Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 4/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2010-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hållbar regionalpolitik

 

Situationen för skärgårdens befolkning blir allt kärvare. Antalet invånare minskar för varje år och den bofasta befolkningen blir äldre. Skärgården som samhällsstruktur är känslig för alla försämringar i samhällsservicen, vilka på ett negativt sätt påverkar medborgarnas förutsättningar att klara sitt vardagliga liv. Många känner en stor uppgivenhet och oron inför framtiden är stor.

 

I landskapsregeringens handlingsprogram sägs för regionalpolitikens del att målet är ”att ge goda förutsättningar för att de olika regionerna skall utvecklas och blomstra.” Därtill sägs att en fortsatt satsning på regionerna skall göras med hänsyn till olika förutsättningar och behov och för de regioner som har de största svårigheterna krävs särskilda åtgärder. Vidare sägs att ”Landsbygden och skärgården skall utveckla sin dragningskraft som bosättnings- och företagsort med målsättningen att befolkningen och arbetsplatserna skall öka. ”Eftersom landskapsregeringen inte återkommit till lagtinget med en revidering av handlingsprogrammet eller med den utlovade halvtidsutvärderingen i form av ett meddelande, så måste man utgå ifrån att landskapsregeringens målsättningar kvarstår.

 

I dagsläget öppnar sig en milsvid klyfta mellan de målsättningar som landskapsregeringen anger och resultaten av den hittills förda politiken. Utvecklingen går i motsatt riktning inom nästa alla politikområden och i verkligheten försämras läget med accelerande hastighet. Avsaknaden av en regionalpolitisk helhetssyn får som följd att landskapsregeringen upplevs ha

övergett de svaga regionerna och tron på dessa regioners framtid.

 

Alla uteblivna insatser och bristen på konkret handling försvårar skärgårdskommunernas möjligheter att rekrytera nya inflyttare, vilket är den enda förutsättningen för att bibehålla och utöka befolkningen. Trots den ekonomiska lågkonjunkturen finns det all anledning att klart formulera åtgärder för att långsiktigt trygga skärgårdens överlevnad och utveckla dess närings- och befolkningsstruktur. Även regionalpolitiken bör vara föremål för landskapsregeringens mål om hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att uppnå de regionalpolitiska målen i sitt eget handlingsprogram och på lång sikt skapa en hållbar utveckling för skärgårdens befolkning?

 

 

 

 

Mariehamn den 20 april 2010

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

Barbro Sundback

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Anders Eriksson