Ålands lagting

SPÖRSMÅL 7/2009-2010

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl

2010-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Äldres vård och omsorg

 

Kommunerna har ansvar för de äldres sociala omsorg. Landskapet genom ÅHS ansvarar för den medicinska vården. En del kommuner har byggt ut sitt äldreboende så att det ställvis kan jämföras med en vårdavdelning och därmed tagit på sig vårdansvar som ankommer på ÅHS. Gullåsen är den enhet inom ÅHS som ansvarar för de äldre som intagits på medicinska grunder samtidigt som den inrymmer långtidsplatser för äldre som kommunen betalar. På grund av platsbrist på Gullåsen och trots att klienterna fortfarande är i behov av medicinsk vård, flyttas äldre utskrivna personer till sitt eget boende, alternativt till kommunernas serviceboende eller dess institution.

     Det som saknas idag är en geriatrisk avdelning inom ÅHS. Landskapsregeringen har visat riktningen i sin rapport om äldreomsorgen från 2006, vilken många kommuner väntar på att skall börja verkställas för att de i sin tur skall kunna upprätta sina äldreomsorgsplaner.

     För att uppnå en god vård och omsorg för de äldre måste landskapsregeringen fatta beslut om hur arbetet mellan hälso- och sjukvård och kommunernas sociala tjänster framdeles skall organiseras.

     Landskapsregeringen har utlovat en ekonomisk konsekvensanalys av framtida omorganisering av ansvaret mellan ÅHS och kommunerna.

     Idag upplever aktörerna att man lever i ett vacuum där alla inväntar varandras mått och steg men ytterst är det landskapsregeringen som ansvarar för framtagande av nödvändig lagstiftning och finansiering och därmed för framtida strukturella förändringar.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Vilka konkreta beslut har landskapsregeringen fattat som svarar mot de akuta behov av vård och omsorg av de äldre?

 

 

 

Mariehamn den 8 september 2010

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Mika Nordberg

 

 

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand

 

 

Johan Ehn

 

 

Barbro Sundback

 

 

 

Camilla Gunell

Carina Aaltonen

 

 

 

Anders Eriksson