviljas för den tid undersökningar av hälsotillstånd och arbetskondition pågår samt för den tid en arbetsprövning pågår. Dagtraktamentet uppgår till ett belopp som är lika stort som arbetsmarknadsstödet enligt 7 kap. 4 § 1 och 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002). Beloppet justeras så som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (FFS 456/2001).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

40 §

Syftet med de stödinriktade åtgärderna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En allmän förutsättning för att sysselsättningsstöd skall kunna beviljas enligt denna lag är att en handlingsplan för arbetssökande enligt 6 kap. har utarbetats.

 

 

 

40 §

Syftet med de stödinriktade åtgärderna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En allmän förutsättning för att sysselsättningsstöd ska kunna beviljas enligt denna lag är att en sysselsättningsplan enligt 6 kap. har utarbetats.

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

 

42a §

Beviljande av stöd till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet

     Till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet beviljas sysselsättningsstöd för anställning i form av stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning), när den som ska anställas med sysselsättningsstöd har varit arbetslös över sex månader innan stödet beviljades, saknar yrkesutbildning, har fyllt 50 år eller har nedsatt arbetsförmåga.

     För anställning av andra än i 1 mom. avsedda arbetslösa arbetssökande beviljas sysselsättningsstöd för anställning i form av stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

 

 

44 §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för anställning kan inte beviljas

     1) om stödet skulle snedvrida konkurrensen mellan andra som erbjuder samma produkter eller tjänster,

     2) om arbetsgivaren under de nio månaderna närmast innan ansökan inlämnades av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

44 §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för anställning kan inte beviljas

 

Punkt 1 upphävs

 

     2) om arbetsgivaren under de tolv månaderna närmast innan ansökan inlämnades av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

45 §

Sysselsättningsstödets belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En arbetsgivare kan dock högst beviljas ett stöd som motsvarar den lön som betalas till den sysselsatte före innehållning av den försäkrades i lag föreskrivna avgifter och skatter och arbetsgivarens i lag föreskrivna socialskyddsavgift och arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremie samt obligatorisk grupplivförsäkringspremie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

45 §

Sysselsättningsstödets belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En arbetsgivare kan dock högst beviljas ett stöd som motsvarar lönekostnaderna för den som anställs med stödet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

49 §

Förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med arbetspraktik avses praktik utan anställningsförhållande på en arbetsplats. Den som anordnar arbetspraktiken ansvarar för praktikantens arbetarskydd enligt bestämmelserna i arbetarskyddslagen och i lagen om unga arbetstagare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

49 §

Förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med arbetspraktik avses praktik utan anställningsförhållande på en arbetsplats. Den som anordnar arbetspraktiken ansvarar för praktikantens arbetarskydd enligt bestämmelserna i arbetarskyddslagen och i lagen om unga arbetstagare. Om inte annat är föreskrivet i denna eller någon annan lag, ska på arbetspraktik tillämpas vad som bestäms i 2 kap. 3 §, 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1, 2 och 4 mom., 3 kap. 6 §, 7 § 1-3 mom., 9 och 10 §§, 4 kap. 14 och 15 §§, 5 och 6 kap. samt 7 kap. 21 § 2 mom., 22 och 24 §§ i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. När lagen om integritetsskydd i arbetslivet tillämpas på arbetspraktiken jämställs den som anordnar praktiken med en arbetsgivare och den som deltar i praktiken med en arbetstagare. Landskapslagen (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och landskapslagen (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland ska tillämpas på den som deltar i arbetsprövningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

50 §

Begränsande faktorer som utesluter beviljandet av sysselsättningsstöd för arbetspraktik

     Sysselsättningsstöd kan inte beviljas

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) för samma eller liknande uppgifter för vilka den som anordnar arbetspraktik, under de nio månaderna innan arbetspraktiken inleddes, av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker har sagt upp eller permitterat anställda eller förkortat deras arbetstid eller

     3) om arbetspraktiken skulle föranleda att anställda hos den som anordnar praktiken sägs upp eller permitteras eller att villkoren för deras anställningsförhållanden försämras.

 

 

Ny 4 punkt

 

 

 

 

50 §

Begränsningar i fråga om arbetspraktik

 

 

     Arbetssökande ska inte anvisas arbetspraktik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) för samma eller liknande uppgifter för vilka den som anordnar arbetspraktik, under de nio månaderna innan arbetspraktiken inleddes, av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker har sagt upp eller permitterat anställda eller förkortat deras arbetstid,

     3) om arbetspraktiken skulle föranleda att anställda hos den som anordnar praktiken sägs upp eller permitteras eller att villkoren för deras anställningsförhållanden försämras eller

     4) för sådana uppgifter för vilkas utförande den som anordnar arbetspraktiken förutsätter ett intyg över narkotikatest enligt 6 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, om den enskilde inte vill uppvisa det nämnda intyget.

 

 

58 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

     En förutsättning för att sysselsättningsstöd vid deltidsarbete skall kunna beviljas är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) att den arbetstagare eller tjänsteman som övergår till deltidsarbete inte för samma tid erhåller arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ålderdoms-, invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen (FFS 347/1956), ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension enligt någon arbetspensionslag, generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (FFS 1317/1990), särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, sjukdagpenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen eller rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt lagen om rehabiliteringspenning och

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

58 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

     En förutsättning för att sysselsättningsstöd vid deltidsarbete ska kunna beviljas är

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) att den arbetstagare eller tjänsteman som övergår till deltidsarbete inte för samma tid erhåller arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ålders- eller sjukpension enligt folkpensionslagen (FFS 568/2007), ålderspension, deltidspension, rehabilitering eller invalidpension enligt någon arbetspensionslag, generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (FFS 1317/1990), särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, sjukdagpenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen eller rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt lagen om rehabiliteringspenning (FFS 611/1991) och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Nytt 2 mom.

 

 

 

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

 

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

     En förutsättning för att sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet skall kunna beviljas är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) att företagsverksamheten inte har inletts innan beslut om att stöd beviljas har fattats,

     7) att företagsverksamheten uppenbarligen inte skulle kunna inledas utan att den arbetssökande beviljas stöd och

     8) att stödet inte snedvrider konkurrensen mellan andra som erbjuder samma produkter eller tjänster.

 

 

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

     En förutsättning för att sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet ska kunna beviljas är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) att företagsverksamheten inte har inletts innan beslut om att stöd beviljas har fattats och

     7) att företagsverksamheten uppenbarligen inte skulle kunna inledas utan att den arbetssökande beviljas stöd.

 

Ny 8  punkt

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Om förutsättningarna för att omfattas av ett omställningsskydd enligt 31b § uppfylls före denna lags ikraftträdelse, tillämpas 31c § i sin lydelse vid ikraftträdandet av denna lag till den del det är fråga om framförande av en begäran.

     På handlingsplaner för arbetssökande, specificerade handlingsplaner för arbetssökande och reviderade, specificerade handlingsplaner för arbetssökande samt sysselsättningsplaner för arbetssökande, som har utarbetats före denna lags ikraftträdande, tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om en sysselsättningsplan.

     I fråga om arbetsprövning samt anställning och arbetspraktik med sysselsättningsstöd som överenskommits före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

 

__________________